Vår referanse : SF01-43-467
Deres referanse :
Dato : 20. mars 2017

Samordnet søknad og rapportering fra idrettslagene (Idrettsregistreringen) i 2017 informasjon om tidsplan

Norges idrettsforbund (NIF) vil med dette informere om tidsplan for samordnet søknad og rapportering fra idrettslagene.

01.04.2017 – Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes for rapportering og søknad.

01.04.2017 – Informasjon om hva idrettslagene skal rapportere sendes ut fra NIF.

20.04.2017 – Varsling på e-post dersom idrettslaget ikke har registrert noe.

27.04.2017 – Varsling på e-post dersom idrettslaget ikke har registrert noe.

30.04.2017 – Pliktig frist for idrettslagene til å rapportere til NIF.

02.05.2017 – Pålegg om umiddelbart å rapportere til NIF, sendes de idrettslag som ikke har rapportert innen fristen.

03. – 31 .05.2017 – Idrettskretsene og særforbundene kan begynne å følge opp idrettslag med mangelfull rapportering. Samordnet søknad og rapportering vil fortsatt være åpen for idrettslagene frem til 15.08.17. Særforbund og idrettskretser kontakter idrettslagene og veileder de i hvordan de skal gjennomføre rapporteringen. Som siste mulighet kan særforbund/idrettskretser tildele seg selv rettigheter i et idrettslag for å gjennomføre rapporteringen. Se info her

01.06.2017 – NIF tar ut medlemstall og aktive medlemmer pr 31.12.2016 for analyse statistikk mm. Tallgrunnlaget publiseres i NIFs årsrapport for 2018, men kan før dette hentes ut fra SportsAdmin når NIF er ferdig med analyse og evnt. korrigeringer av vesentlige feil

15.08. 2017 – Søknad om mva-kompensasjon på varer og tjenester avsluttes og samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin stenges for denne tjenestene for 2017

Det vises også til informasjon om samordnet søknad og rapportering som ligger her

Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Det blir også mulighet i 2017 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt.

Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som er medlem pr 31.12.16 og har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2017 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister,
vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke.

Aktive medlemmer
Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Dokumentet i PDF-format: Informasjon om tidsfrister samordnet soknad og rapportering i 2017
Med hilsen
Assisterende organisasjonssjef: Geir Johannessen og IT-sjef: Kjetil Bakke

Share →