Historikk

Under ser du hvordan endringene i coronavettreglene har vært siden mars 2020.

OPPDATERT, 11.september 2020

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte treninger, arrangement eller konkurranse må innføre tiltakene under. Idrettslaget/klubben/arrangør (organisasjon) er ansvarlig for at aktiviteten som gjennomføres er forsvarlig organisert og i tråd med prinsippene for bremsing av smittespredning utarbeidet av NBF, NIF og FHI.

Se FHIs veileder: smittevern for idrett

Se NIFs temaside: NIFs temaside

 

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer

 

Offentlig myndigheter

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlig myndigheter. Kommunenes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall og anlegg.

Spillegruppe og trener

 • Faste spillegrupper på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillegruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
  Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
 • Klubben skal ha oversikt med navn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing.
 • Bytte av spillegruppe kan kun skje etter to dager med treningsopphold for personer over 19 år.
 • Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
 • Der hvor det er flere spillegrupper inne i en hall samtidig skal disse gruppene være helt adskilt.
 • Holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening.
 • Det er tillatt med doublespill (damedouble, herredouble, men det skal tilstrebes å holde en avstand mellom spillerne på minst 1 meter.

 

Hver spiller skal:

 • Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit.
 • Unngå å ta seg til ansiktet.

 

Følgende utstyr skal desinfiseres/vaskes:

 • Så lenge retningslinjer for god hygiene følges er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis.
 • Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. stolper, kjegler med mer.

Regler om spill og øvelser

 • Unngå all fysisk kontakt. Eksempelvis high-five, samling i midten og klemming både innad i eget lag og med motstanderlag.
 • Det er tillatt med trening i single, double og mix double.

Transport

 • Bruk av offentlig transport i rushtid skal begrenses så mye som mulig. Følg reglene fra helsedirektoratet som anbefaler 1 m avstand mens man reiser dersom det er mulig.

Ved påvist smitte

Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben skal kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging. Klubben har et ansvar om å varsle NBF om eventuell påvist smitte i klubben med alder og kjønn på vedkommende. NBF varsler videre til NIF.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

------------------------------------

OPPDATERT INFO, 24.juni 2020

I går kom regjeringen med den gledelige nyheten om at det åpnes opp for all aktivitet for barn og unge til og med 19 år fra og med 1. august.

I første omgang tillates det kun konkurranser innenfor samme idrettskrets i tråd med de nye regionene. Konkurranseaktiviteten er begrenset til regional aktivitet da dette både kan redusere smitterisiko og gi bedre forutsetninger for å utøve smittesporing dersom det skulle oppstå smitte i forbindelse med et idrettsarrangement.

Dette innebærer at både treningsleire og konkurranser kan gjennomføres innenfor de smittevernregler som for øvrig gjelder. Det er fremdeles viktig med god håndhygiene osv.

Det er fremdeles ikke tillatt med konkurranser for voksne fra og med 20 år som innebærer at ikke minimumsavstanden på 1 meter kan overholdes (se info under).

------------------------------------

Gjeldende fra og med 4.juni 

TRENING FOR BARN OG UNGDOM TIL OG MED 19 ÅR

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det tillates vanlig trening, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe.)
 • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
 • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening

 

TRENING FOR VOKSNE

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det skal være minst 1 meter (gjerne mer) mellom hver person som deltar på treningen, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter mellom hver person)
 • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
 • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak kan gjøres for øvelser som kan gjennomføres hvor spillerne holder minimum 1 meters avstand fra hverandre. Det er også unntak der det kan være to spillere fra samme husstand på samme banehalvdel.
 • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening

 

ARRANGEMENT

Arrangementer og samling i grupper Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.

Etter 15. juni åpnes det, dersom smittespredningen fremdeles er under kontroll, for arrangement med inntil 200 personer.

 • Personer som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement
 • De samme korona-vettregler som er nevnt over under «TRENING» ifbm. med avstand, hygiene osv. gjelder for arrangement
 • Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme både fra trening og arrangement
 • Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.

------------------------------------

Gjeldende fra og med 1.juni 

TRENING FOR BARN OG UNGDOM TIL OG MED 19 ÅR

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det tillates vanlig trening, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe.)
 • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
 • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening

 

TRENING FOR VOKSNE

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det skal være minst 1 meter (gjerne mer) mellom hver person som deltar på treningen, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter mellom hver person)
 • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
 • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak kan gjøres for øvelser som kan gjennomføres hvor spillerne holder minimum 1 meters avstand fra hverandre. Det er også unntak der det kan være to spillere fra samme husstand på samme banehalvdel.
 • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening

 

ARRANGEMENT

Arrangementer og samling i grupper Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.

 • Personer som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing. Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder, dvs. kun lokale arrangement.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement
 • De samme korona-vettregler som er nevnt over under «TRENING» ifbm. med avstand, hygiene osv. gjelder for arrangement
 • Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme både fra trening og arrangement
 • Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.

------------------------------------

Gjeldende fra og med 12. mai

TRENING

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det skal være minst 1 meter (gjerne mer) mellom hver person som deltar på treningen, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter mellom hver person)
 • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
 • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak er at det kan være to spillere fra samme husstand på samme banehalvdel.
 • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening

 

ARRANGEMENT

Arrangementer og samling i grupper Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.

 • Personer som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing. Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder, dvs. kun lokale arrangement.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement
 • De samme korona-vettregler som er nevnt over under «TRENING» ifbm. med avstand, hygiene osv. gjelder for arrangement • Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme både fra trening og arrangement

 • Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.

------------------------------------

Gjeldende fra og med 7. mai

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det skal være minst 1 meter mellom hver person som deltar på treningen, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter mellom hver person)
 • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak er at det kan være to spillere fra samme husstand på samme banehalvdel.
 • Dersom ballen berøres fysisk, kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen. Dersom ballen(e) skal benyttes om igjen må kun samme person som berørte den sist berøre den på nytt.
 • Vi anbefaler at ballen tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket når spillet skal settes i gang, også ved slagøvelser
 • Det er heller ikke tillatt å fysisk berøre nett, stolper og øvrig utstyr
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask.

Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.

------------------------------------

«Korona-vettregler» for badmintonaktivitet, pr. 2. april 2020

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede

 • Totalt kan det kun være fem personer på treningen inkl. ansvarlig voksen, trener/leder

 • Dersom det er anledning til å ha flere treninger/treningsgrupper i hallen samtidig, skal det minst være 5 meter mellom hver treningsgruppe

 • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller

 • Mellom hver spiller skal det til enhver tid være minimum 2 meter (Det kan for eksempel kun spilles/benyttes øvelser der minst en av spillerne til enhver tid er bak forreste servelinje).

 • Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele

  treningen. Dersom ballen(e) skal benyttes om igjen må kun samme person som berørte den sist berøre den på nytt.

 • Vi anbefaler at ballen tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket når spillet skal settes i gang, også ved slagøvelser

 • Det er heller ikke tillatt å fysisk berøre nett, stolper og øvrig utstyr

 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening

 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)

 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold

 • Det skal ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening

 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask.

  Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.

Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken