Badminton / Praktisk info / Konkurransereguleringer

Konkurransereguleringer

Konkurransereguleringer bestemmes av Konkurransekomiteen.

1. Antall rankingturneringer totalt

 • a. U13: 3 rankinger

1 vanlig som skal arrangeres alene over 2 dager

2 vanlige som skal arrangeres sammen med andre klasser

 • b. U15: 3 rankinger + UBM

1 mini GP

1 landsdekkende bredde med sosial profil (X,A,B). Arrangeres alene over 2 dager.

1 vanlig

 • c. U17: 3 rankinger + UBM + Junior NM (+ U23 NM)

1 mini GP

1 landsdekkende bredde med sosial profil (X,A,B). Arrangeres alene over 2 dager.

1 vanlig

 • d. U19: 3 rankinger + Junior NM + U23 NM + Senior NR + Senior NM

1 mini GP

1 landsdekkende bredde med sosial profil (X,A,B). Arrangeres alene over 2 dager.

1 vanlig

 • e. Senior: 4 rankinger + Senior NM

2 mini GP

2 vanlig

 • f. Flest mulig rankingturneringer skal arrangeres over 2 dager. Det er maksimalt tillatt med

2 rankingturneringer i hver klasse som går over 3 dager.

2. Utlysning / Arrangør:

 • a. Hvilket format og antall dager på turneringen som skal spilles må stå i utlysningen av forbundsturneringene.
 • b. Navn på hall(er) og antall tilgjengelige baner skal oppgis i søknaden.
 • c. Det settes følgende krav til arrangører:
  1. Hallkapasitet:

   1. For å arrangere en turnering med 1 klasse: 1 hallflate (6 – 7 baner)

   2. For å arrangere en turneringer med 2 klasser: 2 hallflater (10 – 12 baner)

   3. KK kan fravike dette kravet ved særlige tilfeller.

  2. For NM Senior, NM Junior og Sluttspillet i Eliteserien skal det spilles på matter fra lørdag morgen.

 • d. Tildeling:
  1. Det legges vekt på geografisk spredning innad i hver klasse i kategoriene sentralt

   Østland, sentralt Sør/Vest/Midt og mer perifert.

  2. Andre kriterier som vurderes etter at krav til hallkapasitet er oppfylt:

   1. At arrangørklubben har egne spillere i klassene det søkes om.
   2. Hallens egnethet.
   3. Tidligere erfaringer og kompetanse hos arrangør.
   4. Transport og overnattingsmuligheter.
   5. At klubben har søkt, men ikke fått tildelt turneringer tidligere.

  3. KK kan velge å ta hensyn til andre momenter i tildelingsprosessen.

  4. Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere kan det utløses en ny søknadsrunde med reduserte tekniske krav.

3. Arrangement

 • a. Hall:
 1. Der det spilles i flere haller skal hallene ikke være lenger enn 15 min kjøring unna hverandre.
 • b. Innbydelse:
 1. Det skal stå hva slags spilleform som kommer til å brukes.

 2. Det skal stå i hvilken rekkefølge klassene skal spilles.

 1. Konkurransekomiteen skal bestå av tingvalgt leder og nestleder samt 3-4 medlemmer bestemt av forbundsstyret. Man søker geografisk spredning i forhold til regionene, og medlemmene skal ha erfaring fra administrasjon av lagserie og/eller turneringsvirksomhet fra sine regioner.

 2. Medlemmer:

  1. Et medlem fra hver region som arrangerer lagspill:

   1. Midt / Nord

   2. Sør / Vest

   3. Øst

  2. Leder av dommer- og oppmannsutvalget

 3. Hvert regionsmedlem får ansvar for å koordinere lagserie og turneringsaktivitet i sin region.

 4. Velges for ett år (helst året mellom tingene). Det forventes at de sitter i to år og det er ønskelig at

  det kun byttes ut 1-2 medlemmer om gangen.

 5. Den fulle komiteen møtes 2 ganger i året.

  1. Vår: Lagserie

  2. Høst: Terminliste

Trekning
Sammenslåing av klasser
 1. Dersom man har færre enn 4 påmeldte i en klasse skal man som utgangspunkt slå sammen klasser.

 2. Man kan slå sammen en klasse opp/ned.

  1. For senior betyr dette at man kan slå sammen B med A eller C med B, men ikke C med A.

  2. I aldersbestemt kan man slå sammen B med A innen samme alder, eller C med B, men ikke C

   med A. Likeledes kan man slå sammen U13 med U15, men ikke U13 med U17.

  3. Det er ikke mulig å slå en A- klasse inn i B-klassen for neste alderstrinn (f.eks U13A inn i

   U15B).

  4. For aldersbestemte klasser anbefales det å vurdere nivået på de påmeldte. Det kan ofte være

   bedre å slå sammen U13B med U15B samt U13A med U15A, som alternativ til U13B og U13A samt U15B og U15A. Det er større forskjell på nybegynner å erfaren enn det er på U13 og U15.

  5. Dersom man vil slå sammen klasser som faller utenfor dette skal man ha dialog med klubbene (for eksempel jenter med gutter i U11 eller U13 med U17).

Innsettelse av reserver

1. Bestemmelser:

 1. Ved forfall kan det settes inn reserver dersom den erstattende spiller/par ikke ville gitt endret seeding i turneringen.

 2. Dersom det er forfall i to par og man ønsker å slå de gjenværende spillere sammen til et par, skal paret føres opp på den plass i turneringsskjemaet som fører til at jevnest mulig antall kamper blir spilt. Dersom dette er likt, skal den lavest rangerte og klassifiserte spiller flyttes.

 1. Ved reserveinnsettelse gjelder følgende:

  1. En spiller/par kan ikke settes inn på en seedet plass dersom det endrer rekkefølgen på de

   øvrige seedingene.

  2. En spiller/par kan kun settes inn på en plass i trekningen dersom spilleren kunne havnet

   på samme plass ved ordinær trekning.

 2. Reserver og avbud behandles som følger:

  1. Reserver og innsettelser behandles ikke kronologisk, men samlet på leglederbriefen eller senest før første kamp i klassen.

  2. Reserver registreres kronologisk etter hvert som de melder seg som reserve

  3. Reservene tas med i turneringen basert på antall avbud slik at den opprinnelige

   trekningen blir fyllt.

  4. Dersom det ikke er plass til alle reservene blir de prioritert etter tidspunkt for

   registrering.

  5. Reserver plasseres etter håndbokens formuleringer så langt mulig.

  6. Plassering av øvrige reserver avgjøres ved trekning.

Kampoppsett

1. Lokalturneringer:
a. Bruk av Swiss Ladder:

i. Kan brukes fra 6 – 28 spillere. ii. Skal spilles med omspill.

iii. To sett:

 1. For 6 – 10 spillere må det spilles minimum 4 runder.

 2. For 11 – 16 spillere må det spilles minimum 5 runder.

 3. For 17 – 28 spillere må det spilles minimum 6 runder.

iv. Tre sett:

 1. For 6 – 10 spillere må det spilles minimum 3 runder.

 2. For 11 – 16 spillere må det spilles minimum 4 runder.

 3. For 17 – 28 spillere må det spilles minimum 5 runder.

2. Rankingturneringer:

 1. Det bør spilles 2-er pool i minst en kategori per klasse.

 2. Det skal spilles pulje i en kategori per klasse.

 3. I U13 skal det være 2-er pool i minst en kategori og det er ikke tillatt å spille cup.

 4. Spilleformer:

  1. Innledende kamper frem til kvartfinale på fredag og lørdag, semi- og finaler på søndag.

  2. Ferdigspille en kategori om gangen. Mulige varianter:

   1. Mix, double, single

   2. Single, double, mix

   3. Mix, Single, double

 5. Det er mulig å legge til et B-sluttspill. Der dette avvikles teller disse som en egen

  turnering.

Tidsskjema

1. Lokalturneringer:

 1. Fra første til siste kamp i puljespillet skal det ikke være mer enn X timer mellom oppsatt

  kampstart, hvor X er antall spillere i puljen.

 2. Det skal være 1 full rundes pause mellom hver kategori i tidsskjemaet. Det vil si at hvis

  det spilles på 7 baner så skal det være minst 7 kampers mellomrom mellom to kamper i

  f.eks U13 herresingle.

2. Spilletidspunkter:

 1. U13 skal ikke settes opp med kampstart senere enn kl 1900 i tidsskjemaet.

 2. Andre klasser skal ikke settes opp med kampstart senere enn kl 2100 i tidsskjemaet.

 3. Dette kan kun fravikes dersom turneringens profil tilsier det (f.eks Midtsommernatt,

  NonStop)

 4. I rankingturneringer bør tidligste kampstart være kl 1000 på søndager.

3. Pause

 1. Hovedregelen er at spillerne har krav på 15 minutters pause mellom hver kamp.

  Arrangøren kan i tidsskjemaet sette opp opptil tre kamper uten pause (kun i grunnspillet)

  etterfulgt av minst en times sammenhengende spillepause.

 2. Dersom det er mer enn 5 timer mellom første og siste kamp skal alle spillere ha minst 1

  times sammenhengende spillepause.

4. Tidsoppsett:

 1. Standard rundetid:

  1. Swiss Ladder med 2 sett: 20 minutter

  2. Ordinære kamper: 25 minutter

 2. Beste praksis:

Arrangement

i. Sett opp flere tidsperioder iløpet av dagen, enten ved å

 1. Sette opp færre antall baner eller pause i tidsskjemaet på

  ettermiddagen.

  Eller

 2. Sette opp kortere runder på morgenen og lengre runder på

  ettermiddagen.

1. Omtrekk og W.O:
a. Alle turneringer:

 1. Ordinært kan en turnering ikke trekkes om senere enn 48 timer før første kampstart. Ved behov for omtrekk senere enn dette skal alle berørte informeres og det skal tilrettelegges slik at ulempene minimeres.

 2. Man kan tidligst rope opp en kamp 30 minutter før tidsskjema.

 3. Man kan tidligst walke en kamp 15 minutter etter opprop. Dersom det er

  spillerens første kamp for dagen kan man tidligst walke kampen til oppsatt tid.

b. Mesterskap:

i. Man kan tidligst rope opp en kamp 15 min før tidsskjema. 2. Utnevnelse av dommere og oppmenn:

a. Dommere:

 1. KK, ved dommer- og oppmannsutvalget, tar ut alle dommere til

  forbundsturneringer.

 2. Utnevnelse:

1. Klubbene melder inn hvilke dommere de ønsker å bruke.

 1. KK utnevner deretter et minimumsantall dommere. Arrangør kan tilkalle flere dommere i tillegg, men disse skal godkjennes av KK.

 2. Dommere tas ut på bakgrunn av: a. Kompetanse

b. Lokal tilhørighet

 1. Det legges vekt på å minimere reise- og oppholdsutgifter for arrangøres

  der det finnes tilgjengelige lokale dommere med god nok kompetanse.

 2. KK kan spesifisere andre krav der det er hensiktsmessig.

iii. Krav til antall dommere:
1. Rankingturneringer:

 1. Det skal settes opp minimum 4 dommere per hallflate fra lørdag kl12.

 2. Det skal settes opp nok dommere til å dekke alle semifinaler og finaler med pauser.

2. Mesterskap:

 1. For UBM utnevnes det minimum 8 dommere.

 2. For U23 NM utnevnes det minimum 6 dommere.

 3. For junior og senior NM utnevnes det minimum 12 dommere.

b. Oppmenn:

 1. KK ved dommer- og oppmannsutvalget utnevner oppmenn og eventuelt

  viseoppmenn til alle forbundsturneringer.

 2. Antall oppmenn:

  1. Der det benyttes flere spillehaller skal det utneves en viseoppmann og deretter flere oppmenn slik at det alltid er en oppmann i hver hall.

  2. Der oppmann ikke kan ha tilsyn med hele hallflaten skal oppmann

   vurdere om det trengs en viseoppmann eller annen ansvarlig person.

Forza Thon Stiftelsen VI