Badminton / Om oss / Lover

Lover

Norges Badmintonforbunds lover er vedtatt på Tinget, og er regelverket norsk badminton er pliktig til å følge. Lovene er underlagt Idrettsforbundets lover. Se deres temaside om juss for utfyllende informasjon.

Idrettsforbundets regelverk

 

Lover for Norges Badmintonforbund

(1) Norges Badmintonforbunds formål er å fremme badmintonidretten i Norge og representere idretten internasjonalt.

Forbundet skal stimulere til badmintonaktivitet på alle nivå og legge forholdene til rette for instruksjon og utdanning av instruktører og dommere.

(2) Arbeidet i NBF skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 1. Norges Badmintonforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer Badmintonidretten i Norge og som er opptatt i forbundet i henhold til NBFs lover. Idrettslagene må være medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 2. Norges Badmintonforbund er medlem av NIF og Badminton World Federation (BWF) og skal følge deres respektive regelverk og vedtak.

 3. For regler om særforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

 4. For regler om opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, gjelder NIFs lov § 6-3.

(1) For regler om særforbundets oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov § 6-2, samt NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

(1) Idrettslag som organiserer Badmintonidretten og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlem i Norges Badmintonforbund.

(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Badmintonforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

(3) Badmintonforbundet kan fastsette kontingent og avgifter.

(4) Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av forbundstinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på forbundstinget.

(5) Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i Badmintonforbundet dersom laget skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller badmintonforbundets regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

For regler om kjønnsfordeling i styret, utvalg mv. og representasjon til idrettstinget, gjelder NIFs lov § 2-4.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav, og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9 og 6-6 (5).

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

(1) Norges Badmintonforbunds høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert annet år innen 15. juni.

(2) Ordinært og ekstraordinært forbundsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19 og 2-20.

(1) På NBFs forbundsting møter med forslagsrett:

a) styret
b) et representasjonsberettiget organisasjonsledd (krets, klubb/idrettslag)
c) møteberettiget komite/utvalg i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på badmintonforbundets forbundsting:

a) styret 
b) representanter fra kretser, og eller klubber/idrettslag etter følgende skala:

Klubber under 50 medlemmer kan sende opptil 1 representant. Klubber mellom 50 og 100 medlemmer kan sende opptil 2 representanter. Klubber over 100 medlemmer sender 3 representanter. Klubber sender sine representanter i forhold til sitt medlemstall pr 1. januar i året tinget avholdes.

Kretsene/utvalgene kan sende opptil 2 representanter. De kretser som består av flere fylker (storkretser) sender 2 representanter.

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

For representasjonsrett for klubb/idrettslag gjelder NIFs lov § 10-3.

Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NBF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på badmintonforbundets ting i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

a) Kontrollutvalgets medlemmer
b) Valgkomiteens medlemmer
c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte
d) Lovutvalgets medlemmer

(4) Møterett og talerett på badmintonforbundets ting

a) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
b) Særforbundets generalsekretær
c) Representant fra NIF

Forbundsstingets oppgaver:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne sakslisten
 8. Behandle beretning fra forbundsstyret fra perioden fra siste forbundsting, herunder beretninger fra tingvalgte organer
 9. Behandle
  a) Badmintonforbundets regnskap for de to siste kalenderår i revidert stand
  b) Styrets økonomiske beretning
  c) Kontrollutvalgets beretning
  d) Revisors beretning
  e) Vedta revidert budsjett for inneværende kalenderår og behandle foreløpig budsjett for de 2 kommende kalenderår
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette kontingent og avgifter
 12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
 13. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap og fastsette honorar for dette
 14. Fatte bestemmelser om kommende års norgesmesterskap, og velge arrangør blant      kandidater som har søkt mesterskapet innen søknadsfristens utløp.
 15. Fastsette tid og sted for neste forbundsting.
 16. Foreta følgende valg:
  a) Forbundsstyre med varamedlemmer (nestleder fungerer som personlig varamedlem):

a) President
b) 2 Visepresidenter
c) Leder for Kompetansekomiteen
d) Leder for Toppidrettskomiteen 
e) Leder for Konkurransekomiteen
f) Leder for Utviklingskomiteen
g) Styremedlem under 26 år
h) Nestleder for Kompetansekomiteen
i) Nestleder for Toppidrettskomiteen
j) Nestleder for Konkurransekomiteen
k) Nestleder for Utviklingskomiteen
l) Nestleder styremedlem under 26 år

b) Kontrollutvalg med varamedlemmer

a) Leder
b) 2 medlemmer
c) 2 varamedlemmer

 

c) Lovutvalg med varamedlemmer

a) Leder
b) Nestleder
c) Et medlem
d) 2 varamedlemmer

d) Valgkomite med varamedlemmer

a) Leder
b) Nestleder
c) Et medlem
d) 2 varamedlemmer

e) Representanter til idrettstinget og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet, eller gi styre fullmakt til dette.

Styret velges enkeltvis. For øvrige utvalg velges leder og nestleder enkeltvis, og øvrige medlemmer og varamedlemmer samlet. Der det velges flere nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv.

Forslag til styrekandidater, som alternativ til valgkomiteens innstilling, skal være innkommet NBFs styre senest 7 dager før tingforhandlingene, for å kunne fremmes for Tinget. Forslagene skal samme dag sendes ut til alle klubber og kretser.

Unntak kan gjøres ved tilfeller hvor valgkomiteens innstilte kandidater trekker seg etter valgkomiteens innstilling.

For regler om stemmegivningen på forbundstinget, gjelder NIFs lov § 2-21. I tillegg kan forbundstinget med 4/5 stemmeflertall innvotere æresmedlemmer av Norges Badminton Forbund. Æresmedlemmer tildeles NBFs gullmerke.

(1) Badmintonforbundet ledes og forpliktes av styret, som representerer særforbundet utad.

(2) Styret er badmintonforbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene, men visse beslutninger kan kun vedtas av forbundstinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22, 6-6 (5).

(3) Presidenten og Visepresidentene utgjør arbeidsutvalget. Den daglige administrasjon overlates til arbeidsutvalget etter retningslinjer vedtatt av styret. Medlemmer av styret har gratis adgang til alle badmintonarrangement som arrangeres av forbundet, dets kretser og lag.

(4) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av badmintonforbundets virksomhet hører under styret.  Det skal virke for badmintonidrettens fremgang og utvikling, og ivareta forbundets indre og ytre anliggender. Styret skal iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Styret skal blant annet sørge for:

 • at badmintonforbundets formål ivaretas
 • forsvarlig organisering av badmintonforbundets virksomhet og økonomistyring
 • at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, badmintonforbundets lov og forbundstingets vedtak.
 • Utarbeide arbeidsplan, budsjett, årsberetning og regnskap, samt sørge for de nødvendige forberedelser til forbundstinget.
 • Bestemme administrasjonsordningen, ansette lønnet hjelp, fastsette lønn og arbeidsinstruks for de ansatte, samt bestemme hvem som kan forplikte forbundet økonomisk.
 • Trekke opp retningslinjer for styrets og arbeidsutvalgets arbeid og myndighet.
 • Inngå/godkjenne alle avtaler om overføringer i radio, fjernsyn m.v.
 • Påse at badmintonspillets regler blir iakttatt og holde sine medlemmer underrettet om forandringer i disse.
 • Avholde, eller la avholde, Norgesmesterskap og landskamper, samt
 • godkjenne badmintonturneringer forøvrig.
 • Treffe bindende avgjørelser i alle tvister og spørsmål angående norsk badmintonidrett så langt det er mulig og innenfor rammene av § 27 i denne lov.
 • Påse overholdelsen av disse lover, turneringsreglementet og NBFs øvrige
 • Ta ut spillere og dommere til internasjonale oppgaver.
 • Sanksjonere mot medlemmer, klubber eller andre ledd i NBF som forsettlig eller uaktsomt bryter NBFs lover, reglement og bestemmelser, eller som forsettlig eller uaktsomt handler på en slik måte at NBF, krets, klubbs eller samarbeidende parters omdømme svekkes innad eller utad, innenfor rammene av § 20 i denne lov.

(5) Styret skal føre tilsyn med badmintonforbundets virksomhet og daglige ledelse, og kan fastsette instruks for generalsekretæren.

(6) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(7) Styret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom forbundstinget ikke har valgt representanter.

(8) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst 4 styremedlemmer forlanger det.

(9) I presidentens fravær inntrer den visepresident som har hatt lengst funksjonstid (som visepresident) etter at hun/han sist ble valgt.

(10) Til styrets møter innkalles norsk medlem av BWFs styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra BWFs styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

(11) Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til BWF og underliggende komiteer.

(12) I samråd med norsk medlem av BWFs styre, diskutere forbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av forbundstinget.

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av særforbundstinget.

(3) Lovutvalg

Lovutvalget skal avgi uttalelser om lovforslag og om fortolkningsspørsmål som NBFs styre forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag..

(4) Følgende fagkomiteer

 1. Kompetansekomiteen som skal arbeide for opplæring av spillere, instruktører/trenere og administrative ledere.
 2. Konkurransekomiteen, som skal arbeide for et best mulig konkurransetilbud, herunder bl.a. forbundets terminliste, landsomfattende konkurranser, dommerspørsmål, opplæring av dommere og oppmenn, klassifisering av spillere, arrangementsteknikk.
 3. Utviklingskomiteen, som skal arbeide med områdene TalentTeam, Landsfinalen, jentesatsing, badmintonuken og ungdomsområdet
 4. Toppidrettskomiteen, som skal arbeide for utvikling av toppidrettsutøvere.

I tillegg kommer styremedlem og vara under 26 år som skal arbeide med saker de og styret finner formålstjenlig.

Forbundet er organisert i særkretser jfr §2.  Særkretsene skal ha lov i tråd med lovnorm for særkretser i NBF, vedtatt av NBFs styre basert på lovnorm for særkretser vedtatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 7-3. 

Forbundsstyret (med forbundstinget som appellinstans) beslutter opprettelse, sammenslåing og nedleggelse av særkretser, jf. NIFs lov § 7-1.. Kretsenes grenser fastsettes av forbundsstyret.

Kontingenten til kretsene fastsettes av kretstinget. Forbundstinget fastsetter en maksimalgrense for kretskontingenten for samtlige kretser under ett.

Referatet av kretstingets forhandlinger sendes forbundskontoret senest 14 dager etter kretstinget. Kretsstyrene virker som bindeledd mellom klubbene og forbundsstyret samt mellom klubbene og idrettskretsstyrene.

Man kan være medlem av flere klubber, men bare være representasjons- og spilleberettiget for en klubb. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. I tilfeller vedrørende felleslag til lagserien kan NBF’s styre gi dispensasjon fra denne loven.

1. Forbundskontoret registrerer hvilke klubber spillerne representerer. Når en spiller som er eldre enn 12 år ønsker å representere en ny klubb, skal dette registreres etter følgende bestemmelser:

a) Den nye klubben innberetter opptagelsen av spilleren til forbundskontoret på fastsatt skjema pr. post eller e-mail.

b) Forbundsstyret v/forbundskontoret sender kopi pr. e-mail eller rekommandert brev til spillerens gamle klubb.

c) Dersom innsigelser fra den gamle klubb ikke er innkommet skriftlig eller pr. e-mail til forbundskontoret innen 14 dager fra poststemplet dato, registreres spilleren som spilleberettiget for den nye klubben fra den dag forbundskontoret mottok innberetningen om spillerovergangen. Opplyser den gamle klubben at spillerens forhold til denne ikke er brakt i orden, får spilleren ikke representere noen klubb før disse forhold er brakt i orden. For spillere som melder overgang fra en klubb tilknyttet et annet lands forbund, svarer den gamle klubbens forbund for om spillerens forhold er i orden.

d) Spilleren har rett til å representere den nye klubben så snart innberetningen er mottatt av forbundskontoret og den gamle klubben har bekreftet at de ikke har innsigelser mot overgangen. Inntil den gamle klubben har bekreftet at overgangen er i orden kan ikke spilleren delta i andre konkurranser enn som NBF’s representant i internasjonale turneringer. Har ikke den gamle klubben sendt innsigelser via e-post eller brev postlagt innen 14 dager betraktes overgangen som å være i orden. Dersom spilleren ikke har representert noen klubb i inneværende eller foregående sesong, eller dersom spilleren tilhører en klubb som opphører å være medlem av NBF, er det ikke nødvendig med bekreftelse fra den gamle klubben og spilleren er spilleberettiget for sin nye klubb umiddelbart etter at innberetningen er mottatt av forbundskontoret.

2. Forbundskontoret skal offentliggjøre spilleroverganger, samt fra hvilken dato spilleren kan representere den nye klubben.

3. Utenlandske statsborgere må foruten å ha sitt tidligere forbunds frigivelse være bosatt i landet for å kunne representere norske klubber.

4. En spiller må være norsk statsborger for å delta på et norsk landslag.

En krets, klubb eller et medlem av en klubb tilsluttet NBF kan ikke spille mot en utenlandsk krets, klubb eller medlem av klubb uten etter innhentet tillatelse fra forbundsstyret, dersom det åpenbart kan få uheldige konsekvenser for norsk badmintonsports anseelse. De utenlandske kretser og klubber må være medlem av vedkommende lands nasjonale badmintonorganisasjon, og denne må være tilsluttet BWF. Forbundsstyret kan i rent spesielle tilfelle dispensere fra denne bestemmelse. Dispensasjon kan kun gis hvis 4 styremedlemmer er enige i dette. Representasjonsspillere skal alltid innhente forbundsstyrets tillatelse for å delta utenfor landets grenser.

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk (NIFs lov kap. 11, NIFs lov kap. 12og Antidopingregelverk).

For regler om avtaler og samarbeid mellom badmintonforbundet og næringslivet, gjelder NIFs lov kapittel 13.

For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs lov kapittel 14.

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken