Badminton / Om oss / Organisasjon / Strategiplan
Strategi.JPEG

Strategiplan

Strategiplanen ble vedtatt på Forbundstinget 2018, og gjelder for perioden 2018-2022.

NBFs to plandokumenter: Virksomhetsplan og Strategidokument 

Vårt planverk er delt i to: 

  1. Virksomhetsplanenbeskriver hva som gjøres på årlig basis i NBF. Dette er type oppgaver som trenerutdanning, oppdatering av terminlister, representasjonsoppgaver sportslig og politisk m.m. Virksomhetsplanen vil bli revidert før hvert Forbundsting. 
  2. Strategidokumenter dette dokumentet , og beskriver de områdene og tiltakene forbundet ønsker å ha et ekstra fokus de nærmeste fire årene.  Disse områdene er valgt ut fordi vi mener de kan gi sporten et ekstra løft eller fordi det er områder som trengs å løftes.   
     

Sammen utgjør disse to dokumentene NBFs strategiplan.  

Hovedpunktene i strategiplanen er fremhevet i «onepagen», som ligger bakerst i dette dokumentet. «onepagen» er utarbeidet for at klubber, medlemmer, og eksterne aktører lett skal kunne se hva det er NBF er opptatt av nå, og hva organisasjonen har av ambisjoner og verdier 

På Forbundstinget vil Virksomhetsplanen bli gjennomgått, slik at tingdelegatene blir kjent med innholdet og kan stille spørsmål til det som måtte være uklart. 

Forslaget til Strategidokument vil bli presentert og diskutert på tinget, slik at tinget får vedtatt et felles omforent og forpliktende strategidokument.  

NBFs Komitéene vil årlig utarbeide handlingsplaner basert på virksomhetsplanen og strategidokument, som vil godkjennes og følges opp av styret.  

 

Arbeidsprosessen 

Arbeidet med strategiplanen er gjort av en arbeidsgruppe bestående av styret og administrasjonen. I arbeidet har de fått bistand av Per Vestli fra Team&Ledelse AS 

Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i en SWOT- analyse og erfaringer med tidligere planarbeid. Arbeidsgruppen har hatt to dager med arbeidsmøter, et i desember og et i januar, hvor hoveddelen av arbeidet er blitt gjort. Mellom møtene har arbeidsgruppen jobbet med å innsamle nødvendig informasjon og jobbet med å finne hvilke satsningsområder som skal fremheves.  

Hoveddelene i Strategiplanen 

 

Virksomhetsidéen 

En virksomhetsidé skal si noe om hva forbundets formål og eksistensgrunnlag er. En virksomhetsidé skal belyse hva som er forbundets primære hensikt, og gjennom dette også sette en grense for hva forbundet ikke skal jobbe med. NBFs virksomhetsidé er: 

Norges badmintonforbund(NBF) skal tilrettelegge for at badminton kan spilles av alle og på alle nivåer. NBF skal jobbe aktivt for å skape optimale rammer for sine klubber og deres medlemmer, slik at de kan tilby god aktivitet lokalt. NBF skal representere badmintonsporten nasjonalt og internasjonalt.   

Visjon 

En visjon skal fungere som noe organisasjonen kan sikte mot og navigere etter. Visjoner kan ofte oppleves som litt abstrakte, og omtales ofte som organisasjonens «ledestjerne» eller «fyrtårn». Visjoner fungerer ekstra godt dersom den også kan brukes som slagord. NBFs visjon er: 

 

«Sammen om de gode opplevelsene»  
 

Badminton er mer enn en individuell idrett. Lagspill, double og mixed-double er en stor del av vår identitet, og at gutter og jenter trener sammen er normen. Tanken med vår visjon er å bygge videre på alt det vi allerede gjør sammen. Vi ønsker at ildsjelene skal ha flere å jobbe sammen med slik at klubbdriften ikke blir sårbar, og slik at man har noen å dele gleder og utfordringer med. Vi ønsker at vi sammen skal føle glede når en norsk spiller har suksess. Toppidretten skal ikke bare være en egenverdi for de få, men noe flere kan ta del i. Visjonen sier også at vi har ambisjoner om å bli flere som spiller og bidrar 

Vi skal skape gode opplevelse. Dette kan være alt fra hvordan vi tar imot nye medlemmer til hvordan vi avholder treninger, kurs og turneringer. Vi må spørre oss selv, og de rundt oss, hva som skal til for å skape de gode opplevelsene. Klarer vi dette får vi flere som ønsker å bidra og vi blir flere sammen om de gode opplevelsene.   

Verdier 

Vi ønsker at våre verdier skal kjennes igjen i både aktiviteten og i organisasjonsarbeidet vårt. Våre verdier er: 

 

Glede – Fair play - Anerkjennelse 

 

Hva betyr verdiene for vår aktivitet:  


GLEDE:
 All badmintonaktivitet skal bidra til å skape og spre glede. Dette ansvaret ligger hos alle spillere, trenere, foreldre og ledere. 

FAIR PLAY: Badmintonsporten er basert på at utøverne opptrer redelig. Dette betyr at vi viser respekt for motstander, tellere og dommere og ikke prøver å tilegne oss urettmessige fordeler .  

ANERKJENNELSE: Badmintonsporten skal bidra til å utvikle hele mennesket både fysisk, psykisk og sosialt. Alle skal bli sett uansett ambisjonsnivå. Vi skal aktivt ønske alle som vil spille badminton velkommen.


Hva betyr verdiene for vår 
organisasjon: 

 
GLEDE: Det skal være gøy og lærerikt å bidra i badmintonmiljøet. Det skal være trivelig å være den del av badmintonfamilien, selv uten racket i hånden. Vi skal legge til rette for at alle skal oppleve mestring. 
 
FAIR PLAYVår organisasjon skal være preget av demokratiske verdier, hvor spilleregler gjelder likt for alle og alle har muligheten til å ytre sine meninger. Trenere, tillitsvalgte og foreldre skal alle bygge oppunder sportens Fair Play-regler.  
 

ANERKJENNELSE: Vi skal verdsette alle våre bidragsytere Trenere, dommeretillitsvalgte, foreldre og vaffelstekere skal bli sett for den innsatsen de legger ned, og gjennom dette føle tilhørighet til vår badmintonfamilie 

 

Strategiområder 

NBF ønsker å jobbe målrettet med tre områder i denne strategiperioden. Disse områdene er TrenerutviklingStrategisk klubbutvikling og Samhandling organisasjonsledd. Dette arbeidet krevet at forbundet, både administrativt og politisk, følger opp dette gjennom god prosjektledelse og setter av ressurer (økonomi og menneskelige ressurser) til dette. 

Trenerutvikling 

Situasjonen for mange klubber er at det er vanskelig å få tak i kompetente trenere. Det er få trenere som tilbyr sine tjenester og det utdannes for  nye. Vi ser også at det er noen utenlandske trenere som gjør en god jobb, for så å flytte utenlands igjen uten at det har skjedd noen form for kompetanseoverføring. Det er i dag få fastboende trenere som kan fungere som kontinuitetsbærere, kursholdere og mentorer for nye trenere. Samtidig er det få av våre gode spillere, som slutter å satse, som går over i trenergjerningen.  
Hovedmålet er flere og bedre trenere, spesielt for de unge spillerne. For å få dette til, må vi gjøre det attraktivt å være trener i våre klubber. Trenere skal føle glede, mestring, samhold og anerkjennelse i trenergjerningenKontinuerlig utvikling, både ved formelle kurs og ved kompetansesamlinger og mentorering, vil være sentralt. 

Strategisk klubbutvikling 
NBF har primært drevet klubbutvikling gjennom klubbesøk og startmøter. Dette har blitt godt mottatt av klubbene. Utfordringen vår er at vi ikke har dokumentasjon på om denne klubbutvikling har effektiv i forhold til å skape flere badmintonspillere og bedre klubber. Vi ønsker derfor å lage et prosjekt som tar strategiske valg om hvordan klubbutvikling skal gjøres. Gjennom kartleggingsarbeid og analyser skal vi finne kriterier vi mener skal gi oss et konkurransefortrinn i kampen om flere medlemmer. Det vil bli gjort strategiske valg hvor blir satset på noen miljøer eller steder som passer inn i spesifiserte kriterier. Arbeidet er avhengig av god prosesstyring og gode kontinuerlige evalueringer.  

Hovedmålet med dette strategiområdet er å øke antall medlemmer, og få en kvalifisert formening om hvordan vi skal få flere badmintonspillere i fremtiden. Samtidig skal prosjektet legge til rette for at tillitsvalgte i klubber får bedre og enklere verktøy for å drive effektivt samtidig som de føler glede og mestring i sine gjerninger. Sentralt i dette denne strategien vil være å få større klubber som er mindre sårbare både med hensyn på spillere og tillitsvalgte.  

Samhandling organisasjonsledd 

Arbeidet i NBF både på administrativt og politisk plan har vært preget at mange oppgaver som skal løses på kort tid. Dette opplever vi har gått utover utviklingen av organisasjonen og endringer som burde vært vurdert og gjennomført. Vi ønsker å se på om det er rom for å skape bedre samhandling gjennom å se på rollefordelinger i forbundsstyret, administrasjonen og mellom klubb, krets og forbund. Videre ønsker vi å være i forkant når det gjelder forenkling gjennom effektiv bruk av IKT verktøy slik at samhandling, prosjektstyring, dokumenthåndtering og ikke minst kommunikasjonen mellom organisasjonens ulike ledd blir optimal. Disse utfordringene vil kreve omstillingsvilje og -evne både hos ansatte og tillitsvalgte.  
Målet med denne strategien er å skape en bedre organisasjon gjennom tydeligere roller, rutiner, styrking av kompetanse og eventuelt organisasjonsendring.  

Dokumentet som heter «Strategiområder, delområder, resultatmål og tiltak» følger som vedlegg til dette dokumentet 

Evaluering og læring 

Norges Badminton Forbund ønsker å være en lærende organisasjon. Strategiplanen vil bli brukt og evaluert på styremøte, og statusrapporter vil bli gitt på de arenaer hvor klubb- og kretsrepresentanter treffer styret (Forbundsting, ledermøter o.l.) 

Vi vil evaluere arbeidet slik at vi i fremtiden blir bedre til å nå de målene vi jobber mot.  I dette arbeidet ser vi det som meget viktig å ikke bare se på om strategiområdene var riktige, men også evaluerer hvordan vi jobbet for å nå målene. 

Onepage2.png

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken