Badminton / Nyheter / 2022 / Avisartikkel med faktafeil og unøyaktigheter om Norges Badmintonforbunds disponering av midler fra Olympiatoppen

Avisartikkel med faktafeil og unøyaktigheter om Norges Badmintonforbunds disponering av midler fra Olympiatoppen

Fædrelandsvennen har den 31. januar 2022 publisert en artikkel med overskriften «Helle Sofie er blitt lurt av Badmintonforbundet». Avisartikkelen inneholder påstander som er basert på faktafeil og unøyaktigheter fremsatt før Norges Badmintonforbunds (NBF) revisor BDO avleverte sin endelige rapport om bruken av midlene. Forbundsstyret vil med dette skrivet redegjøre for saksgangen, konklusjonene og påpeke enkelte av feilene som framgår av avisartikkelen.

Saksgang

Forbundsstyret har siden høsten 2020 behandlet en sak vedrørende tidligere styrers disponering av individuelle utøverstipend og prosjektstøtte til særforbund knyttet til én utøver i perioden 2015 – 2020. Saken har vært omfattende og involvert mange personer i ulike roller i NBF, og forbundsstyret valgte derfor å engasjere NBFs revisor BDO for å sikre en uavhengig og uhildet gjennomgang. NBFs revisor er valgt av forbundstinget og derfor uavhengig av styret, og rapporterer til forbundstinget. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har bekreftet at revisor er rett organ for en slik gjennomgang.

Både NBFs kontrollutvalg og utøverens representanter har deltatt i revisors gjennomgang og hatt fullt innsyn i sakens dokumenter/regnskapsbilag.  

Forbundsstyret har hele veien uttrykt at dersom gjennomgangen dokumenterer at forvaltningen ikke har vært i tråd med tildelingene og utøver har midler til gode, skal dette utbetales til utøver. Saken har derfor handlet om å dokumentere overfor utøver om tidligere styrer har forvaltet Olympiatopp-midlene i tråd med Olympiatoppens tildeling og formål.

Konklusjon

Revisor konkluderte med at midlene i det alt vesentlige synes å være benyttet til aktiviteter knyttet til formålet, men at det likevel er flere forbedringspunkter. Forbundsstyret vedtok 23. januar 2022 å legge revisors rapport til grunn for sin konklusjon og følgende tiltakspunkter:

  • Utbetale differansen knyttet til mer/mindreforbruk av utøverstipend for årene 2019-2020 til utøver, som utgjør kr. 32 058. Beløpet utbetales som stipend.
  • Gjennomgå og endre regnskapsrutiner i tråd med de anbefalinger som fremgår av BDOs rapport.
  • Følge kontrollutvalgets anbefaling om å se på arkiveringsrutiner slik at regnskapsbilag arkiveres elektronisk og at andre viktige dokumenter som søknader til Olympiatoppen, tildelingsbrev, sesongplaner, egenerklæringer, avtaler etc. lagres på en sikker måte.
  • I større grad involvere utøver hva gjelder disponeringen av midler fra Olympiatoppen.

Forbundsstyret mener at revisors gjennomgang har gitt utøveren avklaring om disponeringen av midlene og gode føringer på hvordan NBF skal forvalte tildelinger fra Olympiatoppen i fremtiden. NBF har endret praksis i tråd med Olympiatoppens anbefalinger hva gjelder utbetaling av utøverstipend med virkning fra 2021.

NBF vil i det følgende kommentere enkelte av de faktafeil og unøyaktigheter som fremgår i artikkelen

  • Overskriften er misvisende og i strid med BDOs rapport
  • Påstand om at Sagøy ikke har hatt tilstrekkelig medbestemmelse over bruken av prosjektstøttemidlene.

Prosjektstøtte særforbund er støtte til særforbund og det er ingen krav fra Olympiatoppen om utøvers medbestemmelse av bruken av midlene. Revisor har konkludert med at NBF har brukt midlene til formålet.

  • Påstand om at Sagøy i realiteten ikke har hatt noen reell medbestemmelse over sine individuelle utøverstipend

Det følger av OLTs tildelingsbrev at individuelle utøverstipender utbetales til særforbundet forutsatt at utøvere har sendt inn egenerklæring/stipendutøveravtale. I egenerklæringen aksepterer utøver at dennes idrettssatsing er en del av særforbundets landslagsopplegg og at stipendet disponeres i samråd med særforbundet. Sagøy har derfor hvert år underskrevet egenerklæring/stipendutøveravtale fra Olympiatoppen hvor det fremgår følgende:

«Jeg er klar over at stipendet fra Olympiatoppen overføres til særforbundet, og at det disponeres i samråd med særforbundet til ett eller flere av følgende tiltak innenfor rammen av særforbundets totale toppidrettsarbeid:

- Utgifter i forbindelse med den daglige treningen (reise til og fra trening, statens satser)

- Frikjøp av arbeidstid til trening og konkurranser (skattepliktig)

- Barnepass for å kunne skjøtte trening eller delta i konkurranser (skattepliktig)

- Spesielle treningsopphold i inn- eller utland utover fellesopplegget i særforbundsregi

- Treningsopphold under særlig gunstige forhold tilpasset den enkelte idrettsgren

- Spesielle konkurranser i utlandet og som ikke inngår i særforbundets felles opplegg

- Medisinsk og fysikalsk behandling utover særforbundets felles opplegg

- Nødvendig utstyr og materiell, med tanke på å gi treningen større effekt/bedre kvalitet.

- Andre tiltak etter særlig godkjenning av særforbundet.»

Sagøy har i tillegg vært involvert i planlegging av sin egen satsing, herunder blant annet trening og konkurranser, og således bruken av midlene til dette. NBF stiller seg derfor uforstående til at Sagøy ikke har vært klar over eller involvert i hvordan midlene har vært benyttet.

Det følger av Olympiatoppens retningslinjer at «særforbundet har det forvaltningsmessige ansvar for stipendene» og «Det forutsettes at stipendmidlene brukes i et samspill mellom utøver og særforbund». Videre har Olympiatoppen ikke gitt regler for hvordan utøverstipendene skal utbetales, men har gitt en «anbefalt prosedyre» om at stipendet «utbetales fra særforbund «direkte» til stipendutøvere, pr definisjon som et forskudd». NBF har i perioden 2014 til 2020 betalt utgiftene på vegne av Sagøy etter samspill med henne gjennom avtalt satsingsopplegg. Med virkning fra 2021 har NBF fulgt Olympiatoppens anbefalte prosedyre og betalt utøverstipendet direkte til Sagøy.

Styret har samtidig beklaget overfor Sagøy at hun har oppfattet kommunikasjonen og samarbeidet som mangelfullt i alle disse årene og styret har derfor vedtatt et tiltakspunkt om at NBF i større grad skal involvere utøverne hva gjelder disponeringen av midler fra Olympiatoppen.  

  • Påstand om at minst kr 600 000 av utøverstipend er brukt til NBF-aktivitet i stedet for til utøvers personlige bruk

  • Påstand om at mellom kr 600 000 og 800 000 av prosjektstøtten er brukt til andre utgifter enn hva det ville vært naturlig å belaste denne posten.

   Påstanden er ikke riktig. BDO har oppsummert for perioden 2015-2020 at det har vært et merforbruk på kr 177 938, og har uttalt følgende til prosjektmidlene:

«Selv om det er noen mindre feil og usikkerhet knyttet til enkelte fordelingsposter, så synes det overordnede bildet å være at prosjektbelastningene virker rimelige og i samsvar med kriteriene for hvordan kostnadene skal føres.»

 «Basert på vår gjennomgang av kostnadene synes det rimelig sikkert at hovedparten av de bokførte kostnadene på prosjektet er relatert til aktiviteter som kan dekkes av prosjektmidlene».

  • Påstand om manglende egenandel fra NBF

Påstanden er feil. Det følger av Olympiatoppens kriterier for prosjektstøtte at særforbundene skal yte egenandel, med følgende:

«Forbundet må ha en definert toppidrettssatsing, og ha dekket en nærmere avtalt del av det nødvendige støtteapparatet og tiltak av egne inntekter.»

NBF har i sine godkjente søknader om prosjektstøtte «Paralympics 2020» angitt sin egenandel til hovedsakelig å dekke kostnader til å styrke systemet rundt utøver, sende utøver på konkurranser, landslagstrener, nasjonal trener, trener for Sagøy, nasjonale og regionale samlinger hvor Sagøy kan trene sammen med de funksjonsfriske samt sportssjef som skal bruke tid på å utvikle systemet for utøver og være kontaktperson på prosjektene.

  • Påstand om at NBF har påtatt seg rolle som verge for Sagøy.

NBF har forvaltet midlene fra Olympiatoppen i tråd med tildelingskriteriene og sin praksis fra 2014, og har aldri opptrådt som, eller vært oppnevnt som, verge for Sagøy. NBF har etter beste evne forsøkt å hjelpe Sagøy med å tilrettelegge bruken av midlene slik at hun skulle oppnå sine mål.

  • Påstand om at forbundsstyret bevisst har uthalt saksbehandlingstiden for å hindre kontrollutvalgets arbeid.

Påstanden er feil. Forbundsstyret har behandlet saken grundig og brukt den tiden som har vært nødvendig av hensyn til utøver. Videre har blant annet pandemien gjort arbeidet tidkrevende.

Saken krevde gjennomgang og vurdering av regnskapsførselen knyttet til Olympiatoppens midler for enkeltutøvere, og styret engasjerte derfor forbundets revisjonsselskap BDO med mandat å utarbeide et oppsett som viser kostnader for utøverstipend og prosjektstøtte for årene 2015-2020. Oppstillingen skulle være detaljert nok til at hovedbildet av kostnadsbruken fremkommer. BDO er uavhengig av styret da det er valgt av forbundstinget og svarer således til forbundstinget, og har for øvrig ingen interesser i saken.

NIF har bekreftet at revisor er rett organ for en slik gjennomgang.

Både NBFs kontrollutvalg og utøverens representanter har deltatt i revisors gjennomgang og hatt fullt innsyn i sakens dokumenter/regnskapsbilag. 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken