Administrasjonen 

Felles henvendelse til administrasjonen e-post: badminton@badminton.no

Postadresse:
Norges Badminton Forbund
Postboks 5000,0840 Oslo

Besøksadresse:
Sognsveien 73, o855 Oslo

 

Generalsekretær
Espen Larsen

E-post: espen.larsen@badminton.no
mobil: 93 03 89 99

 

Ansvarsområder:
Generell drift
– administrativt totalansvar for forbundskontor og ansatte
• Sekretær for Styret
oppfølging styresaker
• Økonomi
regnskap
– budsjett
• Kontakt med NIF
• Kontakt med internasjonale organisasjoner
– Badminton World Federation
– Badminton Europe ConfederationKonsulent

Jørn Hafsten

E-post: jorn.hafsten@badminton.no
mobil: 99 72 43 40

 

Tilstedeværelse forbundskontoret
Like uker: Tirsdag og Onsdag
Ulike uker: Tirsdag, Onsdag og Torsdag

 

Ansvarsområder:
• Medlemsregister
idrettsregistreringen
• Oppfølging mot klubbene
– økonomi
• Konkurransesaker
– oppfølging mot Konkurransekomiteen
– oppfølging oppmann-/dommersaker
– oppfølging reglement/bestemmelserSportssjef

Johnny Askevig

E-post: johnny.askevig@badminton.no
Tlf.:+45 28 40 44 97

 

Ansvarsområder:
• Toppidrett
oppfølging mot Toppidrettskomiteen
– administrativt totalansvar for toppidretten, økonomisk og organisatorisk


Utviklingskonsulent
André Høidebraaten

E-post: andre@badminton.no
Tlf.: 48 17 57 68

Tilstedeværelse forbundskontoret
Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

 

Ansvarsområder:

Medlemsutvikling
Oppfølging av klubbene og ansvarlig for ulike medlemsøkende tiltak

Klubbutvikling
Utviklingskonsulenten skal sørge for at klubbene blir tilbudt klubbutviklingstiltak i vid forstand, gjerne i samarbeid med, eller etter NIFs modell. Dette innebærer å besøke klubbene og gjennomføre tiltak og aktiviteter som de har behov for.

Shuttle Time – lærerkurs
Organisering og gjennomføring av kurs rettet direkte mot lærere i grunnskole, videregående og høgskoler.
Koordinator for Shuttle Time Norge

Para-Badminton
– Holde kontroll over NBF sin Para-badminton satsing bredde.
– Oppfølging av skoler og klubber som har spillere med ulike funksjons-nedsettelser og legge til rette for aktivitet.

♦ Dialog og samarbeid med NIF
Sørge for å holde kontakt med NIF, og delta på fellesmøter innenfor sitt fagområde/sine arbeidsområder.

 Badmintonportalen


Utviklingskonsulent
Charlotte Støelen

E-post: charlotte.stoelen@badminton.no
Tlf.:97 18 00 74

 

Ansvarsoppgaver:

Klubbutvikling
Med klubbutvikling menes alle tiltak og aktiviteter som retter seg mot utvikling av NBFs klubber.

I dette ligger blant annet:
1: Drive oppsøkende virksomhet mot klubber og anlegg/kommuner
Målet er å få klubbene til å bli flere og bedre og å få flere til å spille badminton. For å få til det må det igangsettes oppsøkende virksomhet mot klubber, anlegg og kommuner, gjerne i samarbeid med NIF/idrettskretsene.

2: Gjennomføre klubb-, aktivitets- og konkurransetiltak
Klubbene har behov for tiltak og aktivitet for å bli bedre, deriblant trenertiltak.

Utviklingskonsulenten skal sørge for at klubbene blir tilbudt klubbutviklingstiltak i vid forstand, gjerne i samarbeid med, eller etter NIFs modell. Dette innebærer å besøke klubbene og gjennomføre tiltak og aktiviteter som de har behov for.

3: Dialog og samarbeid med NIF
Sørge for å holde kontakt med NIF, og delta på fellesmøter innenfor sitt fagområde/sine arbeidsområder.

IKT
Med IKT menes all virksomhet innenfor NBFs informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

I dette ligger blant annet:
1: Være hovedansvarlig for utvikling og gjennomføring av NBFs IKT
Utviklingskonsulenten skal ha hovedansvar for utvikling av hvordan NBF best skal kunne informere og kommunisere med omverdenen og sine medlemmer via bruk av mest mulig formålstjenlige verktøy. Dette innebærer å holde seg oppdatert på hva NIF og andre tilbyr av brukerverktøy til nytte for badmintonsporten utvikling.

2: Være hovedansvarlig for NBFs hjemmeside og facebook
Dette medfører nyhetsoppdateringer og forslag til utvikling av hjemmesiden.

3: Delta i møter med NIF og andre innenfor fagområdet IKT
Utviklingskonsulenten skal delta i de møter det er formålstjenlig å delta, fortrinnsvis i NIF-regi, men også i andre aktuelle møter.


Landslagstrener
Christian Rose Thode

E-post: christian.thode@badminton.no
Tlf.: 40 51 44 28

 

Ansvarsområder:

Alle landslag
Daglige treninger
Internasjonale turneringer