Badminton / Nyheter / 2022 / Sak vedrørende disponering av OLT-midler

Sak vedrørende disponering av OLT-midler

Forbundsstyret har behandlet en sak vedrørende tidligere styrers disponering av tildelte OLT-midler knyttet til én landslagsutøver for perioden 2015-2020.

Saken krevet gjennomgang og vurdering av regnskapsførselen knyttet til OLT-midler og forbundsstyret engasjerte derfor NBFs revisjonsselskap BDO for en uavhengig gjennomgang av saken. Norges idrettsforbund har bekreftet at revisor er rett organ for slik gjennomgang.

Revisor har konkludert med at midlene i det alt vesentlige synes å være benyttet til aktiviteter knyttet til formålet, men at det likevel er flere forbedringspunkter. Forbundsstyret vil på bakgrunn av dette ta tak i følgende:

  • Utbetale differansen knyttet til mer/mindreforbruk av utøverstipend for årene 2019-2020 til utøver, som utgjør kr. 32 058. Beløpet utbetales som stipend.
  • Gjennomgå og endre regnskapsrutiner i tråd med de anbefalinger som fremgår av BDOs rapport.
  • Følge kontrollutvalgets anbefaling om å se på arkiveringsrutiner slik at regnskapsbilag arkiveres elektronisk og at andre viktige dokumenter som søknader til OLT, tildelingsbrev, sesongplaner, egenerklæringer, avtaler etc. lagres på en sikker måte.
  • I større grad involvere utøverne hva gjelder disponeringen av midler fra OLT.

NBF har endret praksis i tråd med OLTs anbefalinger hva gjelder utbetaling av utøverstipend med virkning fra 2021.

Avslutningsvis vil forbundsstyret uttrykke at den er lei for saken, men mener samtidig at gjennomgangen har vært nødvendig for å gi utøveren avklaring om disponeringen av midlene og gitt gode føringer på hvordan NBF skal forvalte tildelinger fra OLT i fremtiden.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken