Badminton / Om oss / Lover

Lover

Norges Badmintonforbunds lover er vedtatt på Tinget, og er regelverket norsk badminton er pliktig til å følge. Lovene er underlagt Idrettsforbundets lover. Se deres temaside om juss for utfyllende informasjon.

Idrettsforbundets regelverk

 

Lover for Norges Badmintonforbund

(1) Norges Badminton Forbunds formål er å fremme badmintonidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. 

 Forbundet skal stimulere til idrettslig aktivitet på alle nivå og legge forholdene til rette for instruksjon og utdanning av instruktører og dommere. 

 NBF skal 

1) Påse at badmintonspillets regler blir iakttatt og holde sine medlemmer underrettet om forandringer i disse.  

2) Avholde, eller la avholde, Norgesmesterskap og landskamper, samt 

godkjenne badmintonturneringer forøvrig.  

3) Treffe bindende avgjørelser i alle tvister og spørsmål angående norsk badmintonidrett så langt det er mulig og innenfor rammene av § 27 i denne lov. 

4) Påse overholdelsen av disse lover, turneringsreglementet og NBFs øvrige 

bestemmelser.  

5) Ta ut spillere og dommere til internasjonale oppgaver. 

(2) Arbeidet i NBF skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

(1) Norges Badminton Forbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer Badmintonidretten i Norge og som er opptatt i forbundet i henhold til NBFs lover. Idrettslagene må være medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

Forbundets anliggender ivaretas av forbundstinget og forbundsstyret  

(2) Norges Badminton Forbund er medlem av NIF og Badminton World Federation (BWF) og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NBF uavhengig av hva som måtte stå i NBFs egen lov. 

(3) Opptak av nye idretter i NBF samt endring av forbundets navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NBF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget.  

(4) Alle idrettslag som er tilsluttet NBF plikter å overholde NIFs og NBFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak.

(1) Norges Badminton Forbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer forbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. 

(2) NBF er den høyeste faglige myndighet på badmintonsportens område i Norge, 

Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter badminton med følgende unntak: 

A. Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. 

B. Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. 

C. Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at NBF selv iverksetter kontrollrutiner. 

D. Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NBF. 

(1) Alle idrettslag som organiserer Badmintonidretten og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i forbundet. 

(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Badminton Forbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. Kriterier for opptak er angitt i NIFs lov (§10.2 i lov av mai 2016). 

(1) Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

(2) Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende. 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i forbundet skal det velges personer fra begge kjønn. 

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.   

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet NBF i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.  

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NBF: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

(3) Forslagsrett:  

a) Styret i særforbundet har forslagsrett til og påNBFs  

b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett tilNBFsting, og dets representant(er) har forslagsrett på tinget.  

c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett tilNBFsting i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på tinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

(4) Talerett:  

 1. a) Revisor har talerett påNBFsting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  
 2. b) Representant fra NIF har talerett påNBFs

(1) Arbeidstaker i NBF er ikke valgbar til verv i NBF eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i NBF plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2) Arbeidstaker i NBF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med NBF. 

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NBF gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til NBFs styre. 

(5) Idrettsstyret, eller den det gir fullmakt, kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

(1) En person som har en avtale med NBF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av NBF er ikke valgbar til verv innen NBF eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av NBF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NBF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før answettelsesforholdet mv. er opphørt. 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 

(3) Idrettsstyret, eller den det gir fullmakt, kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. 

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NBF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

A) Når vedkommende selv er part i saken

B) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken. 

C) Når vedkommende er, eller har vært gift, eller er forlovet eller samboer med en part.

D) Når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NBF. 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten, eller ansattes tilknytning til saken, eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NBF vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling4 eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. 

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. 

(1) NBF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven. 

(2) NBF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21..   

(3) Bankkonti skal være knyttet til NBF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) For NBF, som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet. 

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(6) NBF kan ikke gi lån, eller stille garantier for lån, hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. NBF kan likevel delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NBF og beslutning fra Idrettsstyret. 

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NBFs størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. 

(1) Norges Badminton Forbunds høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes hvert annet år innen 15. juni. 

(2) Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til §6-8 (NIFs lov § 2-4). Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles 

(4) Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste (benkeforslag). Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. I tillegg kan forbundstinget med 4/5 stemmeflertall innvotere æresmedlemmer av Norges Badminton Forbund. Æresmedlemmer tildeles NBFs gullmerke. 

(1) På NBFs forbundsting møter med stemmerett: 

 1. forbundets styre. 
 2. representanter fra særkretser og/eller idrettslag etter følgende skala: 

Klubber under 50 medlemmer kan sende opptil 1 representant. Klubber mellom 50 og 100 medlemmer kan ende opptil 2 representanter. Klubber over 100 medlemmer sender 3 representanter. Klubber sender sine representanter i forhold til sitt medlemstall pr 1. januar i året tinget avholdes. 

Kretsene/utvalgene kan sende opptil 2 representanter. De kretser som består av flere fylke (storkretser) sender 2 representanter. Stemmerett har kun de klubber som har oppfylt sine forpliktelser overfor forbundet. Representantene må ha fylt 15 år.  

(2) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. 

(3) Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NBF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

A) Lederne i de faglige utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte 

B) Kontrollkomiteens medlemmer 

C) Valgkomiteens medlemmer 

D) Revisor 

E) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte på forbundstinget med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde.  

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er). 

(1) Forbundsstinget skal: 

A) Godkjenne de fremmøtte representantene. 

B) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

C) Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Referentene behøver ikke være representanter. 

D) Behandle beretning for NBF fra perioden fra siste forbundsting. 

E) Behandle særforbundets regnskap for de to siste kalenderår i revidert stand. 

F) Vedta revidert budsjett for inneværende kalenderår og behandle foreløpig budsjett for de 2 kommende kalenderår 

G) Behandle innkommende forslag og saker. 

H) Fastsette kontingent og avgifter. 

I) Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

J) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap og fastsette honorar for dette. 

K) Fatte bestemmelser om kommende års norgesmesterskap, og velge arrangør blant     kandidater som har søkt mesterskapet innen søknadsfristens utløp. 

M) Fastsette tid og sted for neste forbundsting.  

N) Foreta følgende valg: 

Forbundsstyre med vararepresentanter: 

a) President 

b) 2 Visepresidenter

c) Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen

d) Leder for Toppidrettskomiteen 

e) Leder for Konkurransekomiteen

f) Leder for Utviklingskomiteen

g) Leder for Bredde- og inkluderingskomiteen

h) Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen

i) Nestleder forToppidrettskomiteenj) Nestleder for Konkurransekomiteen

k) Nestleder for Utviklingskomiteen

l) Nestleder Bredde- og inkluderingskomiteen

 

Kontrollkomite med vararepresentanter  

a) 2 medlemmer  

b) 2 vararepresentanter 

Lovkomite med vararepresentanter  

a) Leder 

b) Nestleder 

c) Et medlem

d)2 vararepresentanter 

 

Valgkomite med vararepresentanter  

a) Leder  

b) Nestleder  

c) Et medlem

d) 2 vararepresentanter 

Representanter til overordnete idrettsmyndigheter  

Oppnevnelsen kan overlates til forbundsstyret. 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre skal sendes ut sammen med tingdokumentene (sakspapirene) til tinget. Forslag til styrekandidater, som alternativ til valgkomiteens innstilling, skal være innkommet NBFs styre senest 7 dager før tingforhandlingene, for å kunne fremmes for Tinget. Forslagene skal samme dag sendes ut til alle klubber og kretser. Unntak kan gjøres ved tilfeller hvor innstilte kandidater trekker seg etter valgkomiteens innstilling. 

 (2) Styret velges enkeltvis knyttet til de oppgaver som nevnt i bokstav m) 1. punktbokstav a) til j). 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Forbundsstyrets medlemmer har 1 stemme hver. Disse kan ikke samtidig representere en klubb eller krets. Heller ikke kan man samtidig representere en krets og en klubb. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9. 

(1) Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 1 måneds varsel etter: 

a) Vedtak av NBFs styre 

b) Vedtak av NIFs styre 

c) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter. 

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede. 

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(4) Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.6 

(1) Norges Badminton Forbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. 

Forbundsstyret består av: 

 • President  
 • 2 Visepresidenter  
 • 5 komiteledere i fagkomiteene: 
 • Kompetansekomiteen – Konkurransekomiteen – Utviklingskomiteen – Toppidrettskomiteen 

Nestlederne i de respektive fagkomiteer er personlige vararepresentanter for komitelederne. Presidenten og Visepresidentene utgjør arbeidsutvalget. Den daglige administrasjon overlates til arbeidsutvalget etter retningslinjer vedtatt av styret. Medlemmer av styret har gratis adgang til alle badmintonarrangement som arrangeres av forbundet, dets kretser og lag. 

(2) Styret er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene. Det skal virke for badmintonidrettens fremgang og utvikling, og ivareta forbundets indre og ytre anliggender. Styret skal iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 

(3) Styret skal: 

 1. Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser  
 2. Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet. 
 3. Påse at NBFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak  som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for  at     særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 
 4. Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
 5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer og medlemmer i disse etter oppdrag fra tinget, ellersom styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
 6. Utarbeide arbeidsplan, budsjett, årsberetning og regnskap, samt sørge for de nødvendige forberedelser til forbundstinget. 
 7. Bestemme administrasjonsordningen, ansette lønnet hjelp, fastsette lønn og arbeidsinstruks for de ansatte, samt bestemme hvem som kan forplikte forbundet økonomisk. 
 8. Trekke opp retningslinjer for styrets og arbeidsutvalgets arbeid og myndighet.  
 9. Inngå/godkjenne alle avtaler om overføringer i radio, fjernsyn m.v. 
 10. Sanksjonere mot medlemmer, klubber eller andre ledd i NBF som forsettlig eller uaktsomt bryter NBFs lover, reglement og bestemmelser, eller som forsettlig eller uaktsomt handler på en slik måte at NBF, krets, klubbs eller samarbeidende parters omdømme svekkes innad eller utad, innenfor rammene av § 27 i denne lov. 

(4) Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer møter. En styrebeslutning er ikke gyldig hvis den ikke oppnår minst 3 stemmer. Ved stemmelikhet er presidentenes stemme avgjørende. I presidentens fravær inntrer den visepresident som har hatt lengst funksjonstid etter at han sist ble valgt. 

Det føres protokoll over møter i styret og arbeidsutvalg. 

(5) Til styrets møter innkalles norsk medlem av BWFs styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra BWFs styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

(6) Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til BWF og underliggende komiteer. 

(7) I samråd med norsk medlem av BWFs styre, diskutere forbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. 

NBF skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i den nevnte lovparagraf. 

Komiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretning til forbundstinget. 

2. Lovkomiteen  

Lovkomiteen er beslutningsdyktig når 2 medlemmer er til stede hvis disse er enige. Forslag til endring i denne lov, amatørreglene og turneringsreglementet må være sendt forbundsstyret innen 15. mars og oversendes lovkomiteen til behandling sammen med forbundsstyrets innstilling. Forslagene sendes tilbake til styret senest 3 uker etter mottagelsen ledsaget av lovkomiteens innstilling, som fremlegges på forbundstinget. 

3. Valgkomiteen  

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste fagkomiteer: 

 

 1. Kompetansekomiteen som skal arbeide for opplæring av spillere, instruktører/trenere og administrative ledere.
 2. Konkurransekomiteen, som skal arbeide for et best mulig konkurransetilbud, herunder bl.a. forbundets terminliste, landsomfattende konkurranser, dommerspørsmål, opplæring av dommere og oppmenn, klassifisering av spillere, arrangementsteknikk.
 3. Utviklingskomiteen, som skal arbeidemed områdene landsfinalen, jentesatsing, badmintonuken, ungdomsområdet, breddetiltak, rekruttering, klubbutvikling/startmøter, veteraner, anlegg og integrering. 
 4. Toppidrettskomiteen, som skal arbeide for utvikling av toppidrettsutøvere. 

(3) Til fagkomiteers møter innkalles medlem av BWFs og BEC’s tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.  

Forbundet kan inndeles i kretser med egne styrer.  

Forbundsstyret (med forbundstinget som appellinstans) treffer avgjørelse om særkrets skal opprettes eller tillates opprettet. Kretsenes grenser fastsettes av forbundsstyret.  

Kretsenes lover skal godkjennes av Idrettsstyret etter innstilling av forbundsstyret. Loven skal være bygget på Lovnorm for særkretser vedtatt av N.I.F 

Kontingenten til kretsene fastsettes av kretstinget. Forbundstinget fastsetter hvert år en maksimalgrense for kretskontingenten for samtlige kretser under ett. 

Referatet av kretstingets forhandlinger sendes forbundstinget sendes forbundskontoret senest 14 dager etter kretstinget. Kretsstyrene virker som bindeledd mellom klubbene og forbundsstyret samt mellom klubbene og idrettskretsstyrene. 

Man kan være medlem av flere klubber, men bare være representasjons- og spilleberettiget for en klubb. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før forpliktelsene til den tidligere klubben er ordnet. I tilfeller vedrørende felleslag til lagserien kan NBF’s styre gi dispensasjon fra denne loven.

 1. Forbundskontoretregistrerer hvilke klubber spillerne representerer. Når en spiller som er eldre enn 12 år ønsker å representere en ny klubb, skal dette registreres etter følgende bestemmelser: 
  a) Den nye klubben innberetter opptagelsen av spilleren til forbundskontoret på fastsatt skjema pr. post eller e-mail.
  b) Forbundsstyret v/forbundskontoret sender kopi pr. e-mail eller rekommandert brev til spillerens gamle klubb.
  c)Dersom innsigelser fra den gamle klubb ikke er innkommet skriftlig eller pr. e-mail til forbundskontoret innen 14dager fra poststemplet dato, registreres spilleren som spilleberettiget for den nye klubben fra den dag forbundskontoret mottok innberetningen om spillerovergangen. Opplyser den gamle klubben at spillerens forhold til denne ikke er brakt i orden, får spilleren ikke representere noen klubb før disse forhold er brakt i orden. For spillere som melder overgang fra en klubb tilknyttet et annet lands forbund, svarer den gamle klubbens forbund for om spillerens forhold er i orden. 
  d)Spilleren har rett til å representere den nye klubben så snart innberetningen er mottatt av forbundskontoret og den gamle klubben har bekreftet at de ikke har innsigelser mot overgangen. Inntil den gamle klubben har bekreftet at overgangen er i orden kan ikke spilleren delta i andre konkurranser enn somNBF’s representant i internasjonale turneringer. Har ikke den gamle klubben sendt innsigelser via e-post eller brev postlagt innen 14 dager betraktes overgangen som å være i orden. Dersom spilleren ikke har representert noen klubb i inneværende eller foregående sesong, eller dersom spilleren tilhører en klubb som opphører å være medlem av NBF, er det ikke nødvendig med bekreftelse fra den gamle klubben og spilleren er spilleberettiget for sin nye klubb umiddelbart etter at innberetningen er mottatt av forbundskontoret. 
 1. Forbundskontoretskal offentliggjøre spilleroverganger, samt fra hvilken dato spilleren kan representere den nye klubben. 
 1. Utenlandske statsborgere må foruten å ha sitt tidligere forbunds frigivelse være bosatt i landet for å kunne representere norske klubber. 
 1. En spiller må være norsk statsborger for ådelta på et norsk landslag.

En krets, klubb eller et medlem av en klubb tilsluttet N.B.F. kan ikke spille mot en utenlandsk krets, klubb eller medlem av klubb uten etter innhentet tillatelse fra forbundsstyret, dersom det åpenbart kan få uheldige konsekvenser for norsk badmintonsports anseelse. De utenlandske kretser og klubber må være medlem av vedkommende lands nasjonale badmintonorganisasjon, og denne må være tilsluttet B.W.F. Forbundsstyret kan i rent spesielle tilfelle dispensere fra denne bestemmelse. Dispensasjon kan kun gis hvis 4 styremedlemmer er enige i dette. Representasjonsspillere skal alltid innhente forbundsstyrets tillatelse for å delta utenfor landets grenser. 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14. 

Idrettsstyret og styret i NBF kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn. 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av NBF selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.7 Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt8 pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

(4) Endringer i §§ 31 og 32 kan ikke vedtas av NBF selv. 

(1) Forslag om oppløsning av NBF må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

(2) Ved oppløsning eller annet opphør av NBF, tilfaller forbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. 

(3) Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 31.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken