Badminton / Praktisk info / Bestemmelser

Bestemmelser

Bestemmelser er bestemt av Forbundsstyret, fremmet av Konkurransekomiteen. Det betyr at Forbundsstyret kan endre bestemmelsene.

Nasjonale bestemmelsene og rettigheter for barn som alle som er tilsluttet Norges Badmintonforbund plikter å følge. Barneidrettsbestemmelser er i henhold til hva Idrettsforbundet selv har. 

Idrettens barnerettigheter

 

Rettighetene er et politisk virkemiddel og uttrykker de verdier vi ønsker skal være grunnlaget for barneidretten i Norge.

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

 

 1. Trygghet
  Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

  2. Vennskap og trivsel
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

  3. Mestring
  Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

  4. Påvirkning
  Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

  5. Frihet til å velge
  Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

  6. Konkurranser for alle
  Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

  7. På barnas premisser
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

 

Utviklingsplan
Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:

Opp til 6-års alder
Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.


7–9 år
Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

10–12 år
Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

 

Bestemmelser om barneidrett

 

Bestemmelsene er absolutte regler som skal overholdes, etterleves og håndheves. Rettighetene og bestemmelsene må sees i sammenheng.

 

 1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

  2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

  a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag.

  b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer.

  c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer i Norge fra det året de fyller 11 år.

  d) Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig.

  e) Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap.

  3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett

  4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer

  5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten

 

Oppfølging og håndheving Idrettsforsikring for barn
Idrettens barnerettigheter er et politisk virkemiddel for å sikre barnet som individ og aktiv idrettsutøver. Trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd er ansvarlig for å følge opp disse i praksis. Rettighetene bør brukes som referanse i dialogen mellom alle involverte i idrettslaget.

Hvert særforbund har ansvar for å utdype Bestemmelser om barneidrett innenfor rammen av sin idretts egenart og særpreg. Dette må imidlertid skje ut fra rettighetenes intensjon og innhold og slik at bestemmelsenes aldersgrenser overholdes. Utdypingen må skje ut fra hensynet til barnets beste.

Norsk idrett ønsker at brudd på rettighetene og bestemmelsene blir forsøkt løst gjennom informasjon og dialog i idrettslaget. Dersom dette ikke lar seg løse på det ytterste nivå i organisasjonen, skal overliggende organisasjonsledd kontaktes. Ved spesielt grove brudd på bestemmelsene kan organisasjonsledd vurdere å anmelde forholdet iht. § 11-4 (1) bokstav a i NIFs lov – straffebelagte handlinger/unnlatelser.

Lokale og/eller regionale varianter aksepteres ikke
Det skal ikke utarbeides egne bestemmelser av lokale eller regionale deler av medlemsorganisasjonen. Bestemmelsene må således fremstilles i sin helhet slik de er vedtatt av Idrettstinget.

Sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene

Det henvises til NIFs lov §11.


Politiattest
Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Retningslinjer for hvordan vi ønsker at ungdom skal få mulighet til å utøve badmintonidretten i Norge. Retninglinjene for ungdomsidrett er i henhold til hva Idrettsforbundet selv har. 

Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

Ungdommens retningslinjer

Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktiv idrettsutøvende. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis.

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Aktivitet
Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Dette betyr:
• Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil. 
• De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne.
• Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål. 
• De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner.
• Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e).
• Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.
• Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov.
• Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover).

Utdanning
Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

Dette betyr:
• Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere
• Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig
• Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta
• Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
• Ungdom som gruppe
• Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
• Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
• Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene

Idrettslaget
Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Dette betyr:
• Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre
• Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv
• Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel
• Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter

Historisk bakgrunn for ungdomsidrettens retningslinjer:
• 1998 – ble retningslinjer for ungdomsidrett utarbeidet og vedtatt på Ungdommens fjerde idrettsting.
• 1999 – ble disse retningslinjene fra Ungdommens idrettsting vedtatt av Idrettstinget.
• 2007 – Idrettstinge bestemte seg for at retningslinjene skulle revideres, da de i liten grad ble brukt av organisasjonsleddene i NIF, og ble ikke det virkemiddelet i ungdomspolitikken som var forventet.
• 2011 – det var høringer og prosesser i organisasjonen, og retningslinjene ble vedtatt av idrettsstyret i 2011.

Turneringsbestemmelsene er retningslinjer og veiledning for konkurransevirksomhet for badminton i Norge. Dette gjelder for både individuelle turneringer og lagspill.

Generelt

1. Disse bestemmelser er fastsatt i overensstemmelse med NBF ́s turneringsreglement kap. I, pkt. 13 og 14.

2. Arrangører av turneringer kan velge mellom fire turneringsformer: – Cupspill (Fig.1)
– Seriespill
– Puljespill
– Swiss Ladder
og eksempler på turneringsskjemaer som benyttes er vist i figurene som angitt.

3. Standardisering av turneringsskjemaene skal sikre en mest mulig ensartet avvikling av turneringer innen de enkelte turneringsformer.

4. For å sikre at antatt sterke deltagere (singlespillere eller doublepar) ikke skal møtes tidligere enn nødvendig i en turnering foretas seeding (plassering). Hensikten med det er å sikre det idrettslige nivået gjennom turneringene ved at de antatt sterkeste deltagerne møtes senest mulig.

Seeding

5. Deltagere ved en turnering skal seedes i henhold til: – Styrkeseeding
– Klubbseeding

6. Styrkeseeding skal benyttes for klasser/kategorier hvor turneringsformen er cupspill, puljespill eller Swiss Ladder. Klubbseeding skal benyttes for klasser/kategorier hvor turneringsformen er cupspill. Ved seriespill vil alle deltagere møte hverandre og seeding er unødvendig.

Styrkeseeding

7. Ved nasjonale turneringer kan det styrkeseedes inntil 32 deltagere, dog slik at ikke er mer enn en fjerdedel av deltagerne i en klasse blir seedet. Dette gjelder for både cup og puljespill.
8. Det skal styrke-seedes for alle klasser hvor minst 2 av deltagerne/parene har rankingpoeng i aktuell kategori. Dette gjelder ikke for U11 og yngre.
9. Ved seeding for cupspill skal det seedes i henhold til pkt 8 (2,4,8,osv). De seedete deltagere skal plasseres som følger:
A) Dersom to skal seedes, skal nr. 1 plasseres øverst i øvre halvdel av turneringsskjemaet. Den andre plasseres nederst i nedre halvdel. (Fig. 1.)

B) Dersom fire skal seedes, plasseres den første og andre som anvist i pkt. a, den tredje som trekkes ut plasseres øverst i andre fjerdedel og den fjerde nederst i tredje fjerdedel. (Fig. 1.)

C) Dersom åtte seedes plasseres den første, andre, tredje og fjerde som anvist i pkt. b, og de øvrige trekkes og plasseres som følger:
Den femte øverst i fjerde åttendedel
Den sjette nederst i femte åttendedel
Den syvende øverst i andre åttendedel
Den åttende nederst i syvende åttendedel.

10. Ved styrkeseeding for puljespill benyttes prinsippene for cupspill i størst mulig utstrekning.
Det plasseres en seedet i hver gruppe og de høyest seedete skal om de vinner sine grupper møtes senest mulig i turneringen. (Fig. 3. fjernes) Ved puljespill vil det kunne seedes fra 2 til 16 spillere avhengig av antall grupper. (Tabell I. fjernes.)
11. Ved styrkeseeding for Swiss Ladder skal det seedes slik at minst 2 og høyst 1⁄4 av spillerne (max 8) skal seedes slik at de ikke møtes i første runden.
12. Ved single: Spillerne seedes i henhold til antall rangeringspoeng på gjeldende rankingliste for dato for turneringens ordinære påmeldingsfrist. Påmeldingsdagen skal være tirsdag innen kl. 24.00. Rangeringslistene baserer seg på poengsummene som står oppført på spillerne/parene for den påfølgende onsdag (dvs. dagen etter påmeldingsfristen).

Er det spillere med lik poengsum, seedes spilleren med de høyeste enkeltpoengene først. Hvis en eller ingen spillere har rankingpoeng, må det ikke (nødvendigvis) seedes.

Ved double: Parene seedes i henhold til summen av rangeringspoengene på gjeldende rankingliste for dato for turneringens ordinære påmeldingsfrist. For rangeringsturneringer og mesterskap skal påmeldingsdagen være tirsdag innen kl 24.00. Rangeringslistene baserer seg på poengsummene som står oppført på spillerne/parene for den påfølgende onsdag (dvs. dagen etter påmeldingsfristen). Er det par med lik poengsum seedes paret med de høyeste enkeltpoengene først. Er det ingen med poeng på Norgesrankingen må det ikke (nødvendigvis) seedes. 

Det kan brukes skjønn i styrkeseedingen når det er påmeldt spillere som representerer et annet lands forbund. Ønsker arrangør av en rankingturnering at det skal brukes skjønn, rettes det en forespørsel om dette til KK.

13. Ved puljespill benyttes prinsipper for cupspill som angitt i pkt. 13 i størst mulig utstrekning.

Trekning

14. Det må sikres at den som utfører trekningen ikke foretar subjektive disposisjoner. For rankingturneringer og mesterskap, og ved tvilstilfeller i øvrige arrangement, kan oppmannen avgjøre at trekningen skal foretas av 2 personer eller av NBF (Forbundskontoret, Konkurransekomiteen eller andre.)

15. Ved trekning for puljespill inndeles i puljer som angitt under. I innledende puljer spilles det derved alle mot alle.

I Pool 1 går vinnerne av puljene går videre i et cupspill.
I Pool 2 går de to beste i puljene videre i et cupspill. De to som går videre fra en pulje skal trekkes inn i hver sin halvpart av cup skjemaet for sluttspillet.
Ved oppsett av puljespillet skal følgende 2 prinsipper gjelde:

1. Likest mulig antall spillere i hver halvpart, fjerdepart, åttendepart osv. av skjemaet.
2. Likest mulig antall kamper for alle spillere frem til finalen. Ingen av deltagerne skal spille mer enn en kamp mer enn den som spiller færrest kamper.

16. Ved seriespill føres deltagerne inn i skjemaet i vilkårlig rekkefølge. Resultatene føres inn i skjemaet både for enkel og dobbel serie ved at poengene for spilleren i den vannrette rekke kommer først.

17. Ved bruk av Swiss Ladder trekkes de nye rundene løpende, og trekningen vil derfor være avhengig av foregående rundes resultater.

Spesielle bestemmelser

18. Trekningen med tidsskjema skal være tilgjengelig for de deltagende klubber senest 1 uke før turneringen starter.

19. Ved forfall kan det settes inn reserver dersom den erstattende spiller/par ikke ville gitt endret seeding i turneringen.

20. Dersom det er forfall i to par og man ønsker å slå de gjenværende spillere sammen til et par, skal paret føres opp på den plass i turneringsskjemaet som fører til at jevnest mulig antall kamper blir spilt. Dersom dette er likt, skal den lavest rangerte og klassifiserte spiller flyttes.

Beregning av plassering i serie- og puljespill

21. Beregning av plassering i serie- og puljespill: Rekkefølgen avgjøres etter antall vunne kamper. Den som har vunnet flest kamper får best plassering. Dersom to spillere/par har vunnet samme antall kamper skal rekkefølgen fastsettes ut fra det innbyrdes oppgjør. Om tre eller flere spillere/par har vunnet samme antall kamper, fastsettes rekkefølgen etter forskjellen mellom antall vunne og tapte sett. Den som har størst forskjell får best plassering. Hvis to spillere/par fremdeles står likt fastsettes rekkefølgen mellom disse ut fra det innbyrdes oppgjør. Hvis tre eller flere spillere/par står likt i antall vunne kamper og har samme forskjell mellom vunne og tapte sett, fastsettes rekkefølgen ut fra forskjellen mellom antall vunne og tapte baller. Den som har størst forskjell får best plassering. Dersom spillere/par fremdeles står likt, avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

22. Dersom en spiller gir walk-over eller må trekke seg i en eller flere kamper i en pulje eller serie, strykes alle denne spillerens resultater.

Fig. 1

Cup 2-64 deltagere - øverste halvdel.

Fig. 1.png

Cup 2-64 deltagere - nederste halvdel.

Fig. 2.jpg

Generelt

 1. Disse bestemmelser er fastsatt i overensstemmelse med NBF´s turneringsreglement Kap. I, pkt. 1 og 9.
 2. Arrangøren av en turnering skal sørge for at det oppnevnes oppmann og dommere som i kvalitet og antall står i et rimelig forhold til turneringen.
 3. Oppmenn og dommere ved nasjonale turneringer får dekket reise, opphold og diett på følgende måte: 
 4. Oppmenn til nasjonale mesterskap skal ha dekket reise av NBF. Diett og opphold dekkes av arrangør. 
 5. Oppmenn til rankingturneringer dekkes i sin helhet av arrangøren (reise, opphold og diett).
 6. For dommere til NM Senior og NM Junior dekkes reise på billigste måte av NBF. Diett og opphold dekkes av arrangøren. 
 7. Dommere til UBM, U23, Veteranmesterskapet og Rankingturneringer dekkes i sin helhet av arrangøren (reise, opphold og diett). 
 8. Oppmenn og dommere i forbundsturneringer fra andre klubber enn arrangørklubben skal ha utbetalt forpleining. Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette beløpet. (For tiden kr. 400,- pr. spilledag). 
 9. Der hotellopphold blir dekket skal dette alltid betales av arrangør / NBF direkte. 
 10. Dersom utlegg som skal dekkes av arrangøren ikke er tilbakebetalt innen 2 uker etter at dokumentasjonen ble sendt inn skal dette rapporteres til NBF sitt kontorUtestående utlegg skal umiddelbart betales av NBF som deretter viderefakturerer arrangør for det som utestår pluss et tilleggsgebyr på 1000kr.

 

Oppmann

 1. Ved alle forbundsarrangementer skal Konkurransekomiteen oppnevne en oppmann, og kan også oppnevne en stedfortreder for denne (viseoppmann).»
 2. Oppmannen er turneringens øverste myndighet og er ansvarlig for at turneringen avvikles i henhold til gjeldende regler og bestemmelser.

        Oppmannen skal således:

        – Kontrollere at trekningen foregår etter reglementet og at tidsskjema er forsvarlig satt opp etter reglementet.

        – Overvåke beramming av kamper og tildeling av baner.

        – Påse at hoveddommere, servedommere, linjemenn og poengtellere oppnevnes etter behov, samt ta stilling til eventuelle anmodninger om utskifting av disse.

        – Avgjøre anmodninger om innsetting av reserver.

        – Avgjøre eventuelle anker over dommerens tolkninger av spillereglene.

        – Diskvalifisere deltagere som kommer for sent til oppsatt kamp.

        – Diskvalifisere og/eller vise bort deltagere, dommere, funksjonærer og publikum som ved sin opptreden vesentlig forstyrrer turneringen eller handler mot hans anvisninger.

        – Avgjøre alle tvister med bindende virkning, så sant Turneringsreglementet ikke klart angir at forholdet skal avgjøres av NBF.

 1. Oppmann i funksjon kan ikke samtidig være opptatt som deltager i turneringen, og er inhabil i tvister og appeller hvor han selv direkte eller indirekte er involvert. Enten oppmann eller viseoppmann skal til enhver tid under turneringen være tilgjengelig og i funksjon.

 

        Dommere

 1. Kretsdommere autoriseres av Dommerutvalget etter å ha gjennomgått kretsdommerkurs, bestått teoretisk og praktisk eksamen samt gjennomført den praksis som er fastsatt.

  Kretsdommere må være medlem av en klubb tilsluttet NBF og være fylt 16 år.
  Forbundsdommere oppnevnes av Forbundsstyret etter innstilling fra Dommerutvalget.
  Autorisasjonen av krets- og forbundsdommere gjelder for en sesong av gangen og fornyes under forutsetning av at dommeren holder seg ajour så vel teoretisk som praktisk.
 1. Dommere til forbundsarrangementer oppnevnes av Konkurransekomiteen. Det tas hensyn til effektiv bruk av dommere og reise. Dommere til internasjonale turneringer oppnevnes av Forbundsstyret etter innstilling fra Konkurransekomiteen.»
 2. Oppnevnte dommere plikter å fungere som hoved-dommer, serve-dommer og linjemann etter oppmannens anvisning, og i overensstemmelse med spilleregler og veiledninger for dommere fastsatt av WBF, BE og NBF.

 

Linjemenn og poengtellere

 1. Linjemenn og poengtellere oppnevnes av arrangøren etter behov. 
  Ved en turnering plikter alle tilstedeværende medlemmer av klubber tilsluttet NBF å fungere som linjemenn og/eller poengtellere etter anvisning av oppmannen.
 1. Linjemenn skal dømme den eller de linjer de settes til i overensstemmelse med spilleregler og veiledninger fastsatt av WBF, BE og NBF.
 2. Poengteller kan benyttes i kamper hvor det ikke benyttes (hoved-) dommer, og skal holde rede på poengstillingen til enhver tid, og informere om denne, men har ingen myndighet som dommer.

 

 

 1. Norgesmesterskapet individuelt, seniors som juniors spilles med dommere og tellekasser/siffervendere fra første til siste kamp.
 2. Innledende runder i eliteserien avvikles med dommere/tellere og tellekasser/siffervendere. Sluttspillet/bunnspillet avvikles med dommere og tellekasser/siffervendere.
 3. UBM-finalen og Veteranmesterskapet avvikles med dommere/tellere og tellekasser/siffervendere frem til semifinalene. Fra og med semifinalene skal det benyttes dommere.
 4. Alle rangeringsturneringer avvikles med dommere/tellere frem til semifinalene. I semifinalene og finalene skal det benyttes godkjente dommere. Også i disse turneringene plikter arrangøren å benytte tellekasser/siffervendere på alle baner.
 5. Stevnets oppmann plikter å rapportere til NBF om disse regler blir overholdt.

Generelt

 1. Disse bestemmelser er fastsatt i overensstemmelse med NBF´s turneringsreglement kap. I, pkt. 1.

Påmelding

 1. Påmeldinger skal foretas av en ansvarlig tillitsmann, og skje samlet for alle spillere fra en klubb (kfr. Turneringsreglementet kap. I, pkt. 11).
  En spiller er ikke deltagerberettiget dersom påmelding og innbetaling av startkontingent ikke er foretatt som spesifisert i turneringsinnbydelsen. Unnlatelse av å følge de nevnte bestemmelser fritar ikke fra plikt til å møte opp og gjennomføre turneringen dersom spiller eller lag er tatt med i oppsettet for turneringen.

Under turneringen

 1. En spiller skal være klar til spill på det tidspunkt vedkommendes kamp blir bekjentgjort.
 2. Spillere i rankingturneringer kan ikke benyttes som tellere/dommere så lenge de selv fremdeles er med i turneringen. Det er arrangørens plikt å skaffe nok tellere/dommere. Arrangøren plikter å ha en liste med tellere/dommere klar for oppmann 7 dager før turneringen starter.
 3. Enhver spiller plikter å fungere som linjemann og/eller poengteller i den tid turneringen varer.
 4. Spillere, ledere og NBF-medlemmer skal handle på en slik måte at de ikke forstyrrer turneringen eller er til sjenanse for noen i forbindelse med denne. De skal rette seg etter oppmannens anvisninger.
 5. Oppmannen skal diskvalifisere spillere som kommer for sent til oppsatt kamp, eller som på annen måte ved sin opptreden vesentlig forstyrrer turneringen eller handler mot hans anvisninger.

Reaksjoner på overtredelser av BWF og NBFs bestemmelser om hvordan spillere skal oppføre seg under en turnering.

Disse bestemmelser er hjemlet i Norges Idrettsforbunds, BWFs og Norges Badminton Forbunds lover.

- Alle oppmenn skal rapportere alle gule, røde eller sorte kort gitt under en turnering der de er oppmann.

- NBF ved Forbundskontoret skal føre oversikt over alle slike rapporterte reaksjoner i form av gule, røde eller sorte kort fra alle typer turneringer. Hvis Forbundskontoret eller Styret får høre om slike tilfelle som ikke er rapportert, skal de sørge for å hente inn rapport om dette.

- Forbundsstyret har fullmakt til å utarbeide sanksjoner overfor spillere som ved alvorlige eller gjentatte anledninger tildeles kort for dårlig oppførsel. 

Bestemmelse ved utdeling av gule, røde og svarte kort

Når det rapporteres om brudd på disse bestemmelser (om god oppførsel), enten i Norge eller i utlandet, som medførte at spilleren fikk et gult, rødt eller svart kort, skal Forbundskontoret straks rapportere til dette til Styret v/Konkurransekomiteen. 

 

Ved hvert tildelte kort prikkbelastes spillere slik:

Gult kort: 1 prikk

Rødt kort: 3 prikker

Svart kort: 5 prikker

 

Det skal reageres med karantene mot en spiller etter følgende oppsett:

Når en spiller til sammen har 5 prikker nektes han/hun all konkurranse (i Norge eller utlandet) første helg det er rankingturnering i klassen spilleren tilhører (spillere i veteranklasser regnes som seniorspillere). Hvert kort nullstilles løpende etter 12 måneder eller etter en fullført karantene. Vedtaket med den fastsatte reaksjonen sendes både spilleren og spillernes klubb. 

Generelt
 1. NBF arrangerer hver sesong Ungdommens Badmintonmesterskap (UBM). Mesterskapet skal søke å gi et best mulig konkurransetilbud til spillere på alle prestasjonsnivåer i de yngre årsklasser over hele landet.
 2. Deltagerberettiget er spillere som er medlemmer av klubber tilsluttet NBF.
Klasser
 1. UBM arrangeres i følgende klasser:

            Under 17 (HS, DS, HD, DD, MD)

            Under 15 (HS, DS, HD, DD, MD).

Avvikling
 1. UBM avvikles som en landsfinale. Det skal benyttes styrkeseeding.

 Søkere av UBM må forholde seg til følgende retningslinjer:

 • Søknaden om UBM skal i tillegg til de vanlige krav til innbydelser inneholde følgende:
  • Banekapasitet og ønsket spilleform for alle klasser må oppgis
  • Planer for transport mellom hall og overnattingsted/er skal skisseres
  • Overnattings alternativer og kapasitet samt informasjon om reservasjon skal opplyses

 Videre skal søkere være klar over følgende:

 • Søkere som kan avvikle arrangement i en hall og
 • Har gode planer for transport, overnatting og bespisning samt
 • Et godt opplegg for arrangementet som helhet

Vil bli foretrukket ved valg av arrangør.

Dersom det ikke finnes kandidat som kan avholde arrangementet i en hall kan dette deles på to haller   under følgende forutsetninger:

 • Hallene kan ikke ligge mer enn 10 minutters kjøring fra hverandre
 • Arrangørene må stille med et transportopplegg mellom hallene som er kostnadsfritt for deltagere, leder og andre involverte i arrangementet
 • Etter åpningsseremoni skal det ikke arrangeres kamper i den andre hallen før minst 40 minutter etter at seremonien er avsluttet og transport tilbake er påbegynt (Å være en del av denne seremonien under UBM og være en del av laget er viktig for mange, og man må derfor ta hensyn til dette ved oppsett av tidsskjema)
 • Forutsetningene om godt opplegg for øvrig transport, overnatting og bespisning gjelder selvfølgelig også i dette tilfellet.

Dersom KK etter overveielse og diskusjon med styret ikke finner at noen kandidater oppfyller   disse retningslinjene kan KK oppfordre andre klubber som ikke har søkt innen fristen om å ta arrangementet av UBM.

For å sikre KK et godt beslutningsgrunnlag ved valg blant flere søkere til UBM, og gi klubber   som ønsker å søke gode retningslinjer så vil vi at følgende skal innføres i bestemmelses verket   som søknadskriterier.

Landsfinale
 1. Avviklingen kan overlates til en krets eller klubb. Arrangementet kan arrangeres over 3 dager. Ved minst 30 deltagere kan det arrangeres kvalifiseringskamper etter følgende retningslinjer:

Den beste tredjeparten av de påmeldte spillerne går direkte inn i hovedturneringen.

Det må være opp til oppmann/KK/turneringsledelse å avgjøre hvilken puljestørrelse som er mest fornuftig å benytte med tanke på turneringens helhet. Dersom det spilles kvalifisering skal det spilles cup i samme kategori etter dette i hovedturneringen.

Hovedturneringen kan spilles som 2-er puljer, puljer eller cup. (2-er pulje er puljespill hvor de to beste går videre til sluttspillet.) 

Kvalifiseringsspillerne går inn i hovedturneringen på de siste plassene for oversittere i   trekningsskjemaet.

Forbundsstyret kan bestemme om deltagelsen skal reguleres i henhold til kretser og kvoter og et antall kvalifiserte ut fra plasseringen på gjeldene rangeringsliste ved påmeldingsfristen. En slik bestemmelse må foretas senest 10 måneder før arrangementet.         

Eksempler på kvalifiseringer:

Eksempel 1: 48 påmeldte.

De 16 øverste på rankinglisten går direkte til hovedturneringen. De resterende 32 spillerne deles inn i 10 puljer. Puljevinnerne går inn i hovedturneringen som får 26 deltagere.

Eksempel 2: 60 påmeldte.

20 til hovedturneringen. 40 spillere spiller i 13  puljer, 33 spillere i hovedturneringen. 

Innbydelse
 1. Innbydelsen skal offentliggjøres på NBF’s hjemmesider (Badmintonportalen) senest 8 uker før avviklingen. Påmeldingsfristen fastsettes av oppmannen i samråd med arrangør. Innbydelsen skal inneholde informasjon om spilleform. Innbydelsen skal godkjennes av NBF’s styre.
Påmelding
 1. Påmelding foregår direkte til arrangør.
Trekning
 1. Seeding og trekning skal foretas slik at trekning med tidsskjema kan offentliggjøres senest 14 dager før landsfinalen starter. Trekning foretas av oppmann.
Premiering
 1. NBF´s medaljer for UBM utdeles i henhold til turneringsreglementet kap. 1, pkt. 16.
Økonomi
 1. Det er ikke fastsatt noen fast startkontingent. Man betaler startkontingent som i vanlige turneringer.
 2. Oppmannens reiseutgifter dekkes av NBF. Oppmannens oppholdsutgifter (overnatting/diett) dekkes av arrangerende klubb/krets.

Dommere er i sin helhet på arrangørens regning (reise, overnatting og diett, samt godtgjørelse pr. dag).

Det kan søkes om reisestøtte for den del av reiseutgiftene som overstiger kr. 400,- pr. spiller på billigste reisemåte. Frist for søknad 1. mai.

 1. VBM arrangeres i.h.t. bestemmelsene i kapitel I Turneringsreglementet, dersom annet ikke er angitt i dette kapitel.
 2. a.VBM arrangeres som separat mesterskap i følgende klasser: V35+, V40+, V45+, V50+, V55+, V60+, V65+, V70+ og V75+.
 3. Ved VBM annulleres spill hvor det ikke har meldt seg minst 2 deltagere eller deltagende par ved påmeldingsfristens utløp.
 4. Spillere har anledning til å melde seg til en lavere klasse enn alderen tilsier.
 5. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere VBM sender søknad om dette, med opplysninger om baneforhold, til Forbundsstyret senest 1. februar i sesongen før mesterskapet.
 6. Mesterskapene skal normalt avvikles over 3 dager.
 7. Oppmann oppnevnes av NBF.
 8. Innbydelsen til VBM offentliggjøres i NBF´s meldingsblad senest 8 uker før VBM avholdes. NBF skal godkjenne innbydelsen, herunder startkontingentens størrelse.
 9. Deltagerberettiget er spillere som er medlemmer av klubber tilsluttet NBF. Anmeldelse til VBM skal kun skje gjennom den klubb vedkommende deltager representerer. Deltakeres fødselsdato må anføres for at deltagelsen skal være gyldig.
 10. Anmeldelsesfristen skal være 4 uker før VBM avholdes.
 11. Det benyttes styrkeseeding ved trekningen i samtlige klasser.
 12. Seeding(styrkeseeding) fastsettes av Konkurransekomiteen, og trekning foretas 3 uker før VBM avholdes. Trekning med tidsskjema offentliggjøres snarest mulig og senest 2 uker før VBM.
 13. Veteranmesterskapet avvikles med dommere/tellere og tellekasser/siffervendere frem til semifinalene. Fra og med semifinalene skal det benyttes dommere.
 14. Ved VBM skal det benyttes fjærballer.
 15. I VBM spilles ikke om 3. premie. Det utdeles medaljer i gull, sølv og bronse etter bestemmelsene i Turneringsreglementet Kap. I, pkt. 16 3a.

        NBF setter opp medaljene og bekoster dette.

Generelt

 1. Disse bestemmelser er fastsatt i overensstemmelse med NBF´s turneringsreglement, kap. IV.
 2. Seriene er åpne for alle klubber tilsluttet NBF, og avvikles i løpet av sesongen.
 3. Konkurransekomiteen er ansvarlig for administrasjon av seriene. KK kan overlate den daglige administrasjonen av en 1. divisjonsavdeling til en badmintonkrets i den landsdel avdelingen dekker. KK skal, så sant praktisk mulig, overlate til de enkelte badmintonkretser å administrere 2. divisjon og lavere divisjoner.
 4. Serier som skal kunne gi opprykk (og til slutt tilgang til Eliteserien) ansees å være en del av «Norgesmesterskapet for lag», og skal spilles i tråd med håndbokas ordlyd. Administrerende ledd kan velge å etablere alternative serier, men de må navngis slik at de ikke fremstår å være en del av seriesystemet (dvs ikke X. Divisjon).I alternative serier kan man tillate avvikende spilleformer.

Anmeldelse

 1. Ved påmelding av lag til seriespillet så skal det leveres en liste over alle tilgjengelige spillere med reserver per påmeldte lag. Der påmeldingen skjer før sommeren, og for Eliteserien hvor det ikke meldes på hver sesong, skal laglisten sendes til administrerende ledd senest 1. september.
  1. Arrangerende ledd skal vedlikeholde og publisere lister over spillere på de enkelte lag.
  2. Minimum antall spillere for hver divisjon er antall spillere man trenger for å dekke alle kampene pluss en reserve av hvert kjønn. Det er ikke mulig å melde på lag som ikke oppfyller minimumskravet til antall spillere.
  3. I lagoppstillingen skal det benyttes egne klubbspillere. Hvert lag kan bestå av inntil en dame- og en herrespiller som lånt fra annen klubb. Lån gjelder for hele sesongen der laget er anmeldt. Alle lånte spillere må stå oppført på laglisten ved påmelding av laget.
  4. Laglistene kan fritt endres frem til 2 uker før lagspillets første serierunde så lenge minimumskravet til spillere oppfylles. Endringer meldes arrangerende ledd.
  5. I hver serierunde kan ett lag låne en (1) spiller fra lavere divisjon til høyere divisjon. Ved lån av spillere kan man bare benytte egne klubbspillere. I Eliteserien skal lån av spillere meldes til oppmann senest før laglederbriefing.
  6. Før hver serierunde kan klubben flytte inn en (1) spiller fra et annet lag. Spillere som er lånt av andre klubber kan ikke flyttes fra laget de er påmeldt. Flytt av spillere skal meddeles administrerende ledd senest en uke før konkurransen og laglistene oppdateres tilsvarende.
  7. Dersom man benytter spillere som ikke er anmeldt på opprinnelig lagoppstilling (helt nye spillere) blir disse lagt til på det første laget de representerer.
  8. Kvalifiseringsspill regnes i denne sammenhengen som en egen sesong.
 2. En klubb kan delta med 2 klubblag i en divisjon, bortsett fra i Eliteserien hvor det kun er mulig å delta med 1 lag. I laveste divisjon kan klubben ha så mange lag de vil.
  1. Dersom klubben har lag som rykker opp eller ned i en divisjon de allerede har lag i, kan de spille med 2 lag i divisjonen såfremt minst halvparten av spillerne på lagene som anmeldes deltok på lagene foregående sesong.
  2. En spiller kan spille for bare ett (1) av lagene i en divisjon en sesong.
  3. Dersom en klubb (etter opprykk/nedrykk) ender opp med 3 lag i en divisjon vil det laget som rykket opp/kom nederst automatisk flyttes ned en divisjon (osv dersom man har 2 lag i divisjonen det flyttes ned til)
 3. Det kan søkes KK om å melde på blandet lag seriespillet. 
  1. Ved blandet lag kan spillere ikke lånes eller flyttes fra dette laget til andre lag.
  2. Det blandete laget beholder spillerettigheten neste sesong såfremt minst halvparten av spillerne på laget som anmeldes deltok på laget foregående sesong.
  3. En klubb kan bare delta på ett blandet lag i en divisjon/avdeling.
  4. I Eliteserien kan det ikke benyttes blandet lag. 
 4. Nye lag settes inn i laveste divisjon.  Dersom det er plass i høyere divisjoner kan laget settes inn etter søknad til KK.
 5. Lag som er kvalifiserte til å fortsette spill i Eliteserien etter sluttspillet regnes som påmeldt til neste sesong 1 uke etter sluttspillet er ferdigspilt. Dersom et lag trekker seg etter denne fristen svares en avgift fastsatt i punkt 37.

Seriesystemet

 1. Eliteserien består av 1 avdeling med inntil 8 lag. 1. divisjon består av 4 avdelinger, hver med inntil 8 lag.

        Avd. A: Hålogaland Badmintonkrets/Finnmark Badmintonkrets.

        Avd. B: Midt-Norge Nord og Midt-Norge Syd. 

        Avd. C: Badmintonkretsen Vest/Badmintonkretsen Sør.

        Avd. D: Oslofjorden, VBT Badmintonkrets (Vestfold/Buskerud/Telemark) og Hedmark/Oppland.

 1. divisjon og lavere divisjoner består av 1 avdeling av inntil 8 lag. Administrerende ledd kan søke KK om å legge til 1 avdeling der avstander gjør at dette er hensiktsmessig
 2. I hver avdeling spilles det dobbel serie (med hjemme og bortekamper), eller enkel serie med sluttspill. Administrernde ledd kan søke KK om dispensasjon for andre typer spilleformer dersom sportslige eller økonomiske hensyn tilsier det. Dersom det skal spilles sluttspill skal lagene informeres om hvilket type sluttspill som benyttes senest ved seriestart. Sluttspill spilles enten som pulje eller cup:
  1. Pulje: Lagene deles i en topp-pulje og en bunn-pulje. Alle lagene i hver pulje møter hverandre i løpet av sluttspillet. Lagene tar med seg 1 poeng for hver plass fra grunnspillet (dvs lag nr 1 etter grunnspillet starter sluttspillet med 8 poeng hvis det er 8 lag, lag nr 2 med 7 poeng, etc).
  2. Cup: Lagene deles i en topp-pulje og en bunn-pulje. Lagene seedes utifra plasseringen i grunnspillet. Lag nr 1 møter lag nr 4, lag nr 2 møter lag nr 3. Vinnerne møtes i finalen, taperne møtes i bronsekamp. Lag nr 5 møter lag nr 8, lag nr 6 møter lag nr 7. Vinnerne spiller om 5. plassen, taperne spiller om 7. plassen.
  3. En serierunde defineres som en spillehelg

 

Antall lagkamper per lag

 1. Ingen lag skal spille mer enn 2 lagkamper på en dag i seriesystemet. Det kan søkes dispensasjon av KK dersom reisevei tilsier at det er nødvendig å spille flere lagkamper på en spilledag. Dette gjelder alle seriespill, også aldersbestemt.

Begrensing på antall lag per dag

 1. En spiller kan kun delta på ett lag i seriespillet per spilledag. Dette gjelder alle seriespill, også aldersbestemt.»
 2. I Eliteserien skal det før hver lagkamp trekkes i hvilken rekkefølge det spilles. Man trekker mellom single, double og mix, og deretter om herrene eller damene skal starte single. Doublene spiller i samme rekkefølge som singlene. Dette gjøres av oppmann per spilletidspunkt etter at alle lag har levert lagoppstilling. Alle kamper som starter på samme tidspunkt spiller med samme rekkefølge. Der neste oppsatte kamp er låst av spillende spillere kan oppmannen starte første ikke-låste kamp for å fylle opp banene.
 3. I Eliteseriens sluttspill avsluttes lagkampene når det ene laget har vunnet 6 enkeltkamper. Påbegynte kamper ferdigspilles.»

Antall kamper

 1. I Eliteserien og 1. divisjon spilles det 8 enkeltkamper som følger: HS1, HS2, DS1, DS2, HD, DD, MD1 og MD2.
 2. Poengberegning for lagkamper: Seier 6-2 eller mer = 4-0, seier 5-3 = 3-1, uavgjort 4-4 = 2-2.

           For at en lagkamp skal regnes som spilt, må minst 4 enkeltkamper være spilt. I motsatt fall vinner det ene laget på walk over (w.o.), såfremt det stiller med spillere til minst 4 enkeltkamper. Ved w.o. får det seirende lag 4 lagpoeng, enkeltkamper 8-0, sett 16-0 og baller 0-0. Ved w.o. i enkeltkamp får det seirende lag i enkeltkamp 1-0, sett 2-0 og baller 42 - 0. Dersom en spiller blir skadet og må avbryte en påbegynt enkeltkamp får motstanderen 1-0 i enkeltkamp, mens sett og baller resultatføres som da kampen ble avbrutt.  Dersom en enkeltkamp ikke kan gjennomføres fordi begge lag mangler spiller/spillere anses enkeltkampen tapt for begge lag. Dersom et helt lag gir W.O. i 3 lagkamper i en sesong skal laget strykes fra serien. Alle resultater knyttet til laget fjernes/nullstilles, slik at lagets resultater ikke får effekt på resultattabellen.

 3. Det lag i hver avdeling som ved seriens avslutning har oppnådd flest lagpoeng har vunnet. Hvis to eller flere lag har oppnådd det samme antall lagpoeng, avgjøres deres innbyrdes rekkefølge av forskjellen mellom antall vunnet og tapte lagkamper og deretter forskjellen mellom antall vunnet og tapte enkeltkamper. Dersom også dette er likt, avgjøres rekkefølgen av forskjellen mellom antall vunnet og tapte sett. Er også dette likt, avgjøres rekkefølgen av forskjellen mellom antall vunnet og tapte baller.
 4. I alle cupsluttspill spilles det ekstra «golden set» dersom det står likt 4-4 og likt antall sett (uavhengig av antall vunne og tapte enkeltballer) etter at alle kampene er spilt. Lagene må innen en kort frist (som fastsettes av oppmannen) levere oppmannen oversikt over hvilke spillere som skal spille i de enkelte kategoriene. Denne oversikten kan ikke endres etter dette. Hver spiller kan nomineres i maks 2 kategorier, men utover dette kan lagene fritt velge hvilke spillere de setter opp. Før lagene begynner å velge bort kategorier de ikke vil spille, skal de bli kjent med motstanderlagets spillere i de ulike kategoriene og få en kort frist til å gjøre vurderinger.

  Utvelgelsen av kategori for «Golden set» gjøres av laglederne og ledes av oppmannen. Det trekkes lodd, og det lag som vinner loddtrekningen kan bestemme hvilket lag som skal begynne utvelgelsen. Annen hver gang velger lagene bort en kategori de ikke vil spille, inntil de står igjen med en kategori, skal spilles i ett sett. Golden set spilles til 21 poeng med forlengelse og sidebytte ved 11 poeng, og det velges i kategoriene HS, DS, HD, DD og MD.

Lagoppstilling

 1. Lagene settes opp etter spillestyrke med NBF´s rangeringsliste på kampdagen som grunnlag.

Det kan ikke søkes om dispensasjon fra rankinglisten.

Ved oppsetting av singlespillere gjelder rangeringslisten for spillere i single.

Ved oppsetting av par i herredouble, damedouble og mixed double, gjelder summen av spillernes rankingpoeng i de enkelte doublekategoriene.

Dersom to (2) spillere eller par har likt antall rankingpoeng, rangeres spiller/par med høyest enkeltpoeng først.

 1. Alle spillere må være spilleberettiget etter Regler for Seriespill for Klubblag punkt 6. I tillegg må alle spillere være oppført på lagets lagliste, bortsett fra helt nye spillere (se punkt 5).
 2. Innlevering av lagoppstilling skal skje senest 1 time før første kamp i den aktuelle lagkamp spilles. Lagoppstillingen skal inneholde navn på spillere i samtlige enkeltkamper. Hvis laget må gi w.o. i en enkeltkamp, skrives “w.o.” istedet for spillerens navn.

Oppmannen har myndighet til å bestemme spillerekkefølgen av enkeltkamper i en lagkamp.

 1. Hvis et lag må gi w.o. i herresingle, gjøres dette først i HS2, deretter i HS1. Det innebærer at et lag f.eks. ikke kan gi w.o. i HS1 og spille HS2. Samme prinsipp gjelder i de øvrige kategorier. For eliteserien gjelder følgende: Dersom ett lag gir w.o. i en eller flere enkelt  kamper skal motstanderlaget varsles om dette umiddelbart. Motstanderlaget vil få greie på  hvilke kamper det er gitt w.o. i, og  har da 15 min på seg for å levere inn en eventuelt endret lagoppstilling. Dersom et lag må gi w.o. i en eller flere enkeltkamper, påløper en bot på kr. 1.000 per lagkamp i Eliteserien og kr 500 i lavere divisjoner som tilfaller reisefordelingskassa / administrerende ledd.
 2. Hvis en spiller skader seg i spill og kampen avbrytes på grunn av skaden, og samme spiller er nominert i flere enkeltkamper i samme lagkamp, kan reserve innsettes for de resterende kamper. Reserve kan også innsettes dersom skaden oppstår etter at lagoppstillingen er innlevert til oppmannen og før spillernes kamp er påbegynt (første serve er avgitt) dersom skaden er av en slik art at det vil være uansvarlig å gjennomføre kampen.

Dersom reserven er høyere rangert enn den spiller vedkommende erstatter, korrigerer oppmannen lagoppstillingen for de enkeltkamper som ikke er påbegynt slik at denne blir i henhold til punktene i 15 og 18.

Skadet spiller som er erstattet med reserve, kan ikke benyttes senere  i samme lagkamp.

Andre forandringer kan ikke gjøres i lagoppstillinger etter at denne er levert til oppmannen.

 1. I finalerunden for Eliteserien skal det kun benyttes spillere som har spilt en eller flere enkeltkamper for laget i det innledende puljespillet. Dispensasjon kan søkes for spillere som har vært forhindret fra å delta i noen av de innledende rundene pga. skade. Dispensasjon kan også søkes dersom det skal settes inn en spiller for en skadet spiller i finalerunden, så fremt reserven har spilt en eller flere enkeltkamper for et lag fra samme klubb i lavere divisjoner. Ved dispensasjon må skadetilfellet dokumenteres. 

Opprykk og nedrykk.

 1. Eliteserien:
  1. Fra Eliteserien rykker det nederste lag på tabellen ned i 1. divisjon.
  2. Det nest siste laget i Eliteserien og avdelingsvinnerne i 1. divisjon spiller kvalifiseringskamper om de to ledige plassene i Eliteserien.
   1. Dersom en avdelingsvinner i 1. divisjon trekker seg fra kvalifiseringen, overføres retten til å spille kvalifisering til lag nr. 2 i avdelingen.
   2. Dersom laget som blir nest sist i Eliteserien trekker seg fra kvalifiseringen overføres retten til å spille kvalifisering til det laget som ble sist i Eliteserien.
 • Blandede lag kan spille om opprykk til Eliteserien under forutsetning av at plassen overtas som et rent klubblag av én av de involverte klubbene dersom laget kvalifiserer seg til Eliteserien.
 1. Dersom klubben hvis lag er vinner av en avdeling, allerede har lag i Eliteserien, går retten til å delta i kvalifiseringskampene videre til lag nr. 2 i avdelingen.
 2. Dersom en eller flere avdelinger ikke ønsker å spille kvalifisering inviteres neste lag fra avdelingen som har flest lag i seriespill for seniorer totalt.
 1. De involverte lagene spiller serie alle mot alle med standard beregning av poeng og tabellplassering, som beskrevet under «Lagkampene».
 2. En spiller kan spille alle tre kategorier.
 3. Om et lag rykker ned fra Eliteserien og samme klubb også har to lag i 1. divisjon, må det nederste 1. divisjonslaget rykke ned i 2. divisjon.
 4. Dersom det ikke spilles kvalifisering kan det laget som etter bestemmelsene skal rykke ned fra Eliteserien bli stående dersom det er ledig plass i divisjonen.
 5. Dersom et lag kvalifiserer seg til Eliteserien og deretter trekker seg skal merkostnaden som er blitt påført de andre lagene som følge av unødig avviklet kvalifikasjonsspill betales av laget/ene som trakk seg.
 6. I de øvrige divisjoner rykker det nederste lag på tabellen ned i divisjonen under. Det nest siste lag i divisjonen samt avdelingsvinnerne i divisjonen under spiller kvalifiseringskamper alle mot alle om de to ledige plassene.

Dersom det kun er en avdeling som rekrutterer lag til en bestemt avdeling i divisjonen rykker vinneren opp.

 1. Skulle det oppstå ledig plass i en avdeling i Eliteserien eller 1. divisjon, avgjør Serieutvalget på hvilken måte kvalifisering til denne plass skal skje. For lavere divisjoner avgjøres tilsvarende spørsmål av den administrerende ledd.
 2. Den praktiske administrasjon av kvalifiseringskampene ivaretas av administrerende ledd for den avdeling det spilles kvalifisering for.

Teknisk arrangement

 1. Arrangør av de enkelte lagkamper oppnevnes av det organ som administrerer vedkommende avdeling. Spilleprogram med angivelse av arrangør utarbeides av administrerende ledd og sendes de deltagende lag senest 15. september.
 2. Innbydelse til de enkelte lagkamper utsendes av arrangøren, og skal være de respektive klubber i hende senest 4 uker før arrangementet. Innbydelsen skal inneholde opplysninger om spillested, tidspunkt for hver lagkamp, balltype samt navn, adresse og telefon på oppmannen.

For sent mottatt innbydelse er ikke gyldig grunn for uteblivelse fra en lagkamp.

 1. Skriftlig søknad om omberammelse av en lagkamp må være serieutvalget eller administrerende krets ihende senest 4 uker før den berammete kampdato. En lagkamp kan omberammes dersom en spiller på laget deltar i et annet arrangement etter henstilling fra NBF. Omberammelse av andre grunner skal kun skje når de berørte lag er enige, og da kun i særlige tilfelle. Serieutvalget eller administrerende ledd skal gi skriftlig meddelelse om omberammelsen til de berørte klubber senest 2 uker før lagkampen.
 2. I Eliteserien (NM for lag), benyttes godkjente baller (FORZA VIP) og i 1. divisjon og nedover benyttes baller godkjent for turneringsspill (se NBFs hjemmeside).
 3. I eliteserien skal semifinalene spilles på lørdag og bronsefinale / finale på søndag.

Oppmann og dommere

 1. KK eller administrerende krets oppnevner en oppmann for hver lagkamp.

Konkurransekomiteen oppnevner oppmenn for eliteserien. Administrerende ledd oppnevner oppmann for de øvrige divisjoner.

Ved alle enkeltkamper i Eliteserien bør det benyttes forbunds- eller kretsdommere. I lavere divisjoner bør det benyttes tellere i samtlige enkeltkamper.

        Dommere oppnevnes av arrangøren i samråd med oppmannen.

 1. Oppmannens ordinære oppgaver fremgår av Turneringsreglementets kap. I, pkt. 9 og “Bestemmelser om oppmenn og dommere ved nasjonale turneringer”. Ved lagkampene skal oppmannen også:

        - Sørge for at gjeldende rangeringslister er tilgjengelige på spillestedet.

        - Påse at fullstendige resultater blir påført resultatskjema, at skjemaet undertegnes av begge lagledere, og at resultat registreres i NBFs turneringssystem samme dag som lagkampen spilles.

Protester

 1. Protester kan kun innlegges av vedkommende lagleder eller lag-kaptein.
 2. Protester som gjelder tolking av spilleregler avgjøres av oppmannen og kan ikke overprøves.
 3. Protest mot gyldigheten av en lagkamp avgjøres i første omgang av oppmannen. Oppmannens avgjørelse kan ankes for NBF´s styre som tar den endelige avgjørelse.

Gjelder protesten spilleforhold eller materiell, skal den avgis til oppmannen før lagkampen påbegynnes og anføres på resultatskjemaet undertegnet av den som innlegger protesten. Protesten skal meddeles motstanderens lagleder eller lagkaptein umiddelbart, som kvitterer for dette ved signatur på kampskjemaet. Lagkampen skal i alle tilfelle spilles. Skriftlig protest sendes deretter NBF slik at den er mottatt senest 7 dager etter kampdagen. Gjelder protesten motstanderens lagoppstilling, skal det snarest protesteres til oppmannen, som skal forsøke å løse tvisten. Dersom motstanderen etter dette ikke endrer sitt lag eller det protesterende lag først ble klar over forholdet etter lagkampen, kan det protesteres skriftlig til NBF, slik at protesten er mottatt senest 7 dager etter kampdagen.

Gjelder protesten spilleberettigelse, er fristen for innsendelse av protest 30 dager etter kampdagen.

Protest som innsendes til NBF skal være fullstendig begrunnet.

NBF´s styre avgjør om protesten skal tas til følge, og i så fall om hele eller deler av lagkampen skal tilfalle klageren eller spilles på nytt.

Økonomi

 1. Maksimum startkontingent pr. lag er:

Eliteserien kr. 10.000,–

1.divisjon kr. 3.000,–

Administrerende ledd bestemmer startkontingentens størrelse begrenset oppover av maksimumskontingenten.

Administrerende ledd får anledning til å fastsette startkontingenten for 2. og 3. divisjon.

 1. Følgende utgifter skal dekkes av startkontingent, administrert av NBF, for Eliteserien vedkommende:

        . . . totale ballutgifter

        . . . totale dommerutgifter

        . . . totale oppmannsutgifter

        . . . hall-leie.

Arrangerende klubb skal sende inn regnskap umiddelbart etter avsluttet lagmøte, og fullstendig oppgjør fra NBF skal ha funnet sted senest en måned etter avsluttet runde.

 1. For Eliteserien er påmelding endelig for neste sesong 1 uke etter Sluttspillet er gjennomført. Dersom et lag trekker seg etter dette svares en avgift til administrernde ledd på 5000kr. For øvrige serier svares en avgift til administrerende ledd på2500,- dersom et lag trekker seg etter 1. september.
 2. I løpet av sesongen betaler lagene selv sine reise- og oppholdsutgifter. Arrangøren betaler selv sine netto utgifter i forbindelse med det tekniske arrangement, så som hall-leie, baller og dommerutgifter etter at eventuelle inntekter er fratrukket.
 3. Unnlater et lag å møte til lagkamp, skal dette av arrangøren pålegges å betale utgifter til leie av hall. Hvis gjestende lag ikke får spilt, fordi arrangøren eller annet lag ikke stiller opp, skal laget ha dekket sine reiseutgifter.
 4. Den innbetalte startkontingent fordeles mellom klubbene slik at de får likest mulig netto utgifter.

Senest en måned etter avsluttet serie skal lagene sende administrerende ledd fullstendig oppstilling over utgifter i forbindelse med deltakelsen. Utgiftene skal dokumenteres. Lag som ikke overholder denne fristen vil ikke bli tatt i betraktning ved refusjon av startkontingentene. Ingen lag får refundert mer enn godkjente utgifter. Eventuell overskytende startkontingent fordeles likt mellom lagene. Lag som ikke overholder denne fristen vil ikke få refundert penger ved utgiftsfordelingen.

 1. Det kan søkes om refusjon av følgende utgifter:

        – Transportutgifter

        – Overnattingsutgifter

        – Netto arrangementsutgifter

Administrerende ledd fastsetter de detaljerte regler for hvilke utgifter som godkjennes. Disse skal kunngjøres for lagene sammen med innbydelsen til påmelding både til de enkelte lagserier og til eventuelle kvalifiseringskamper.

De angitte reiseavstander gjelder for de tilfeller hvor reisen foretas på landjorden. Således kan det beregnes utgifter til fly selv om distansen med fly er mindre enn 800 km, dersom reisen med tog eller buss ville ha vært lengre enn 800 km. Deltakere som er berettiget til reisemoderasjon skal benytte dette. Transportutgifter for en spiller kan ikke beregnes for større avstand enn fra klubbens hjemsted til spillestedet. Dersom det ikke benyttes offentlig transportmiddel, kan det beregnes utgifter for maksimalt 3 biler pr. lag, og kr. 3,00 pr. km pr. bil.

Utgifter kan beregnes for maksimalt 11 deltagere pr. lag inklusiv lagleder. For Eliteserien kan det søkes refusjon for:

Reiser som i vei tur/retur utgjør inntil 399 km:Tog II klasse, buss eller tilsvarende.

Reiser som i vei tur/retur utgjør 400-799 km:Tog II klasse m/soveplass, buss eller tilsvarende.

(Fly kan også benyttes dersom dette totalt er den billigste løsning.)

Reiser som i vei tur/retur utgjør 800 km og mer:Fly. Ved nødvendig bruk av fly, og der hvor det er rimeligst, dekkes dette etter rimeligste måte, men maksimum opp til kr. 1.500,- tur/retur pr. person for flyvninger innen området Trondheim og sørover. Overnattingsutgifter dekkes på rimeligste måte, men begrenset oppad til kr. 300,- pr. person pr. døgn. Utgifter til fly og overnatting må kunne dokumenteres.

Utgiftsfordelingen for Eliteserien skal gjøres på grunnlag av lagenes faktiske reise- og overnattingsutgifter ved lagserierundene. Utgiftene fra spillernes bosted legges til grunn, men utgifter som overskrider kostnadene for reise/overnatting fra klubbens hjemsted skal ikke tas med i utgiftsfordelingen og må dekkes av lagene selv.

Premiering

 1. Vinnere av Eliteserien får tittelen NORGESMESTER FOR KLUBB-LAG. Spillere på det vinnende laget med lagledere (maks. 2) tildeles NBF´s seriemedaljer forgylt. Spillere på lag nr. 2 med lag-ledere (maks. 2) tildeles NBF´s seriemedalje i sølv, og spillere på lag nr. 3 med lagledere (maks. 2) tildeles NBF´s seriemedalje i bronse. En spiller må ha spilt minimum 3 av lagkampene eller ha spilt kamper i sluttspillet for å bli tildelt medalje.
 2. Avdelingsvinnerne i 1. divisjon tildeles NBF´s diplom.
 3. Premiering iflg. pkt. 42 og 43 bekostes av NBF.

Lagserien

Kretsene er ansvarlig arrangør av lagserien i de respektive kretsene og må oppnevne ansvarlige for gjennomføringen. Det er kretsene som må ta stilling til evt. protester.

Kretsene er ansvarlige for å ta inn påmelding, sette opp og gjennomføre enkel eller dobbel lagserie med påmeldte lag etter bestemmelsene nedenfor. Flere kretser kan arrangere felles seriespill.

Det anbefales å dele lagserien inn i to eller flere avdelinger bestående av mest mulig jevnbyrdige lag, dersom man får 10 eller flere påmeldte lag.

Kretsene kan bestemme at de enkelte lag skal arrangere de enkelte lagserierundene selv, dvs. være ansvarlige for at invitasjon sendes til lagene, for det praktiske rundt kampavvikling og registrering av resultater i Badmintonportalen. I slike tilfeller setter kretsene opp hvilke lag som skal være arrangør av de enkelte serierundene.

Klubbene skal stille med lagleder til hvert lag. Kretsene kan kreve at lagene skal ha en teller til hver lagkamp.

Bestemmelser
 • Disse bestemmelsene regulerer det som er spesielt for aldersbestemte klasser. Det som ikke er regulert her følger Bestemmelser om Seriespill for Klubblag.»
 • Klubbene skal primært stille med egne lag, der alle spillere tilhører samme klubb. Klubber kan allikevel samarbeide om å melde på sammensatte lag i de tilfeller det ikke er tilstrekkelig med egne spillere til et rent klubblag.
 • En serierunde defineres som en tidsbestemt periode hvor spillere ikke kan byttes eller lånes mellom lag. En spiller kan kun spille for ett lag i samme serierunde i samme aldersklasse. Serierundene blir fastsatt av kretsen ved sesongstart.
 • Dersom en klubb deltar i lagspillet med flere egne eller sammensatte lag kan spillerne kun tilhøre ett av disse i hver aldersklasse.
 • Bytting av lag defineres som et permanent bytte for en spiller til et annet lag i samme aldersklasse.
  • Spillere kan bytte lag i løpet av sesongen, men kan da ikke bytte tilbake igjen til samme laget senere.
  • Kretsen skal informeres om bytting av spillere før start på serierunden.
 • Lån av spillere defineres som et midlertidig lån av spiller fra et annet lag og som gjelder for én serierunde, og tillates dersom arrangerende krets i samråd med klubbene ønsker det.
  • Det kan lånes inntil to spillere.
  • Dersom spillere lånes fra annet lag i samme aldersklasse eller fra annen klubb, må arrangerende krets godkjenne lånet før start på serierunden. Konkurrerende lag skal informeres om lånet så snart det er godkjent.
  • Lånt spiller kan ikke spille på sitt eget eller andre lag i samme aldersklasse den samme serierunden.
 • En lagkamp skal spilles av minimum 4 spillere og bestå av 2 HS, 2 DS, 1 HD, 1 DD og 2 MD.
  • Jenter kan spille HS, HD eller MD (herre), så fremt de ikke spiller DS, DD eller MD (dame) i samme lagkamp.
 • Rankinglisten legges til grunn for å bestemme spiller/par som skal spille 1’er- og 2’er-kampene. I de tilfeller hvor lavest rankede spiller/par blir vurdert som klart sterkere enn høyest rankede spiller/par i lagoppstillingen, kan arrangerende krets godkjenne at rankinglisten ikke legges til grunn.
  • Spillere som ikke er oppført på rankinglisten skal anses å ha 0 poeng.
  • Dersom to spillere/par har likt antall rankingpoeng, skal antatt sterkest spiller/par spille 1’er-kampene.
 • I seriespill skal det spilles 2 sett til 21. Hvert sett spilles med forlengelse. Lagene får 1 settpoeng for hvert vunnet sett, og settpoeng samt enkeltpoeng noteres på lagkampskjemaet.
  • Laget med flest settpoeng vinner lagkampen og får 2 seriepoeng i serietabellen.
  • Dersom to lag har like mange settpoeng etter endt lagkamp, ender kampen uavgjort og lagene får 1 seriepoeng hver.
 • Lagkampskjema fylles ut og underskrives av laglederne for de respektive lagene. Resultatene registreres i Badmintonportalen senest tre dager etter at lagkampen er spilt.
 • Serien vinnes av det lag som har oppnådd flest seriepoeng når alle kampene er ferdigspilt. Ved likt antall seriepoeng vinner det lag som har flest settpoeng, og dersom dette også er likt, vinner det lag med størst differanse mellom vunne og tapte enkeltpoeng. Dersom differansen i enkeltpoeng også er lik, vinner det lag som har vunnet flest enkeltpoeng.

Landsfinalen

 1. Landsfinalen er et arrangement i regi av Utviklingskomiteen i NBF (UK)
 2. Landsfinalen organiseres og arrangeres av NBF
 3. Landsfinalens turneringsleder og oppmann er ansvarlig for gjennomføring av turneringen (det sportslige)
 4. Arrangementsansvarlig er ansvarlig for alt som ikke er knyttet til det sportslige
 5. Landsfinalen er et arrangement for følgende aldersklasser:
 6. U13
 7. U15
 8. Landsfinalen spilles etter bestemmelser regulert i «Bestemmelser om seriespill for klubblag» dersom ikke annet kommer frem av disse bestemmelsene eller invitasjonen til landsfinalen.

 Invitasjon og påmelding

 1. Invitasjon til landsfinalen sendes senest 3 måneder før oppsatt spillehelg
 2. Påmeldingsfrist skal komme frem av invitasjonen
 3. Kriterier for påmelding og eventuell utvelgelse av lag ved stor påmelding skal fremgå av invitasjonen
 4. Minimum antall spillere på et lag ved påmelding er 3 av hvert kjønn.
 5. Jenter kan meldes på som gutt
 6. Max spillere på et lag er 8
 7. Alle påmeldte spillere skal spille minst en lagkamp.
 8. Alle lag skal ha en lagleder.
 9. Hvert lag skal ha minst en foresatt ut over lagledere.
 10. En spiller kan kun spille for et lag. a. En kan ikke både spille i både U13 og U15
 11. Dersom det ledige plasser når alle påmeldte klubber har fått med ett lag, kan en klubb delta med flere lag.

Turneringen

 1. Landsfinalen skal avvikles med innledende puljer og sluttspill
 2. Ved sluttspill skal det benyttes plasseringskamper slik at alle lag spiller sluttspill
 3. I puljespill skal det seedes like mange lag som det er puljer. Lagene seedes basert på summen av beste poengsum i single blant damespillerne og herrespillerne.
 4. Det kan avvikles parallelle, nivådelte turneringer (for eksempel Landsfinale U15X og U15A).
 5. Kriterier for utvelgelse skal komme frem av invitasjonen.

Lagkampene

 1. Innledende kamper spilles i 2 sett med omspill
 2. Sluttspill spilles med fulle kamper i 3 sett
 3. Laget må stilles opp etter gjeldende rankinglister
 4. Dersom man ikke kan avgjøre innbyrdes plassering av to lag etter avsluttet spill skal det avgjøres med et Golden Set.

Premiering

 1. Det deles ut pokaler til klubbene for 1., 2. og 3. plass.
 2. Alle deltagende spillere får medalje.

Ranking poeng

 1. Landsfinalen gir poeng etter de til enhver tid gjeldende poengmatriser

Økonomi

 1. Landsfinalen skal over tid ikke gå med overskudd
 2. Klubbene/deltakerne faktureres for faktiske kostnader knyttet til gjennomføringen
 3. Kostnader ved deltakelse skal komme frem av invitasjonen

 

Generelt

 1. Disse bestemmelser inneholder poengberegningsregler som skal benyttes ved beregning av beste klubb/spiller ved alle mesterskapsturneringer (jfr. Turneringsreglementet kap. I pkt. 4).
 2. Bestemmelsene anbefales også brukt ved beregning av beste klubb/spiller ved andre turneringer. Det er dog anledning til å benytte andre poengberegningstabeller.

        Arrangørene bør opplyse i turneringsinnbydelsen hvilke poengberegningsregler som blir lagt til grunn.

 

Poengberegningsregler

 1. Poengene beregnes etter følgende tabell:

 

Antall påmeldte

i kategorien:  1. plass  2. plass  3./4. plass  5./8. plass

2–4                 1 p.

5–8                 2 p.        1 p.

9–16               3 p.        2 p.        1 p.

17–32             5 p.        3 p.        2 p.        1 p.

33–64             7 p.        5 p.        3 p.        2 p.

 

 1. Ved beregning av beste spiller skal hver av spillerne i doublekategoriene ha de oppgitte poeng.
 2. Ved beregning av beste klubb teller også sammensatte klubbkombinasjoner. Ved beregning av beste klubb benyttes i de tilfeller hvor det er en sammensatt kombinasjon halvparten av parets poengsum, mens det ved en ren klubbkombinasjon nyttes parets totale poengsum ved utregningen.
 3. Hvis det står likt i poengutregning mellom spillere/klubber, har den vunnet som har flest mesterskap. Ved likhet mellom spillere vinner den, som har vunnet klassen med flest deltagere (høyest antall enkeltpoeng i kategorien utfra ovenstående poengberegning).

A Beregning av poeng for individuelle turneringer og lagspill

Rangering og Klassifisering baserer seg på løpende 12 måneders oppnådde poeng. 12 måneder etter oppnåelsen forsvinner poengene helt.

De til enhver tid 10 beste resultater innenfor 12 måneders perioden er tellende. Det settes et tak på maks 5 tellende resultater fra rankingturneringer.

Det gis separate poeng for single, double og mix-double, i mix-double er det separate lister for damer og herrer.

Poeng for turneringer og lagserier tildeles basert på de til enhver tid gjeldende matriser publisert på NBF’s hjemmesider. Endringer av matriser i løpet av sesongen skal varsles minst 30 dager før implementering.

Poeng vunnet på et høyere nivå enn der spiller aldersmessig er hovedklassifisert, vil automatisk også bli gjeldende på de andre nivåer. Denne poengtildeling nedover skjer automatisk når poeng i den høyere klasse blir registrert.

Eks. U15 spiller som deltar i U19 vil få registrert poengene fra turneringen i U19, U17 og U15.

Eks. Veteran 3 spiller som deltar i Veteran 1 får poeng registrert i V1, V2 og V3.

For turneringer gjelder at minst en kamp må være påbegynt for å få poeng. I lagserier gis det ikke poeng dersom hele lagkampen vinnes på w.o. Enkeltkamper som vinnes på w.o. gir poeng etter gjeldende matriser på NBF’s hjemmesider.

I vanlige turneringer gis det rankinpoeng i den klassen som har minimum 2 spillere med samme eller høyere klassifisering, dog aldri høyere enn klassen det er konkurrert i. I doublekategorier beregnes dette ut fra den høyest klassifisert spiller i de enkelte par.

Eks. I E-klassen gis det rankingpoeng i A dersom klassen inneholder A-spillere og det kun er én (eller ingen) E-klassifiserte spillere i kaegorien.   

B Klassifisering

Den til enhver tid gjeldende klassifisering publiseres i rangeringslistene, og følgende regler gjelder:

Senior Klassifisering:

E: 500 poeng eller mer

A: 150 – 499 poeng

B: 50 – 149 poeng

C: 20 – 49 poeng

D: 0 – 19 poeng

De aldersbestemte klassene U13-U19 deles i A-, B- og C-klasser etter følgende matrise:

A: 80 poeng eller mer

B: 30 - 79 poeng

C:  0 – 29 poeng

Spillere deltar i turneringer med den klassifisering de er påmeldt, selv om de på et senere tidspunkt har fått en høyere klassifisering.

C Dispensasjon

Forbundsstyret kan dispensere fra disse bestemmelsene for enkeltspillere. Dette gjøres ved å sette disse spillerne på en liste som definerer deres klassifisering. Spillere vil få ”startpoeng” som vil minske i verdi over 12 måneder, og som dermed plasserer dem på rankinglistene.

D Rangeringsturneringer

Hensikten med rangeringsturneringer er å samle de beste spillerne i de forskjellige klassene til felles turneringer et antall ganger pr. sesong for å få en best mulig rangering i klassen og for å gi et godt sportslig tilbud til disse spillerne. For senior-klassen arrangeres det også rankingturneringer med spesielt sikte på internasjonal deltagelse.

I U19, U17 og U15 arrangeres inntil 5 rangeringsturneringer pr. sesong. Inklusive UBM-landsfinale for U17 og U15 og NM jr. for U19.

I senior arrangeres minimum 4 rankingturneringer pr. sesong. Rangeringsturneringer i seniorklassen bør arrangeres over 2 dager, men kan arrangeres over 3 dager dersom arrangementes størrelse gjør at dette er nødvendig. Turneringer i juniorklassen arrangeres over 2 eller 3 dager. Hovedturneringen kan spilles som 1-er eller 2-er puljer, utvidet cup, puljer eller cup. Det skal i løpet av sesongen spilles innledende puljespill minst en gang i hver kategori (singel, double, mixed).
På rankingturneringer for juniorer skal spillerne meldes på etter følgende regler:

A: Alle spillere som er klassifisert som A i den aktuelle aldersklassen

B: Alle spillere som er klassifisert som B i den aktuelle aldersklassen

C: Alle spillere som er klassifisert som C i den aktuelle aldersklassen

I den laveste klassen på en turnering kan alle spillere med lavere klassifisering meldes på.

Hvis noen av klassene har færre enn 16 deltagere skal den slås sammen med klassen over

E Begrensning for spill i utlandet.

Juniorspillere i aldersklassene U13-U19, som representerer norske klubber, kan ikke delta i konkurranser i utlandet samme helg som det arrangeres rankingturnering i den aldersklassen spilleren tilhører eller i aldersklassen over. For seniorer gjelder det samme for Norgesranking.

Bestemmelsen gjelder ikke spillere, som er bosatt i utlandet. Dispensasjon kan søkes NBF for spillere som samme helg skal spille i internasjonale mesterskap, kvalifisering til slike mesterskap, eller i andre spesielle tilfeller.

F Mini Grand Prix

I opptil 2 av rankingturneringene i klassene U15, U17, U19 og senior kan det arrangeres en «Grand Prix» turnering parallelt med den vanlige rankingturneringen. Det spilles Grand Prix i alle kategorier der det er mer enn 24 påmeldte i klassen.

De øvrige kategoriene arrangeres etter dagens regler.

I disse turneringene inviteres de 6 beste herrene og de 6 beste damene på rankinglisten til å spille «Grand Prix» turneringen. I tillegg kan TIK tildele inntil 2 stk. «wildcards», som de kan gi til spillere de mener skal være med i turneringen. Dersom det tildeles kun 1 «wildcard» inviteres de 7 beste spillerne på rankinglisten til å spille «Grand Prix», og dersom det ikke tildeles noen «wildcards» inviteres de 8 beste spillerne.

Disse 8 spillerne deles inn i to puljer á 4 spillere, og spiller vanlig puljespill. I de tilfeller det er tildelt 2 wildcards skal disse trekkes til ulike puljer i puljespillet.  Puljevinneren i gruppe 1 møter puljetoeren i gruppe 2, og puljevinneren i gruppe 2 møter puljetoeren i gruppe 1 til semifinaler. Vinnerne av semifinalene møtes så til finale. De spillerne som blir nr. 3 i puljespillet møtes til kamp om 5. plassen, og de spillerne som blir nr. 4 i puljespillet møtes til kamp om 7. plassen.

I den vanlige rankingturneringen tildeles poeng etter dagens regler. Dette skulle bety at de som blir nr. 1 og 2 i den vanlige turneringen således vil ta innpå de som blir nr. 6-8 i Grand Prix turneringen, og dermed øke sine muligheter for å kunne delta i denne neste gang. Det å vinne den vanlige rankingturneringen skal dessuten være en av faktorene når ”wildcards” skal tildeles.”

Dersom det er forfall i Mini GP klassen kan det ikke flyttes spillere opp fra A klassen. Dersom det er to forfall i samme pulje trekkes Mini GP klassen på nytt.

G Anbefalinger

 1. På rankingturneringer bør alle 3 kategorier gå som puljespill.
 2. Den som arrangerer en rankingturnering bør ha et tilbud om billig overnatting på skole eller lignende, som gjør at døgnprisen for overnatting kommer under kr. 200,-. 

H Rapportering av turneringsresultater fra turneringer i Norge

Cup2000 skal benyttes for alle turneringer i Norge som skal gi rankingpoeng. Cup2000 benyttes I individuelle turneringer, mens Badmintonportalen benyttes I lagkamper. Når turneringer opprettes i PlanAssist, skal turneringen hentes fra web etter at link er på plass i terminlisten.

- Etter at alle klasser er ferdigspilt skal arrangør senest kl 24 på siste turneringsdag overføre sluttresultat fra Cup2000 til Badmintonportalen.

- Arrangør må etter overføringen kvalitetssikre at rankinglistene har blitt oppdatert korrekt.

- Ved problemer må dette meldes KK samme dag.

I Rapportering av turnerings- og lagserieresultater fra turneringer i utlandet

Resultatet for spillere som representerer en norsk klubb og som har deltatt på turneringer eller lagspill i utlandet skal rapporteres løpende til NBF for godskriving av rankingpoeng innen to (2) uker etter hvert enkelt arrangement. Det skal rapporteres i ekstern resultatrapport på Badmintonportalen sammen med en dokumentasjon på resultatene (link til resultatside lagres på  Badmintonportalen eller resultatliste sendes NBF pr. e-post).

-For spillere som er påmeldt av egen klubb skal resultatrapport registreres av klubben (styreleder,  lagleder på turneringen eller andre).

-For spillere som er påmeldt av NBF skal resultatrapport registreres av NBF (TIK, ansvarlig lagleder på turneringen eller andre).

Denne bestemmelsen gjelder også spillere som er bosatt i utlandet og spiller turneringer og lagspill utenfor Norge. Dersom påmeldingen ikke er i regi av NBF, skal resultatrapport registreres av den norske klubb som spiller representerer.

NBF varsles om registrert resultatrapport ved at det sendes e-post til badminton@badminton.no når registreringene er gjort. NBF behandler resultatene for oppdatering av rankingpoeng innen tre arbeidsdager etter at e-post er mottatt.   

J Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere som bor i Norge og normalt representerer en norsk klubb kan få poeng for internasjonale turneringer på lik linje som norske spillere. Dette skal registreres av klubben via Badmintonportalen under «ekstern resultatrapport». Dersom turneringen spilles i Norge gis spilleren automatisk poeng.

Startkontingent

Deltakeravgiften skal være kr. 300,- for alle kategorier i alle turneringene.
Det skal deles ut pengepremier for 1., 2. og 3. plass,  etter de retningslinjer som er beskrevet nedenfor.

Spillesystem

I single skal det spilles 1-er pulje eller 2-er pulje (puljespill hvor hhv. 1 eller 2 går videre til sluttspill). I doublekategoriene velger arrangøren spillesystem.

Rangeringspoeng

Det vises til ”Regler om klassifisering”.

Premiering

Det deles ut pengepremier etter følgende skala, likt for dame og herre spillere.

Dersom en kategori arrangeres som Mini Grand Prix deles pengepremiene ut i denne. Det er ikke krav om pengepremier til spillere i den ordinære klassen i samme kategori, og spillerne her kan da premieres som angitt i Turneringsreglementet Kap l pkt. 16 Premiering.

Herresingle:      1 premie kr 2000,-
                        2 premie kr 1000,-
                        3 premie kr 500,- til hver av 3. plassene.            (Total premiesum kr. 4.000,-)

Damesingle:     1 premie kr. 2000,-

                        2 premie kr. 1000,-

                        3 premie kr. 500,- til hver av 3. plassene.           (Total premiesum kr. 4.000,-)

Herredouble     1 premie kr 1600,-
                        2 premie kr 800,-
                        3 premie kr 400,- til hver av 3. plassene.            (Total premiesum kr. 3200,-)

Damedouble   1 premie kr 1600,-

                        2 premie kr. 800,-

                        3 premie kr  400,- til hver av 3. plassene      (Totalt premiesum kr. 3200,-)

Mixed double   1 premie kr 1600,-
                        2 premie kr 800,-
                        3 premie kr 400,- til hver av 3. plassene              (Total premiesum kr 3200,-)

Totalt gir dette kr 17 600,- i pengepremier.

Dersom det i innbydelsen er oppgitt at et visst antall baller pr. kamp er inkludert i påmeldingsavgiften, kan klubbene faktureres for overforbruk av baller etter at turneringen er ferdig. Ballene skal faktureres etter arrangørens selvkostpris, avrundet opp nærmeste krone. I turneringsinnbydelsen skal det opplyses hvilken metode overforbruk skal beregnes etter. Overforbruk som skal faktureres klubbene beregnes på følgende måte:

Alternativ 1: Totalt overforbruk på hele turneringen fordelt på klubbene etter antall kamper spillerne har påbegynt spill i (i doublekategoriene regnes ½ kamp pr. spiller). Rapport for antall kamper kan hentes ut av turneringssystemet.

Alternativ 2: Overforbruk beregnes pr. kamp etter notater gjort på dommerskjema (i single beregnes hver ball som ½ ball pr. spiller og doublekategoriene beregnes ¼ ball pr. spiller).

Klubber som deltar i rankingturneringer og mesterskap ( NM senior og NM junior) samt UBM, U23 og Veteranmesterskapet skal betale et dommergebyr dersom de ikke melder inn dommere til dommerpoolen. Inntektene fra disse gebyrene skal øremerkes til utdanning av dommere, samt til dekking av reise til/fra turneringer for dommerne.

Antall dommere bestemmes etter følgende matrise:
- Nystartede klubber (< 5 år) og klubber med < 25 medlemmer: Fritak fra ordningen
- Klubber med < 50 medlemmer: 1 dommer
- Klubber med 50-100 medlemmer: 2 dommere
- Klubber med > 100 medlemmer: 3 dommere

Forbundsstyret bestemmer størrelsen på gebyr for manglende innmelding av dommere til NBF’s dommerpool.

Innledning

 1. Disse bestemmelser gjelder alt spillerutstyr og all reklame innenfor NBF, herunder alle nasjonale turneringer.
 2. Forbundsstyret avgjør eventuell tvil om forståelse av bestemmelsene.

Avtale

 1. Reklameavtale kan bare inngås av et organisasjonsledd (NBF, Krets/Utvalg eller klubb).
 2. Kopi av reklameavtalen sendes NBF omgående.
 3. NBF forbeholder seg rett til å kreve inngått reklameavtale endret

        eller annullert dersom den strider mot disse bestemmelser.

 1. Det kan ikke avtales reklame for:
 2. Alkoholholdige drikker
 3. Tobakk
 4. Pornografisk litteratur, sex-blader
 5. Politiske oppfatninger/partier
 6. Virksomhet som kan skade idrettens anseelse eller bryter med idrettens etiske grunnlag.

Spillerutstyr

 1. For å bidra til en positiv presentasjon av badmintonsporten, skal alle deltakere i turneringer oppført på Norges Badminton Forbunds terminliste, spille iført alminnelig akseptert badmintonutstyr, (helsetrøye, bermudashorts o.l. er f.eks. ikke tillatt).
 2. Avtalt reklame kan plasseres hvor som helst på spillerens trøye, bukse og sokker.
 3. Annet spillerutstyr kan ha vare/fabrikantmerke når det hører til vanlig spillerutrustning innenfor badmintonsporten og det forøvrig ikke er truffet avtale om økonomisk fordel utover at utstyret stilles gratis til rådighet.

Hall, tribune- og baneanlegg

 1. Bortsett fra fast reklame avgjør NBF etter drøfting med teknisk arrangør bruk av reklame ved NBF´s arrangementer.
 2. Ved TV-overføring avtaler NBF bruk av reklame.

Medlemsblad, program og mediaannonser

 1. I NBF´s medlemsblad og ved NBF´s arrangementer avgjør NBF etter drøfting med teknisk arrangør, bruk av reklamerende undertittel.

Representasjon

 1. Ved deltagelse i representasjonsoppgaver for NBF avgjør NBF bruk av reklame.

Reklameinntekter

 1. Reklameinntekter kan bare benyttes til fremme av badmintonsporten og/eller organisasjonsleddets virksomhet og må ikke utbetales spillere eller ledere.

Inntektene og bruken av dem skal fremgå av organisasjonsleddets reviderte regnskap. NBF kan til enhver tid kontrollere at denne bestemmelse overholdes.

Ansvar

 1. NBF svarer ikke for kontraktbrudd mellom partene.

 1. GENERELT

1.1 Badminton World Federation (BWF) har i tre dokumenter publisert oppførselskoder for spillere, trenere og ledere.

1.2 BWFs siste utgave er datert den 1. desember 2013.

1.3 I dette dokumentet presenteres utvalgte bestemmelser fra kodene. Det er ikke en direkte oversettelse fra engelsk, men forkortet og tilpasset norske forhold. Ved diskusjon om betydningen skal man søke løsningen i den engelske originalteksten. Denne er å finne på BWFs hjemmeside.

1.4 Dissa oppførselskodene skal følges i alle norske badmintonkonkurranser. De omhandler de mest alminnelige overtredelser av reglene om god oppførsel i spillereglene for badminton.

Overtredelse av oppførselskoden kan straffes som bestemt i spillereglene kapittel 16 og supplerende bestemmelser om straffereaksjoner, jfr. Norges Idrettsforbunds (NIF) lov kapittel 11.

Oppførselskoden for spillere er ikke ment å legge noen demper på positivt engasjement og naturlige følelsesutbrudd.

1.5 Ved større konkurranser, for eksempel NM og NIC, følger flere forpliktelser for spillerne, blant annet når det gjelder kontakt med presse og media og premieutdelinger. Det henvises til de engelske originaltekstene og til oppmannens anvisninger.

 1. OPPFØRSELSKODE FOR SPILLERE

2.1 Grunnregler for god sportsånd

Under en kamp, og i de lokaler der konkurransen avholdes, skal enhver spiller oppføre seg anstendig og i overenstemmelse med god sportsånd og alminnelig folkeskikk.

Det er ikke tillatt å vise manglende respekt for motstanderen ved å knytte neven eller skrike mot ham/henne, eller ved å stirre motstanderen inn i øynene.

2.2 Det er videre ikke tillatt:

- å anvende ord/uttrykk som er krenkende eller uanstendige og som ytres tilstrekkelig høyt til at dommeren, motspilleren og/eller tilskuerne kan høre det.

- å gjøre gester eller tegn med kropp, racket eller ball, som vanligvis oppfattes obskjøne eller krenkende.

-med vilje å endre ballen for å påvirke ballens flukt og/eller hastighet.

-med vilje å ødelegge eller skade en ball, racket eller annet utstyr, eller slå hardt i nettet, i banen, i dommerkrakken eller i andre gjenstander.

-innenfor lokalene der konkurransen spilles uttale seg nedlatende, fornærmende eller på annen måte krenkende overfor eller om en motstander, funksjonær, tilskuer eller annen person.

- på annen måte oppføre seg uhøflig, provoserende eller skadelig for badmintonsportens anseelse og/eller urettferdig ovenfor motstanderen.

2.3 Spillerne skal alltid håndhilse på motstandere og dommeren før og etter en kamp.

2.4 Spillere skal være kledd i treningsklær som er rene og som bidrar til å presentere badminton på en positiv måte (alminnelig aksepterte badmintonklær).

2.5 Spillere skal alltid gjøre sitt best for å vinne en kamp og ikke – uten gyldig grunn – avbryte kampen før den er ferdigspilt.

2.6 Spillere skal ikke forsøke å påvirke en beslutning fra en linjedommer med gester (med arm, hånd, fot eller racket), muntlig eller ved å stirre på linjedommeren.

2.7 Spillere skal aldri motta råd fra noen under spillet bortsett fra i de tilfelle der det er tillatt etter spillereglene.

 1. OPPFØRSELSKODE FOR TRENERE OG LEDERE

3.1. Oppførselskoden gjelder ikke bare trener og leder, men også for annen person som påtar seg rollen som trener eller leder under en kamp

3.2.1 Personer som opptrer som trenere skal være ordentlig kledd og oppholde seg sittende på stoler bak sin spillers bane unntatt i pausene. Det er altså ikke tillatt å bevege seg langs banen eller stå ved siden av banen.

3.2.2 Treneren skal ikke gi råd når ballen er i spill eller på noen annen måte distrahere sin spillers motspiller eller avbryte spillet. Han skal ikke forsinke spillet på noen måte.

3.2.3 Treneren skal returnere til sin plass straks dommeren annonserer «20 sekunder».

3.5 Ingen trener skal bruke uanstendig språk av noen type.

3.6 Ingen trener skal skrike, gestikulere eller på annen måte distrahere eller påvirke sin spillers motstander, motstanderens trener, eller tekniske funksjonærer.

3.7.1 Ingen trener skal skade badmintonsportens anseelse ved støtende uttalelser om sin spillers motstander, motstanderens trener eller tekniske funksjonærer etter en kamp.

3.7.2 Hvis en trener eller leder bryter oppførselskoden skal dommeren gi vedkommende en advarsel.

3.7.3 Ved gjentakelse skal oppmannen tilkalles til banen. Oppmannen kan fjerne treneren/lederen fra spilleområdet.

3.7.4 Ved grov overtredelse skal dommeren straks tilkalle oppmannen til banen. Oppmannen skal fjerne treneren/lederen fra spilleområdet og kan få vedkommende fjernet fra hallen for resten av konkurransen eller for en bestemt tidsperiode.

3.7.5 Hvis oppmannen handler som beskrevet i punkt 10 skal ikke treneren/lederen erstattes av annen trener/leder under resten av kampen.

Bestemmelser for hedersutvalget:

HEDERSUTVALG NORGES BADMINTON FORBUND.pdf

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken