Badminton / Nyheter / 2020 / Info til Forbundstinget 2020
AnleggV2.jpg

Info til Forbundstinget 2020

Forbundstinget 2020 måtte dessverre utsettes grunnet korona-pandemien, men slik det ser ut nå (om det ikke skjer smitteforandringer) vil det bli avviklet på en tilfredsstillende måte lørdag 4. og søndag 5. september på THON Arena hotel, Lillestrøm. Selve forbundstinget vil starte lørdag kl. 14.00., men i forkant av det vil det som vanlig bli arrangert Ledermøte med start fredag 4. september kl. 17.00. og avslutning lørdag 5. september kl. 13.00.

Vedlagt finner dere til gjennomsyn og vurdering forbundsstyrets forslag til Strategiplan og Virksomhetsplan samt de forslag til endringer som forbundsstyret foreslår i Turneringsreglementet. Vi har også lagt ved programmet for Ledermøtet.

Klubber og kretsers forslag til forbundstinget må være forbundsstyret i hende senest 7. august og de sendes til: badminton@badminton.no

Når det gjelder forslag som omhandler konkurranseaktivitet er det kun forslag til endring i Turneringsreglementet som skal sendes inn, og vedlagte skjema skal benyttes.

 

Forbundsstyret

Dokumenter: 

Program Ledermøte 2020.pdf

Strategiplan, Virksomhetsplan 2020-2024.pdf

Forbundsstyrets forslag til endringer i Turneringsreglementet.pdf

Forslagsskjema klubber, kretser, forbundstinget 2020.docx

-----------------------------------------------

FORBUNDSTINGET 2020

VALG

 

Forbundstinget

Forbundstinget 2020 vil bli avholdt på THON Hotel Arena, Lillestrøm 5. og 6. september 2020.

 

Forslag som ønskes opptatt på sakslisten må være sendt Forbundsstyret (v/forbundskontoret: badminton@badminton.no) senest 7. august 2020.

Vedlagte skjema må benyttes.

Saksliste vil bli sendt klubber og kretser, samt lagt ut på NBFs hjemmeside to uker før Forbundstinget avholdes, men deler av det forbundsstyret ønsker å legge frem er vedlagt denne e-posten.

 

Representasjon

Klubbene sender sine representanter i forhold til sitt medlemstall (idrettsregistreringen) pr.1. januar 2020 således:         

              - Klubber under 50 medlemmer sender 1 representant

              - Klubber mellom 50 og 100 medlemmer sender 2 representanter

              - Klubber over 100 medlemmer sender 3 representanter

              - Kretsene sender 2 representanter.

 

Ved representasjon på Forbundstinget vises det til NIFs Lov:

  • 2-4. Kjønnsfordeling

(1) NIF og NIFs organisasjonsledd skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøter/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/ tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Årsmøtet/tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting, jf. § 2-3, eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

 

Overnatting

 

 

Pensjonspris pr. person pr. døgn er for enkeltværelse med bad/dusj: kr. 1615.-

Pensjonspris pr. person pr. døgn i dobbeltværelse med bad/dusj: kr. 1217,50

Prisen inkluderer middag lørdag, frokost og lunsjbord søndag.

Obligatorisk dagpakke for de som ikke bor, men som deltar på Ledermøte/Forbundsting koster kr. 525.- pr. dag.

 

 

 

 

Ved Forbundstinget nyttes reiseutgiftsfordeling basert på rimeligste reisemåte.

Vi håper at de aller fleste representanter finner anledning til å delta på Forbundstinget, og ber om en foreløpig påmelding senest 7. august.

 

 

 

P.S. Fredag ettermiddag (4. september) og lørdag formiddag (5. september), i forkant av Forbundstinget, vil det bli avholdt Ledermøte/seminar, med start fredag kl. 17.00.. (Samme priser som nevnt over for helpensjon). Se vedlagte program.

Innkallingen legges også ut på vår hjemmeside: www.badminton.no

Velkommen til Forbundstinget 2020.

 

Hilsen Styret

-----------------------------------------------

Valg                   
Valgkomiteen ber om at eventuelle forslag til valgene blir sendt komiteens leder:

Merete Andreassen, telefon: 95201839, e-post: merete.andreassen@unn.no

 

Snarest og senest 7. august.

 

Vennlig hilsen

Merete Andreassen

Leder

 

GOD SOMMER!

Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken