Badminton / Om oss / Strategiplan
Onepage med ny logo.PNG

Strategiplan

Strategiplanen ble vedtatt på Forbundstinget 2020 og 2022, og gjelder for perioden 2020-2024.

NBFs to plandokumenter: Strategiplan og Virksomhetsplan

Vårt planverk er delt i to:

1. Strategiplanen (langtidsplanen) beskriver de områdene og tiltakene forbundet ønsker å ha et ekstra fokus de nærmeste fire årene. Disse områdene er valgt ut fordi vi mener de kan gi sporten et ekstra løft, eller fordi det er områder som trengs å løftes.

2. Virksomhetsplanen beskriver hva som gjøres på årlig basis i NBF. Virksomhetsplanen vil bli revidert før hvert Forbundsting.
Hovedpunktene i strategiplanen er fremhevet i «onepagen». «onepagen» er utarbeidet for at kretser, klubber, medlemmer, og eksterne aktører lett skal kunne se hva det er NBF er opptatt av nå, og hva organisasjonen har av ambisjoner og verdier.

På Forbundstinget vil også Virksomhetsplanen bli gjennomgått.
Forslaget til strategiplanen vil bli presentert og diskutert på tinget, slik at tinget får vedtatt en felles omforent og forpliktende strategiplan.
NBFs Komitéer vil årlig utarbeide handlingsplaner basert på strategiplanen og virksomhetsplanen, som vil godkjennes og følges opp av styret.

Hoveddelene i Strategiplanen

Virksomhetsidéen

En virksomhetsidé skal si noe om hva forbundets formål og eksistensgrunnlag er. En virksomhetsidé skal belyse hva som er forbundets primære hensikt, og gjennom dette også sette en grense for hva forbundet ikke skal jobbe med. NBFs virksomhetsidé er:

Norges Badmintonforbund (NBF) skal tilrettelegge for at badminton kan spilles av alle og på alle nivåer. NBF skal jobbe aktivt for å skape optimale rammer for sine klubber og deres medlemmer, slik at de kan tilby god aktivitet lokalt. NBF skal representere badmintonsporten nasjonalt og internasjonalt.

Visjon

En visjon skal fungere som noe organisasjonen kan sikte mot og navigere etter. Visjoner kan ofte oppleves som litt abstrakte, og omtales ofte som organisasjonens «ledestjerne» eller «fyrtårn». Visjoner fungerer ekstra godt dersom den også kan brukes som slagord.
NBFs visjon er:

«Flere sammen om de gode opplevelsene»

Badminton er mer enn en individuell idrett. Lagspill, double og mixed-double er en stor del av vår identitet, og at gutter og jenter trener sammen er normen. Tanken med vår visjon er å bygge videre på alt det vi allerede gjør sammen. Vi ønsker at ildsjelene skal ha flere å jobbe sammen med slik at klubbdriften ikke blir sårbar, og slik at man har noen å dele gleder og utfordringer med. Vi ønsker at vi sammen skal føle glede når en norsk spiller har suksess. Toppidretten skal ikke bare være en egenverdi for de få, men noe flere kan ta del i og bli inspirert av. Visjonen sier også at vi har ambisjoner om å bli flere som spiller og bidrar.

Vi skal skape gode opplevelse. Dette kan være alt fra hvordan vi tar imot nye medlemmer til hvordan vi avholder treninger, kurs og turneringer. Vi må spørre oss selv, og de rundt oss, hva som skal til for å skape de gode opplevelsene. Klarer vi dette får vi flere som ønsker å bidra og vi blir flere sammen om de gode opplevelsene.

Verdier

Vi ønsker at våre verdier skal kjennes igjen i både aktiviteten og i organisasjonsarbeidet vårt. Våre verdier er:

Glede – Fair play - Anerkjennelse

Hva betyr verdiene for vår aktivitet:
GLEDE: All badmintonaktivitet skal bidra til å skape og spre glede. Dette ansvaret ligger hos alle spillere, trenere, foreldre og ledere.

FAIR PLAY: Badmintonsporten er basert på at utøverne opptrer redelig. Dette betyr at vi viser respekt for motstander, tellere og dommere og ikke prøver å tilegne oss urettmessige fordeler.

ANERKJENNELSE: Badmintonsporten skal bidra til å utvikle hele mennesket både fysisk, psykisk og sosialt. Alle skal bli sett uansett ambisjonsnivå. Vi skal aktivt ønske alle som vil spille badminton velkommen.

Hva betyr verdiene for vår organisasjon:
GLEDE: Det skal være gøy og lærerikt å bidra i badmintonmiljøet. Det skal være trivelig å være den del av badmintonfamilien, selv uten racket i hånden. Vi skal legge til rette for at alle skal oppleve mestring.

FAIR PLAY: Vår organisasjon skal være preget av demokratiske verdier, hvor spilleregler gjelder likt for alle og alle har muligheten til å ytre sine meninger. Trenere, tillitsvalgte og foreldre skal alle bygge oppunder sportens Fair Play-regler.

ANERKJENNELSE: Vi skal verdsette alle våre bidragsytere. Trenere, dommere, tillitsvalgte, foreldre og “vaffelstekere” skal bli sett for den innsatsen de legger ned, og gjennom dette føle tilhørighet til vår badmintonfamilie.

Målsetting

Vår målsetting er dobbelt så mange, dobbelt så aktive. Dette er et ambisiøst må som forplikter og krever betydelig innsats på alle nivåer. Forbund og kretser skal legge til rette struktur og verktøy som kan brukes på klubbplan, og vil også ha ansvar for utbredelse gjennom nye klubber, mens klubber vil ha ansvar for vekst innen sitt eget miljø.

Strategiområder

NBF ønsker å jobbe målrettet med tre områder i denne strategiperioden. Disse områdene er Trenerutvikling, Strategisk klubbutvikling og Anlegg. Dette arbeidet krevet at forbundet, både administrativt og politisk, følger opp dette gjennom god prosjektledelse og setter av ressurser (økonomi og menneskelige ressurser) til dette.

Trenerutvikling

Norges Badmintonforbund har som formål å fremme badmintonidretten i Norge og representere idretten internasjonalt. Forbundet skal videre stimulere til idrettslig aktivitet på alle nivå og legge forholdene til rette for instruksjon av spillere og utdanning av badmintoninstruktører. Mandatet til instruksjons- og utdanningskomiteen er å arbeide for opplæring av spillere, instruktør/trenere og administrative ledere. Instruksjons- og utdanningskomiteen har siden høsten 2018 arbeidet med å utvikle en strategi for trenerutvikling i Norge. Strategien er utviklet for å styrke satsningen på utvikling av trenere på alle nivå, slik spillere kan utvikle seg og oppleve glede og mestring som badmintonspillere. Målet og de strategiske virkemidlene som er presentert i strategidokumentet peker på områder som må prioriteres for å bygge oppunder visjon og overordnet mål. Dokumentet forplikter forbund, kretser og klubber til å samarbeide om konkrete handlingsplaner som er gjennomførbare. Strategien bygger på Norges idrettsforbunds felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett, hvor målet er at trenere på alle nivå skal ha mulighet til å kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Visjon: Bedre trenerutvikling - bedre trenere – bedre trening

Hovedmål: Trenerutviklingsstrategien skal sikre at spillere på ulike nivå, fra nybegynnere til toppidrettsspillere, og i ulike aldersgrupper opplever mestring og fremgang og får utvikle sitt potensial som badmintonspiller

Delmål: En klar og tydelig trenerløype for norsk badminton

Det er et mål å utvikle en mer helthetlig plan for trenerutdanning fra innlæring og deltakelse til utvikling, prestasjon og toppidrett. Planen skal tydeliggjøre hvilke karrieremuligheter som finnes for trenere. Det er viktig å forankre trenerutvikling i organisasjonen, ikke minst for å sikre kvalitet og formelle godkjenningsordninger.

Strategi:

 • Utvikle standardiserte trenerkurs med klare kursbeskrivelser på nivå 1, 2, og 3 i samsvar med internasjonale standarder

 • Gode systemer, nasjonal oversikt for kvalifiserte trenere på ulike nivå, og godkjenningsordninger for hvem som kan avholde trenerkurs

 • Gode rutiner for gjennomføring av trenerkurs, trenergodkjenning og sertifisering Delmål: Utdanne flere kvalifiserte trenere på nivå 1 og 2

For at badmintonsporten skal utvikles og styrkes i Norge, er det nødvendig å utdanne flere kvalifiserte trenere på alle nivå. Aldersgruppene U13 og U15 er særlig sårbare grupper med tanke på rekruttering og å holde på spillerne dersom de ikke får god og kvalifisert trening. Dette er også særlige viktige klasser for å legge grunnlaget for å utvikle sitt potensial som badmintonspiller i senere aldersklasser. Målet er å bidra til at spillere opplever progresjon i sin utvikling som er en viktig motivasjonsfaktor for å være aktive badmintonspillere.

Strategi:

 • Forbundet skal sikre tilstrekkelig og nok kvalifiserte kursinstruktører og bidra til kompetanseløft gjennom gode kurstilbud for å styrke kunnskaps- og ferdighetsgrunnlaget til erfarne og nye trenere

 • Samarbeid med kretser om jevnlige trenerkurs på nivå 1 og 2 regionalt og lokalt

 • Transparens i kurstilbud slik at trenerkandidater fra andre klubber kan melde sin interesse og delta, hvis ledige plasser

 • Etablere et mentor team med leder for å styrke trenersamhold og inspirere til trenerutvikling

 • Utvikle intensiver for trenerinnsatser: Kåring av årets trener basert på nominasjon fra spillere/klubber

Delmål: Stimulere til trenerkarriereutvikling på toppidrettsnivå

De siste årene har svært få trenere utviklet seg til trener-2 og trener-3 nivå. Flere klubber har hentet inn utenlandske trenere fremfor å utvikle egne trenerkapasiteter. Det er derfor viktig å iverksette tiltak som styrker andelen trenere på høyere nivå med sterk tilknytning til norsk badminton. Det vil kunne bidra til bedre kompetanseoverføring innen norsk badminton, og på den måte bidra til et mer robust badmintonmiljø i klubbene.

Strategi

 • God og lett tilgjengelig informasjon om karriereutvikling for trenere på ulike nettbaserte plattformer (hjemmeside, facebook etc)

 • Aktiv innsats og dialog med trenere og klubber for å identifisere personer som ønsker å utvikle seg til trenere på høyere nivå

 • Ha gode støtteordninger for gjennomføring av trenerkurs nasjonalt/internasjonalt Delmål: Utdanne flere aktivitetsledere og hjelpetrenere

  Aktivitetsledere og hjelpetrenere har en viktig rolle i å imøtekomme og ivareta nye badmintonspillere. Det er ofte foreldre som får en slik oppgave, og mange ganger vil det være foreldre som ikke har god kjennskap til badminton fra før. For å styrke mottaksapparatet i klubbene, er det viktig at foreldre og andre hjelpere blir trygge i rollen som hjelpetrenere og aktivitetsledere. Videre, for å nå målet om god og spillerutviklende trening på alle nivå, må klubbene i Norge også ha god dekning av trenere for nybegynner og yngre spillere. Særlig U11 spillere og yngre trenger trenere og aktivitetsledere med gode aktivitetspedagogiske ferdigheter som gjør at spillerne finner glede i idretten og har lyst til å utvikle seg.

Strategi:

 • Utvikle/revidere kursmanual/veiledningsmateriell for aktivitets- og hjelpetrenerkurs som kan avholdes på klubbnivå
 • Gjøre aktivitets- og veiledningsmateriell lett tilgjengelig for klubbene
 • Motivere klubber til å gjennomføre inspirasjonssamlinger for aktivitetsledere og hjelpetrenere, og bistå klubbene med opplegg for slike samlinger

Delmål: Mestring og trivsel i treneroppgaven – trenerfellesskap

For å stå i treneroppgaven over tid, må trenere oppleve utvikling, mestring og finne treneroppgaven som givende og utviklende. Da er det viktig at trenere erfarer at de har et fellesskap med andre trenere, hvor en kan utveksle erfaringer og kunnskap. Turneringer kan være en god arena for å styrke trenerfellesskapet på tvers av klubbene.

Strategi:

 • Etablere trenerefelleskap (nettverk, trenersamling, inspirasjonsseminar etc) som avholdes i forbindelse med turneringer
 • Kartlegge ønsker og behov hos klubbene og trenere om hva og hvilke ressurser som vil gjøre det interessant og spennende for trenere å delta i trenerfellesskap
 • Etablere trenerseminar/trenerforum for faglig påfyll, erfaringsutveksling og praktiske treneroppgaver til en naturlig del av utvalgte NBF arrangement.
 • Mulighet for hospitering på samlinger for kandidater som ønsker å karriereutvikling som trener, hvor kandidat og mentor utvikler klare lærings utbyttemål som en jobber aktivt med under hospitering

Delmål: Godt samarbeid mellom NBF og klubber i Norge

Badmintonklubbene i Norge legger ned en betydelig innsats i å utvikle badmintonmiljøet lokalt, og det er viktig at klubbene opplever å ha et godt støtteapparat i forbundet. Det betyr at det må være gode kommunikasjonslinjer som gjør det enkelt for klubber å ta kontakt og få hjelp og støtte til sitt trenerutviklingsarbeid på lokalt nivå.
Klubbene har dessuten unik kunnskap om eget klubbmiljø og kan bidra med å identifisere personer som har interesse for og lyst til å utvikle seg som trenere, men også å finne personer som klart har et trenertalent som bør stimuleres videre. Klubbene har også en nøkkelposisjon med tanke på å få god nasjonal spredning i trenerutviklingen. Samtidig, for å lykkes med trenerutvikling i norsk badminton, er det et mål at arbeidet forankres i forbundet.

Det vil gi bedre grunnlag for å jobbe langsiktig med trenerutviklingsarbeidet.

Strategi:

 • Åpne prosesser og god dialog mellom NBF, IUK, Krets og klubber
 • Utvikle/styrke kommunikasjonskanaler gjennom web-baserte løsninger
 • Jevnlig analog dialog med klubbene for oppdatering av potensielle kandidater for trenerutdanning og behov
 • Tydeliggjøre samarbeidet med klubber om klubbenes behov
 • Talentutvikling av trenere - identifisere, rekruttere, inspirere og kvalifisere
 • Systemer for innrapportering og kunngjøring av kurs og kursdeltakere (hvem som deltar, hvem som fullfører)

 

Strategisk klubbutvikling

Hovedmål

Strategisk klubbutvikling skal tilrettelegge og hjelpe klubbene til å drive egen klubbutvikling på en strategisk måte innen spesifikke områder.

Hovedmålet med strategisk klubbutvikling er å øke antall medlemmer, og få en kvalifisert formening om hvordan vi skal få flere badmintonspillere i fremtiden. Samtidig skal prosjektet legge til rette for at tillitsvalgte i klubber får bedre og enklere verktøy for å drive effektivt samtidig som de føler glede og mestring i sine gjerninger. Sentralt i denne strategien vil være å få større klubber som er mindre sårbare både med hensyn på spillere og tillitsvalgte.

NBF’s satsingsområde «Strategisk klubbutvikling» skal ha som mål å tilrettelegge og hjelpe klubbene til å drive egen klubbutvikling innen spesifikke områder. Klubbene skal gjennom dette bli bedre rustet gjennom ett bedre mottakerapparat og gjennom bedre klubbledelse og klubbdrift. NBF skal utarbeide verktøy, metoder og prosesser som klubbene kan ta i bruk for å oppnå dette.

Delmål:
Lokalt/regionalt:

 • Ta i bruk digitale innsiktsverktøy som survey, bedreklubb etc. i klubbene, for å ta bedre strategiske valg basert på data og innsikt.

 • Ta i bruk regionale klubbveiledere i å følge opp klubbenes utvikling regelmessig.

 • Ta i bruk diverse opplæringsmateriell, prosess- og metodemaler for å jobbe med strategisk utvikling på klubbnivå.

 • Sette klubbutviklingsstrategier lokalt i klubbene og kretsene, med tydelige målbare mål, og plan basert på gitte metoder.

Nasjonalt

 • Få på plass prosess og metodeverktøy for strategisk klubbuviklingsbesøk. Fokus på innhenting av data og innsikt, måle effekten av tiltak og utarbeidelse av klubbstrategi.
  Tilpasse NIFs metodeverk og prosesser ved behov.

 • Ta i bruk og legge til rette for digitale verktøy som NIF Bedre Klubb, survey verktøy, Power BI etc. for data-drevne analyser og strategiske beslutningsgrunnlag.

 • Klare å kombinere og lett tilgjengeliggjøre sammenstilt data fra NIF Bedre Klubb, Idrettsregistreringen, Badmintonportalen, Survey verktøy, strategisk klubbutviklingsbesøk etc. for både forbund, krets og klubb.

 • Få på plass veilederutdanning for klubbutvikling, og rekruttere regionale klubbveiledere til å drive arbeidet regionalt.

Norsk badminton har i mange år drevet aktivt med utviklingstiltak på både regionalt og lokalt nivå. Aktivitetene har til en viss grad gitt positive resultater i gitte perioder. Norsk badminton trenger å bli bedre på å forstå bakgrunnen for hvorfor spillere faller fra, hvorfor nye kommer til, og hvordan man strategisk kan jobbe med å oppnå ønskede effektmål. Norsk badminton sitter på en mengde data og kunnskap, som gjennom struktur og analyse kan brukes til å ta bedre beslutninger. I tillegg må effekten av aktivitetstiltak i større grad måles, for å bedre kunne dokumentere hva som gir effekt.

Utvalgene som er tilknyttet UK har en viktig funksjon for å fremme vår visjon “sammen om de gode opplevelsene” og ikke minst i arbeidet om å bli “dobbelt så mange og dobbelt så aktive”.

Målsetting Ungdomsutvalget:

 • Å bygge nettverk og fellesskapsfølelse, gjennom blant annet delta på viktige turneringer for ungdom. De skal informere og motivere ungdommer så vel som klubbene, for økt satsing på ungdomstiltak.
 • Utvikle, være med på å drifte rekrutteringsarbeid rettet mot ungdom
 • Utvikle, være med og drifte egne aktiviteter for ungdom

Målsetting Integreringsutvalget:

Hovedmål:

 • Flere barn med funksjonsnedsettelse skal begynne å spille badminton
 • Flere barn med funksjonsnedsettelse skal delta i ordinær klubbdrift
 • NBF skal være mer synlig på idrettsleire der barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse er
 • Oppdatert og relevant informasjon på websider
 • NBF skal gi de som trener utøvere med funksjonsnedsettelse bedre muligheter for kurs/workshop.

Anlegg

Hovedmål:

Anlegg skal ikke være en begrensende faktor for badmintonaktivitet i Norge!

Med aktivitet menes her alle typer aktivitet, dvs. klubbtrening, regionale treninger og samlinger, landslagstreninger og samlinger, konkurranseaktivitet, kursvirksomhet, sommerleirer, badminton i gymtimer, SFO-badminton. Strategiområdet har et spesielt ansvar for å arbeide med tilrettelegging av anlegg for badminton og gjennom dette bl.a. bidra til utbredelse av sporten.

Delmål:

Lokalt/regionalt:

 • Oppmerking og utstyr til badminton i alle skolehaller
  Tippemiddelstøtteslikatogsåskolehaller(avstornokstørrelse)blirstøttet.

 • Oppmerking og utstyr til badminton i de fleste flerbrukshaller

 • Tilgjengelighet for badminton i flerbrukshaller der det er klubber

 • Minst en hall som kan benyttes til mesterskap og rankingturneringer i hver region

Nasjonalt

 • Gratis/subsidiert hall-leie i de fleste kommuner

 • Veileder for oppmerking av baner i flerbrukshaller.

 • Egen badmintonhall i Oslo.

 • Stimulere til økt hallbygging.

 • Utvikle og vedlikeholde systemer for innhenting av informasjon om planer for nye haller på et tidligst mulig tidspunkt.

 • Være rådgivere for potensielle hallutbyggere, og eventuelt også påta seg veiledning i tidligfase, utredning og programarbeid på konsulentbasis.

 • Kontinuerlig arbeid for innendørsidrettenes fortrinnsrett i flerbrukshallene.

Utfordringene ligger både i at det må finnes nok haller, at hallene er tilrettelagt for badminton og at badminton får innpass i anleggene. Badminton er en liten sport i Norge der få tillitsvalgte har mange ulike oppgaver. Arbeid mot anlegg er tidkrevende, krever kunnskap og innpass i de rette fora (idrettsråd, idrettskretser). Ofte stiller våre representanter på møter der andre idretter har ansatte med mer tid og bedre kunnskap om problemstillingene.

Mye av arbeid med anlegg er nødvendig å gjøres lokalt. NBF sentralt skal, som i andre situasjoner, fungere som et servicesenter som kan hjelpe og støtte opp i arbeidet som gjøres lokalt samt å være pådriver for de nasjonale mål. Arbeidet rundt anlegg vil bli organisert gjennom anleggsutvalget, men med en større grad av kompetanse på forbundskontoret der det legges inn ressurser til en deltidsstilling mot anlegg.

Evaluering og læring

Norges Badmintonforbund ønsker å være en lærende organisasjon. Strategiplanen vil bli brukt og evaluert på styremøter, og statusrapporter vil bli gitt på de arenaer hvor klubb- og kretsrepresentanter treffer styret (Forbundsting, ledermøter o.l.)
Vi vil evaluere arbeidet slik at vi i fremtiden blir bedre til å nå de målene vi jobber mot. I dette arbeidet ser vi det som meget viktig å ikke bare se på om strategiområdene var riktige, men også evaluerer hvordan vi jobbet for å nå målene.

 

NORGES BADMINTONFORBUNDS VIRKSOMHETSPLAN

1. ORGANISASJON

1.1. Innledning

Det er tre nivåer i organisasjonen: forbundsplan, kretsplan og klubbplan. For en del arbeidsområder er det naturlig med tyngdepunkt på forbundsplan. For andre oppgaver er det ved samarbeid i kretsene at resultater nås. I den daglige virksomheten er det arbeidet i klubbene som er den viktigste aktivitet i NBF.

lisensen og avgiftene for å sikre den aktivitet som er nedfelt i strategiplanen (langtidsplanen) og godkjent av Forbundstinget ved strategiplanen (langtidsplanen) og budsjettene.

1.2. Økonomi

Det utgangspunktet som er nedfelt i NBFs budsjetter i starten av inneværende strategiplan, tar hensyn til de økonomiske realiteter vi lever i. Det er lagt opp til et ansvarlig grunnlag for forbundets drift, der man ser for seg mulige satsingsområder innen utvikling uten at dette innebærer negative tall i budsjettet. I perioden vil det være usikkerhet knyttet til inntektene sett i forhold til dagens nivå. Likviditeten er god. I sum viser dette et bra utgangspunkt i den økonomiske basis for NBFs videre utvikling og drift. Som en nødvendig basis for årlige driftsmidler i budsjettet, har forbundstinget tidligere vedtatt en spillerlisens med forsikringsordning samt videreføring av klubbavgiften. Denne type inntekter må det være mulig å justere og regulere etter de føringer som blir lagt av NIF, og ut fra den økonomiske virkelighet vi vil møte fremover. I spesielle tilfeller tillates NBFs styre å endre størrelsen av lisensen og avgiftene for å sikre den aktivitet som er nedfelt i strategiplanen og godkjent av Forbundstinget ved strategiplanen og budsjettene.

Godkjenningsordninger for badmintonutstyr er slik at det kreves et fast inngangsgebyr for å være med i ordningen. Dette gebyret er etablert etter en målsetting som skal sikre gode produkter fra seriøse leverandører. En volumavgift kompletterer ordningen.

Mer spesielle tiltak er fortsatt nødvendig for å opprettholde høy aktivitet. Dette betyr at spesielle aksjoner, kampanjer eller andre tiltak som måtte ha aktualitet og potensiell inntektsmulighet, igangsettes og oppfølges av forbundsstyret. Forrige Forbundsting opprettholdt vedtaket om et landslotteri. Det er en forutsetning for å opprettholde vårt aktivitetsnivå at det gjennomføres et slikt lotteri, og det er en forutsetning at lotteriet organiseres slik at inntektene som er budsjettert blir oppnådd. For å sikre dette må det fortsatt være obligatorisk å selge lodd for klubbene. I motsatt fall vil et lotteri ikke være hensiktsmessig, noe som igjen vil medføre behov for å endre budsjettene pga. reduserte inntekter.

Det skal arbeides videre med sponsoravtaler, som en del av NBFs inntektsgrunnlag. Fortsatt stor innsats fra forbundskontoret og forbundsstyret i perioden er nødvendig på dette feltet. Kontoret ved generalsekretær, sammen med president og visepresidenter, har spesielt ansvar for dette arbeidet. NBF har både egne sponsoravtaler og avtaler i samarbeid med de 13 andre særforbundene i Særforbundsalliansen (SFA).

Det skal arbeides med følgende økonomiske målsettinger:

 • Det arbeides kontinuerlig med nye inntektsbringende tiltak som skal komme alle nivå i organisasjonen til gode.

 • Opprettholde god likviditet og solid grunnøkonomi.

 • Arbeide for sponsorinntekter på forbundsnivå.

 • Gjennomføre landslotteri, der alle må bidra til salget.

1.3. Administrasjon

Forbundskontoret skal være et service- og kompetansesenter for badminton, for interne og eksterne brukere. De ansatte skal derfor i nødvendig grad delta i kurs og møter for å ha høyt kunnskaps- og kompetansenivå. Det er videre forutsatt at de ansatte er aktivt til stede på NBFs arrangementer.

Hovedoppgaven for de ansatte på kontoret er å initiere og iverksette forbundsstyrets vedtak, og å være delaktige drivere i forskjellige utviklingstiltak. Andre viktige arbeidsområder er: Generell kontoradministrasjon, økonomikontroll og budsjettoppfølging, regnskapsførsel, administrasjon av kurs- og utdanning, koordinering av propaganda- og markedsføringstiltak, arbeide med inntektsbringende tiltak, fungere som kontaktledd til NIF og andre særforbund samt andre samarbeidende organisasjoner. Ved siden av dette, saksforberedelse og utredningsvirksomhet for NBFs styre og arbeidsutvalg. Deltakelse i nasjonale og internasjonale møter etter behov.

I dag har kontoret funksjonelle lokaler, med areal tilstrekkelig for dagens og morgendagens virksomhet.

Kontoret skal være moderne med optimal grad av hjelpemidler for den daglige drift, samt for kommunikasjon og tilgjengelighet for alle medlemmer i NBF.

Målsetting:

 • Aktivt og teknisk moderne forbundskontor som dynamisk sentrum for NBF.

 • Vektlegge høyt kunnskaps- og orienteringsnivå på forbundskontoret.

 • Neste generalsekretær/daglig leder skal ansettes på åremål.

2. FORBUNDSNIVÅ, KRETSNIVÅ OG KLUBBNIVÅ

2.1. Forbundsnivå

Forbundet ledes pr. i dag av et forbundsstyre som er bygget opp etter et prinsipp der lederne i fire fagkomiteer, samt en ungdomsrepresentant, deltar i styrearbeidet sammen med to frittstående visepresidenter og presidenten. I tillegg etableres egne utvalg etter behov, for eksempel for anlegg, integrering/funksjonshemmede og ungdom.

Forbundskontoret skal fungere som det dynamiske sentrum for impulser fra den daglige drift i klubber og kretser. Forbundsstyrets medlemmer skal engasjere seg i sentrale idrettslige sammenhenger i Norges Idrettsforbund, og også i internasjonale fora, der det er mulig å gjøre sitt syn gjeldene.

Det er en forutsetning for vekst og løsning av de oppgaver forbundsstyret er pålagt av forbundstinget, at man har en solid bemanning i komiteene. Det er således viktig at de underliggende ledd er villig til å stille med representanter som kan bidra til løsning av felles oppgaver. Styret ser en utvikling i retning av mindre ressurser til bruk i frivillig arbeid også på forbundsnivå. NBF bør til enhver tid vurdere hvordan utviklingen kan møtes fremover. Målsetting på forbundsnivå er å iverksette strategiplanen, samt å delta aktivt i nasjonal og internasjonal idrettsledelse.

2.2. Kretsnivå

Forbundet følger idrettens vanlige organisasjonsoppbygging, dvs. klubb, særkrets og forbund. Noen av kretsene er meget aktive, mens andre er mindre aktive. Det er gjort et stykke arbeid for å få alle kretsene til å fungere godt i den siste perioden. Arbeidet er ikke fullført og må ha fokus videre. Det vil også vurderes eventuelt endring av kretsgrensene i og med at fylkesgrensene nå er endret. Tettere kontakt mellom kretsen og forbund - klubb må være et av målene fremover.

Det er ønskelig at alle kretsene er organisert etter samme mønster som forbundets sentrale styre. Dette letter arbeidet og kommunikasjonen mellom de forskjellige ledd i NBF. Kretsene skal bla arbeide med:

 • Lagserier

 • Treninger for kretsens beste spillere

 • Lederutdanning

 • Dommerutdanning

 • Terminliste

 • Anlegg

 • Tid i haller

 • Kontakt med det offentlige

 • Klubbene i kretsen

2.3. Klubbnivå

Klubbene arbeider ut fra hovedlinjene i strategiplanen, kretsenes planer og klubbenes prioriteringer vedtatt på sine respektive årsmøter. Klubbene bør i sine planer ta opp hovedprioriteringene i langtidsplanen og kretsenes planer. Sentrale arbeidsområder i perioden i prioritert rekkefølge for klubbene er følgende:

 • Bedre klubbdrift gjennom økt bevisstgjøring og målrettet arbeid (NIFs start- og oppfølgingsmøter klubbutvikling vil være sentrale virkemidler, sammen med spesifikke NBF-tiltak rettet mot klubbene)

 • Satse på rekruttering av barn og ungdom, og på tiltak for å beholde disse i organisasjonen

 • Øke trenerkapasiteten

 • Utdanne dommere

 • Økt satsing på trivsel og godt klubbmiljø

 • Arrangere gode og inspirerende turneringer

 • Økt engasjement i nærmiljøet, engasjement i og om mulig representasjon i kontaktutvalgene/ idrettsråd i kommunene

 • Engasjement og deltakelse i særkretsens og idrettskretsens arbeid

 • Flere jenter/kvinner med

 • Etablere en treningskultur som også tilgodeser potensielle toppspillere

3. KOMITEENE

3.1. Kompetanse

Innen kompetanse er trenerutvikling et spesielt strategiområde med en egen beskrivelse ovenfor.
Kompetansekomiteens hovedoppgave er å legge forholdene til rette for kompetanseheving i klubber, kretser og på forbundsplan. Arbeidet skal heve det generelle badmintonfaglige nivå i landet, herunder skolering av nye tilhengere av badmintonsporten.

3.2. Konkurranse

Konkurransekomiteen har ansvar for terminlisten og at konkurranseaktiviteten gjennomføres etter gjeldende turneringsreglement og bestemmelser, og at disse er i tråd med NBFs sportslige prinsipper.

3.3. Toppidrett - Sportslig utvikling

NBF skal jobbe målbevisst for å høyne nivået på våre beste utøvere både i aldersbestemte klasser og for senior. Nasjonalt toppsatsingssenter i Oslo, regionale satsingssentre og optimalisering av rammebetingelser for de beste skal fokuseres på for å motivere spillerne til å satse maksimalt på badminton, og på sikt høyne nivået på norsk toppbadminton.

3.4. Utvikling

Innen utvikling er strategisk klubbutvikling et eget stragegiområde med en egen beskrivelse ovenfor.
Utvikling betyr blant annet prosess, forbedring og framgang. Gjennom nytenking og forskjellige vinklinger skal utvikling påvirke NBF sin drift og fremtidige resultater, både praktisk og økonomisk. Arbeidet styres av planer lagt for området. UK-kontakter på klubb- og kretsnivå bør kunne fungere som ressurspersoner i dette arbeidet.

3.4.1 Ungdom

Utvalget skal arbeide i tett samarbeid med ungdomsrepresentanten i forbundsstyret og komiteene. Utvalget bør ha medlemmer i alderen 16 – 25 år rekruttert fra flere områder av landet. Skal vår idrett få tak i de spillerne som kan gi badminton et løft er det helt avgjørende at vi har et godt tilbud til barn og ungdom. Ungdomsutvalget fokuserer i hovedsak på ungdom fra 13 år. Ved å lytte til ungdommen og legge opp aktivitetene på deres premisser vil vi forhåpentligvis både rekruttere nye ungdommer og sørge for at de som allerede er betatt av sporten forblir og er med inn i voksen alder. Tilbudet til barn og ungdom må både være preget av lek og metodisk og variert badmintontrening. Det avgjørende er å lage et tilbud som er både spennende og miljømessig godt.

3.4.2 Integrering

Integreringsutvalget i Norges Badmintonforbund har som mål å tilrettelegge, slik at personer med en funksjonsnedsettelse skal få mulighet til å spille badminton i en klubb. Utvalget ønsker videre å gi trenere i norske klubber kompetanse slik at de er trygge hvis personer med en funksjonsnedsettelse kommer og ønsker å spille badminton.

3.4.3 Anlegg

Anlegg er foreslått som et eget strategiområde med egen beskrivelse ovenfor. Organisasjonsmessig vil det fremdeles være et Anleggsutvalg med et spesielt ansvar for å arbeide med tilrettelegging av anlegg for badminton og gjennom dette bl.a. bidra til utbredelse av sporten. Arbeidet vil i stor grad være styrt av planene lagt for dette strategiområdet, noe som vil kreve mer kompetanse og ressurser.

3.4.4 Utebadminton

I en periode har vi satset på Crossminton. Dette vil vi i perioden fremover tone ned, mens vi i større grad vil satse på AirBadminton. AirBadminton ligger under det internasjonale badmintonforbundet, og de har nå utviklet både en egen ball og egne spilleregler.image9wy9w.png imagec1vbp.pngimageu4c08.png

 
imageieqi.png imagehay5.png
Forza Thon Stiftelsen VI