Badminton / Nyheter / 2020 / Badminton, et rent særforbund
9D146FF1-658E-46FB-A613-F474B7F45B93.JPEG

Badminton, et rent særforbund

Vi er stolte av å kalle oss "rent særforbund", og stolte av samarbeidet med Antidoping Norge. Nå starter det viktige arbeidet for oss alle.

Holdningen vår til doping er enkel; Nulltoleranse!

Les hva som står i vår handlingsplan og hvordan DU kan bidra til å vise at vi tar antidopingarbeidet på alvor. 

 

Målsetting for etikk og omdømme 

Badminton skal være en trygg og inkluderende arena uansett kjønn, legning, religion, bakgrunn og forutsetninger.  

Norges Idrettsforbunds grunnleggende veivalg leken, ambisiøs, ærlig og inkluderende og NBFs verdier glede, fair play og annerkjennelse skal prege aktiviteten.  

 

Målsetting for antidopingarbeidet 

Målet er en absolutt dopingfri idrett både nasjonalt og internasjonalt.  

 

Strategi 

Badmintonforbundet skal praktisere nulltoleranse for enhver form for doping i idretten. Utøvere, trenere og ledere har et særlig ansvar for å etterleve NBFs verdier og oppdragende funksjon i holdning og handling både på og utenfor idrettsarenaen.  

 

Handlingsplan 

Handlingsplanen er ment å dekke antidopingarbeidet på alle nivåer i organisasjonen. Aktivitet og tiltak skal være forebyggende og legge grunnlag for utvikling av de etiske og moralske prinsippene badminton skal leve etter.  

Vi har i handlingsplanen tatt med fokusområder og tiltak innenfor holdningsskapende arbeid for våre toppidrettsutøvere (motvirke bevisst doping), og ikke minst tiltak av mer opplysende karakter for å bevisstgjøre og forankre arbeidet i vår organisasjon. Vi ser at den største risikoen for doping innenfor badminton i Norge er «ubevisst doping». Først og fremst via medisinering, og for nivået under landslagsspillere. Ut fra hva vi er kjent med er det lite bruk av kosttilskudd i vår idrett, og det aller meste av trening og konkurranser foregår i kommunale fleridrettshaller. 

Landslag 

Mål: utøvere, landslagstrener, sportssjef og øvrig støtteapparat skal kjenne til regelverket og opptre som rollemodeller 

 • Landslagsutøvere skal gjennomføre Ren utøver minimum hvert 2.år (Senior, junior og para) 
 • Nye utøvere må gjennomføre Ren utøver innen 2 måneder (senior, junior og para) 
 • Kjenne til antidopingbestemmelsene og nulltoleranse for doping der kravene skal være en del av innholdet i kontrakten med landslagsutøvere 
 • Trenere og utøvere aksepterer å underlegges NIFs regelverk herunder straffe og dopingbestemmelsene ved å skrive under på vår avtale, slik at de kan bli sanksjonert ved eventuelle brudd på regelverket 
 • Sportssjef og landslagstrener, de som reiser med landslaget ved representasjon, skal ha gjennomført ADNO seminar for leger, fysioterapeuter og annet støttepersonell. Vi velger for landslagsutøvere personell fra Olympiatoppen (fysioterapeut/lege). Ved bruk av andre vil kompetanse sjekkes
 • Landslagstrenere skal gjennomføre Ren utøver 
 • ADNO skal delta på landslagssamling 

Klubber og kursholdere/klubbveiledere 

Mål: Kjenne til regelverk og risiko forbundet med bruk av ulovlige midler. Være verdiformidlere. Arrangere arrangementer med fokus på fair play. 

 • Alle klubber/grupper som deltar i Eliteserien skal ha gjennomført Rent Idrettslag 
 • Alle arrangører av nasjonale mesterskap (NM) skal gjennomføre Rent Idrettslag 
 • Opprette en funksjon i systemet for turneringssøknader hvor klubben samtykker at de er kjent med antidopingbestemmelsene  
 • Klubbutviklingsarbeidet skal innebefatte informasjon om ADNO og deres verktøy for klubb og medlemmer 
 • Oppfordre alle klubber og grupper til å gjennomføre Rent Idrettslag 
 • Revidere kursmal for Trener 1 for å implementere e-læringen Ren Utøver i sertifiseringen av nye trenere 

Ansatte, styret og øvrige på forbundsnivå 

Mål: Ha nødvendig kjennskap til beredskap og rutiner med antidopingarbeidet. Synliggjøre organisasjonens holdninger og arbeid via digitale plattformer.  

 • Alle ansatte ved forbundskontoret skal gjennomføre Ren utøver, være kjent med antidopingregelverket og bruk av verktøy (ren utøver og rent idrettslag) for forankring og bevisstgjøring 
 • Forbundskontoret skal ha sine Ren utøver-plakater opphengt på kontoret 
 • Alle ansatte og innleide på midlertidig arbeidskontrakt skal ha et punkt i avtalen de har underskrevet, som forplikter dem til å være underlagt NIFs straffe- og dopingbestemmelser 
 • Alle styremedlemmer og varamedlemmer, utvalgsmedlemmer og varamedlemmer skal gjennomføre Ren utøver innen første styremøte etter forbundstinget 
 • Oppnevne en antidopingansvarlig, og ved oppstart vil det være generalsekretær 
 • Gjennomføre årlig møte med ADNO 
 • Opprette egen underside på hjemmesiden med link til ADNO og internasjonale antidopingsider 
 • Invitere ADNO til klubbledermøter og kretsledermøter i NBFs regi 
 • Sette antidoping på agendaen i internasjonale møter 

 

Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken