​Det finnes to grader for dommer i badminton i Norge. Kretsdommer er den første graden og også den som tildeles etter fullført og godkjent kursdeltakelse. Den øverste graden som dommer er forbundsdommer. For å bli vurdert som forbundsdommer bør det vises egeninteresse og et ønske om å lykkes som dommer. Vurderingen tas av dommer- og oppmannsutvalget, og dommeren må også bestå en mer oppfattende teoretisk prøve. Når en dommer har fått graden forbundsdommer vil dommeren ha flere muligheter til å dømme internasjonalt. Oppmann er turneringens øverste myndighet, og gis ved å delta på et oppmannskurs.

ANBEFALINGER TIL TEKNISKE FUNKSJONÆRER

ANBEFALINGER TIL TEKNISKE FUNKSJONÆRER

1. INNLEDNING

1.1. BWF har utgitt disse anbefalingene til tekniske funksjonærer for å sikre en standardisert gjennomføring av spillereglene i alle medlemsland.


1.2. Hensikten med disse anbefalingene er å gi dommere råd om hvordan de skal gjennomføre kampen bestemt og rettferdig, uten å være dominerende, samtidig som man sikrer at spillereglene blir overholdt. Anbefalingene gir også råd til servedommere og linjedommere om hvordan disse skal utøve sine plikter.

1.3. Alle tekniske funksjonærer må huske at spillet er til for spillerne.

2. TEKNISKE FUNKSJONÆRER OG DERES AVGJØRELSER

2.1. Dommeren er underlagt oppmannen og skal rapportere til ham. Er ingen oppmann oppnevnt skal dommeren rapportere til den ansvarlige turneringsleder. (Regel 17.2)

2.2. Servedommer blir vanligvis oppnevnt av oppmannen men kan byttes ut av dommeren i samråd med oppmannen. (regel 17.6.4)

2.3. Linjedommere blir vanligvis oppnevnt av oppmannen, men en linjedommer kan skiftes ut av dommeren i samråd med oppmannen. (regel 17.6.4)

2.4. En Banefunksjonærs avgjørelse er endelig på alle punkt vedrørende faktum innenfor denne banefunksjonærs ansvarsområde, bortsett fra de tilfeller hvor det etter dommerens eller servedommerens oppfatning er utenfor rimelig tvil at linjedommeren har tatt feil avgjørelse. Dommeren kan da overprøve linjedommerens avgjørelse. Hvis dommeren mener at en linjedommer bær skiftes ut skal dommeren varsle oppmannen (lov17.6.4, anbefaling 17.6.6).

2.5. Hvis oversikten til en annen funksjonær er blokkert, kan dommeren ta avgjørelsen. Hvis det ikke er mulig å ta noen avgjørelse, skal ballen dømmes ”let” (regel 17.6.6.).

2.6. Dommeren er ansvarlig for banen og dens umiddelbare omgivelser. Dommerens myndighet gjelder fra dommeren ankommer banen før kampen og til han/hun har forlatt banen etter kampens avslutning (regel 17.2).

3. ANBEFALINGER TIL DOMMERE

3.1. Før kampen skal dommeren:

3.1.1. hente kampskjema hos oppmannen,

3.1.2. forsikre seg om at telleanordninger virker,

3.1.3. sjekke at nettstolpene står på sidelinjene for double (regel 1.5),

3.1.4. kontrollere netthøyden og forsikre seg om at det ikke er noe rom mellom nettets sider og nettstolpene,

3.1.5. gjøre seg kjent med eventuelle spesialregler vedrørende hindringer som ballen kan treffe.

3.1.6. forsikre seg om at servedommer og linjedommere kjenner sine plikter og at de er
korrekt plassert (se regel 5 og 6),

3.1.7. forsikre seg om at tilstrekkelig antall testede baller (regel 3) er klar til bruk slik at man unngår forsinkelser under spillet (det er vanlig at dommeren delegerer oppgavene i 3.1.3, 3.1.4 og 3.1.7 til servedommeren når slik er oppnevnt), og

3.1.8. kontrollere at spillernes antrekk er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser
om reklame og spilletøy, og sørge for at ukorrekt antrekk eventuelt blir skiftet. Hvis dommeren har bestemt at et antrekk er ukorrekt skal dette rapporteres til oppmannen eller den ansvarlig turneringsledelse før kampen starter, eller hvis ikke dette er mulig, umiddelbart etter kampens avslutning. Hvis dommeren har godtatt et antrekk under tvil skal også dette rapporteres.

3.1.9. sikre at trekningen er riktig gjennomført, og at så vel den vinnende som den tapende side forholder seg til det valg som er tatt (regel 6), merk spesielt valg av banehalvdel.

3.1.10. i double, noter ned navnet på de spillerne som starter i høyre servefelt. Dette må gjøres i begynnelsen av hvert sett. (Dette muliggjør at man til enhver tid kan kontrollere at spillerne står i riktig servefelt).

3.2. For å starte kampen skal dommeren annonsere kampen med den riktige annonseringen slik det står nedenfor, og peke til høyre eller til venstre slik som det passer (W,X,Y,Z er navn på spillere og A, B, C, D er navnene på de representerte land):

SINGLE

Turnering:

På min høyre side X, A og på min venstre side Y. B. X server; A-0, spill.”

Lagkamp:

På min høyre side A representert av X og på min venstre side B representert av Y. A server A-0, spill”

DOUBLE

Turnering:

På min høyre side W og X og på min venstre side Y og Z. X server til Y; A-0, spill.” Hvis begge spillere i et double par representerer samme land, skal navnet på landet annonseres etter at begge spillernes navn er annonsert. For eksempel: ”W og X, A”

Lagkamp:

På min høyre side A representert av W og X og på min venstre side B representert av Y og Z. A server; X til Y, A-0, spill.”

Annonseringen av ”spill” innebærer starten av kampen.

3.3. Under kampen.

3.3.1. Skal dommeren:

3.3.1.1. bruke standard vokabular fra tillegg 4 i spillereglene for badminton,

3.3.1.2. notere og annonsere stillingen. Serverens poeng skal alltid annonseres først, 3.3.1.3. under serven, når en servedommer er oppnevnt, spesielt holde øye med mottakeren. Dommeren kan også dømme servefeil om nødvendig.

3.3.1.4. om mulig skal dommeren holde øye med status på eventuelle tellesystemer, og


3.3.1.5. løfte høyre hånd over hodet, om assistanse fra oppmannen behøves.

3.3.2. Når en side taper en ballveksling, og mister retten til å serve (regel 10.3.2, 11.3.2) skal det annonseres “serven over” fulgt av poengstillingen med den nye servers poeng annonsert først. Om nødvendig, peke mot den nye server og rett serverute.

3.3.3. “Spill” skal annonseres av dommeren:

3.3.3.1. når en kamp eller et sett skal påbegynnes, og når spillet gjenopptas etter sidebytte i 3. sett,

3.3.3.2. for å indikere at spillet gjenopptas etter en pause, eller

3.3.3.3. når dommeren instruerer spillerne om straks å fortsette spillet”.

3.3.4. “Dommeren skal annonsere “feil” når en feil oppstår, unntatt ved følgende situasjoner: 3.3.4.1. servefeil (regel 9.1) som blir dømt av servedommeren i følge regel 13.1 skal markeres av dommeren ved at han annonserer ”servefeil er dømt”. Dommeren skal annonsere en feil begått av mottakeren ved å annonsere ”feil servemottak”

3.3.4.2. ved ”feil” etter spillereglenes § 13.3.1 er linjedommerens utrop og tegn tilstrekkelig (anbefaling 6.2), og

3.3.4.3. når en feil oppstår i henhold til spillereglenes pkt. 13.2.1, 13.2.2 eller
13.3.3 skal dommeren bare rope “feil” hvis dette er nødvendig for å klargjøre
situasjonen for spillerne eller publikum.

3.3.5. I hvert sett når den førende score kommer til 11 poeng, annonser ”serven over”, om det passer, fulgt av stillingen umiddelbart etter at ballvekslingen som scorer det 11. poeng er avsluttet, efterfulgt av ”Pause”, uavhengig av applaus. Dette markerer starten av pausen tillatt under regel 16.2.1. I hver pause skal servedommeren, om denne er oppnevnt, sørge for at banen blir tørket.

3.3.6. I pausen i hvert sett når den ledende spiller scorer 11 poeng (regel 16.2.1), skal dommeren etter 40 sekunder annonsere ”[bane ...], 20 sekunder”, gjenta annonseringen. I pausene (regel 16.2.1) i første og annet sett og i tredje sett etter at spillerne har byttet side, kan hver spiller (par) få bistand av ikke mer enn to personer på banen. Disse personene skal entre banen etter at spillerne har skiftet side, og de skal forlate banen når dommeren annonserer ”tyve sekunder”. For å starte settet etter pausen annonser stillingen etterfulgt av ”Spill”. Om spillerne ikke vil ha pause i settet som tillatt under regel 16.2.1 skal spillet fortsette uten noen pause

3.3.7. Forlenget sett:

3.3.7.1. Når den ledende siden når 20 poeng i hvert sett, annonser ”settball”
eller ”matchball” avhengig av hva som passer.

3.3.7.2. Hvis en side når 29 poeng, i hvert sett og for hver side, annonser ”settball” eller ”matchball” avhengig av hva som passer.

3.3.7.3. Annonserings anbefalingen i 3.3.7.1 og 3.3.7.2 skal alltid følge etter serverens poengstilling, men før mottakers poengstilling.

3.4. Linjeavgjørelser

3.4.1. Dommeren skal alltid se på linjedommeren når ballen lander i nærheten av en linje eller utenfor banen (uansett hvor langt). Linjedommeren er ansvarlig for avgjørelsen bortsett fra unntak spesifisert i anbefaling 3.4.2 under


3.4.2. Om det etter dommerens oppfatning er utenfor rimelig tvil at linjedommeren har tatt feil avgjørelse, skal dommeren annonsere:


3.4.2.1. ”rettelse, INN” om ballen har landet på eller innenfor linjen.

3.4.2.2. ”rettelse, UT” om ballen har landet utenfor linjen.

3.4.3. I fravær av linjedommere, eller om linjedommeren ikke har fri sikt, skal dommeren umiddelbart annonsere:

3.4.3.1. ”Ut” før poengstillingen annonseres dersom ballen har landet utenfor linjen.

3.4.3.2. Poengstillingen dersom ballen har landet på eller innenfor linjen.

3.4.3.3. ”Let” om heller ikke dommeren har fri sikt.

3.5. Under kampen skal dommeren spesielt være oppmerksom på de følgende situasjoner og de skal løses som beskrevet i det følgende.

3.5.1. En spiller som kaster en racket inn på motstanderens banehalvdel eller som sklir under nettet (og som ved det obstruerer eller distraherer motstanderen), skal bli dømt ”feil” i følge regel 13.4.2 eller 13.4.3.

3.5.2. En ball som kommer inn fra en sidebane skal ikke automatisk forårsake en ”Let”. 

”Let” skal ikke annonseres dersom ballen etter dommerens oppfatning:

3.5.2.1. ikke har blitt oppdaget av spillerne, eller

3.5.2.2. ikke har obstruert eller distrahert spillerne

3.5.3. En spillers rop til sin partner, idet denne skal til å treffe ballen, skal ikke nødvendigvis betraktes som distrahering av motstanderen.
Ropes «feil», « now shot», eller lignende, skal dette betraktes som distrahering.

3.5.4 Spillere som forlater banen

3.5.4.1. Dommeren skal sørge for at spillere ikke forlater banen uten hans tillatelse bortsett fra i pauser beskrevet i regel 16.2 (regel 16.5.2)

3.5.4.2. Dersom spillere ikke følger dette, kan det være nødvendig å minne om at spillerne skal innhente dommerens tillatelse før banen forlates (regel 16.5.2). Hvis nødvendig skal regel 16.7 anvendes. Det er likevel tillatt å bytte racket ved siden av banen under en ballveksling

3.5.4.3. Hvis spillet ikke blir forsinket kan det aksepteres at spillere
raskt tørker av hendene og/eller drikker, hvis dommeren gir tillatelse til dette.

3.5.4.4. Hvis banen skal tørkes skal spillerne være tilbake på banen igjen før tørkingen er over.

3.5.5. Avbrytelse og forsinkelse

Dommeren skal sørge for at spillerne ikke bevisst forårsaker avbrytelser eller forsinkelser i spillet (regel 16.4). Enhver unødvendig gange rundt på banen skal forhindres. Om nødvendig skal regel 16.7 anvendes.

3.5.6. Råd fra utsiden av banen

3.5.6.1. Råd til spillere fra utsiden av banen (regel 16.5.1), i noen som helst form mens ballen er i spill, skal forhindres

3.5.6.2. Dommeren skal forsikre seg om at:

  • Trenerne sitter i de reserverte stolene og ikke står ved siden av banen under kampen, bortsett fra i de pauser som er tillatt etter regel 16.2.
  • Spillet ikke forstyrres eller forsinkes av trenerne.

3.5.6.3. Om spillet etter dommerens oppfatning avbrytes eller en spiller på motstandersiden blir distrahert av en trener, skal dommeren annonser ”Let” (regel 14.2.5). og oppmannen skal tilkalles umiddelbart ved slike hendelser

3.5.6.4. Oppmannen skal sikre at den etiske koden for trenere og lagfunksjonærer etterleves. 3.5.7. Bytte av ball

3.5.7.1 Bytte av ball under kampen skal ikke være urettferdig. Dommeren skal avgjøre om ballen behøver å byttes

3.5.7.2 Ballen skal byttes om hastighet eller flukt er blitt endret, og regel 16.7 skal anvendes om nødvendig.

3.5.7.3 Oppmannen bestemmer hvilken ballhastighet, som skal brukes. Hvis begge sider ønsker å bytte ballhastighet, skal oppmannen tilkalles umiddelbart. Om nødvendig skal oppmannen sørge for at ballen testes.

3.5.8. Skade eller sykdom under en kamp

3.5.8.1. Skade eller sykdom under en kamp må behandles omhyggelig og fleksibelt. Dommeren må så fort som mulig gjøre seg opp en mening om hvor alvorlig problemet er. Oppmannen skal tilkalles om nødvendig.

Oppmannen skal avgjøre om lege eller annen person kan komme inn på banen. Legen skal undersøke spilleren og gi denne råd om skadens eller sykdommens omfang. Ingen behandling som medfører urettferdig forsinkelse skal foretas på banen.

Om det er en skade med blødning skal kampen utsettes til blødningen kan stoppes eller såret er tilfredsstillende bandasjert.

3.5.8.2 Oppmannen skal informere dommeren om hvor lang tid det kan ta før spilleren er klar til å fortsette spillet. Dommeren skal føre kontroll med hvor lang tid som faktisk går.

3.5.8.3 . Dommeren skal sørge for at hendelsen ikke medfører ulempe for motstanderen regel 16.4, 16.5, 16.6.1 og 16.7 skal anvendes om nødvendig.
3.5.8.4. Når det passer, når det er en skade, sykdom eller annen uforutsett forhindring, spør vedkommende spiller: ”må du trekke deg?”

Hvis svaret er bekreftende, annonser: ”(Navnet på spilleren/laget har trukket seg, kampen vunnet av... (navnet på spilleren eller laget)... og poengstillingen.

3.5.9. Mobiltelefon
Hvis en spillers mobiltelefon ringer på banen eller i banens umiddelbare nærhet under en kamp, skal dette betraktes som en overtredelse av regel 16.6.4 og skal straffes i overensstemmelse med regel 16.7.

3.5.10 Spillernes oppførsel på banen

3.5.10.1 Dommeren skal sørge for at spillerne oppfører seg ordentlig på banen og i overensbestemmelse med god sportsånd.

3.5.10.2 En overtredelse av den etiske koden for spillere i bestemmelse 4.5 til 4.7 og 4.11 til 4.17 skal anses som et brudd på regel 16.6.4 i spillereglene.

3.6. Avbrytelse av spillet

Dersom man må avbryte spillet, annonser:
“spillet avbrytes” og noter ned poengstillingen, hvem som server, hvem som tar imot, korrekt serverute og banehalvdel. Når spillet tar til igjen skal dommeren notere varigheten av avbrytelsen, passe på at spillerne står korrekt plassert og annonsere: “er dere klare”, poengstillingen og “spill”.

3.7. Dårlig oppførsel

3.7.1. Noter ned og rapporter til oppmannen ethvert tilfelle av dårlig oppførsel og hva som ble gjort med det.

3.7.2. Når dommeren må anvende regel 16.4.1, 16.5.2 eller 16.6 ved å gi spilleren (paret) en advarsel for dårlig oppførsel (regel 16.7.1.1), annonser «kom hit» til den spilleren det gjelder, og annonser

«... (spillerens navn), gis advarsel for dårlig oppførsel».
Samtidig skal dommeren strekke høyre hånd med det gule kortet over hodet.

3.7.3. Når dommeren må håndtere en grov eller vedvarende overtredelse av regel 16.2, 16.4.1, 16.5.2 eller 16.6 ved å dømme feil på spilleren (paret) (regel 16.7.1.2, eller 16.7.1.3), og umiddelbart rapportere spilleren/paret til oppmannen for mulig diskvalifikasjon, annonser: «kom hit" til den spilleren det gjelder, og annonser: «(spillerens navn), «feil» på grunn av dårlig oppførsel

Samtidig skal dommeren strekke høyre hånd med det røde kortet over hodet, og tilkalle oppmannen.

3.7.4. Hvis oppmannen bestemmer at spilleren (paret) skal diskvalifiseres, gir han dommeren et sort kort. Dommeren skal annonsere: «Kom hit» til den spilleren (paret) det gjelder og annonsere: «...(spillerens/parets navn) er diskvalifisert på grunn av dårlig oppførsel»
Samtidig skal dommeren strekke høyre hånd med det sorte kortet over hodet.
Enhver diskvalifikasjon for dårlig oppførsel medfører diskvalifikasjon fra samtlige klasser og kamper i hele turneringen eller mesterskapet.

3.7.5. Dårlig oppførsel mellom settene (regel 16.2) skal behandles som om det hadde skjedd i løpet av et sett. Dette skal håndteres med korrekt annonsering etter anbefalingene til tekniske funskjonærer 3.7.3 til 3.7.4 umiddelbart etter at overtredelse har funnet sted. Ved start av spillet etter pause annonser:
«...sett, a-0» (etter pauser mellom sett), eller annonser
«11 – (poengstilling)» (etter pausen ved 11 poeng)
Bare når dårlig oppførsel skal behandles etter spillereglenes 16.7.1.2. eller 16.7.1.3 skal dommeren annonsere:
«...(spillernes nvan, feil»
Deretter skal det annonseres «serven over» hvis det er aktuelt, etterfulgt av poengstillingen. Annonser «spill».
Hvis spilleren blir diskvalifisert av oppmannen, annonser:
«...(spillernes navn), diskvalifisert på grunn av dårlig oppførsel»
Deretter skal det annonseres som i anbefaling 3.3.8.

3.7.6. Dårlig oppførsel før og etter en kamp, når spillerne er på banen eller i banens umiddelbare nærhet, skal håndteres etter anbefalinger til tekniske funksjonærer 3.7.2 til 3.7.4 ettersom det passer. Noter og rapporter ethvert tilfelle av slik oppførsel, og om hva som ble gjort, til oppmannen. Uansett avgjørelse får den ingen betydning for utfallet av kampen.

4. RÅD TIL DOMMERE

Denne delen gir råd til dommere som skal følges.


4.1. Dommeren skal ha grundig kjennskap til og forstå spillereglene for badminton.


4.2. Ta dine avgjørelser raskt og med autoritet, men hvis du har gjort en feil, innrøm dette, beklag feilen og rett den opp.


4.3. All annonsering og kunngjøring av poengstillingen må gjøres distinkt og så høyt at det kan høres tydelig både av spillere og publikum.


4.4. Dersom du er i tvil om hvorvidt spillereglene er brutt eller ikke, skal det ikke dømmes feil. Spillet skal i slike tilfeller fortsette uten dommerens inngripen.


4.5. Spør aldri tilskuerne eller bli påvirket av dem eller deres kommentarer.


4.6. Motiver de dine banefunksjonærer, for eksempel ved å søke øyekontakt med eller nikke mot linjedommerne når disse tar sine avgjørelser. Alle tekniske funksjonærer skal samarbeide som et team til beste for avviklingen av kampen.

5. INSTRUKS FOR SERVEDOMMERE

5.1. Servedommeren skal sitte på en lav stol ved nettstolpen, helst på motsatt side av dommeren. 5.2. Servedommeren er ansvarlig for å avgjøre om serveren avleverer en korrekt serve (regel 9.1.2 til regel 9.1.8.). Hvis så ikke er tilfellet, døm “feil” høyt og vis ved foreskrevet signal hvilken type feil som er gjort.

5.3. Foreskrevne signaler:
Regel 9.1.7.
Etter at serven er påbegynt (lov 9.2 og 9.3), fortsetter ikke serverens racketbevegelse kontinuerlig forover.


Regel 9.1.2. og 9.1.3.
En del av begge føttene var ikke i serveruten og i stasjonær kontakt med banen inntil serven var avlevert (fotfeil).


Regel 9.1.4.
Korken var ikke racketens første berøringspunkt med ballen (fjærtreff).


Lov 9.1.5.
Hele ballen var ikke under serverens midje (nederste ribben) i trefføyeblikket (høy serve).


Lov 9.1.6.
I det øyeblikk ballen ble truffet, pekte ikke racketskaftet nedover (overhåndserve).

5.4. Dommeren kan bestemme at servedommeren skal ha andre oppgaver enn de overnevnte, forutsatt at spillerne informeres om dette.

6. INSTRUKS TIL LINJEDOMMERE

6.1. Linjedommere skal sitte på stoler i forlengelsen av sine respektive linjer på enden og siden av banen og fortrinnsvis på den siden som er motsatt av dommeren.

6.2. Linjedommeren har ansvaret for de(n) linje(r) han tildeles, bortsett fra at dommeren kan overprøve avgjørelsen om det etter dommerens oppfatning er utenfor enhver tvil at linjedommerens avgjørelse er feil.

6.2.1. Dersom ballen lander utenfor linjen, uansett hvor langt ut, rop straks “ut” med tydelig stemme, høyt nok til å høres av spillerne og tilskuerne og uansett hvor langt ut ballen lander. Samtidig strekkes begge armene horisontalt ut til siden slik at dommeren tydelig kan se dette. 6.2.2. Dersom ballen faller innenfor eller på linjen, skal linjedommeren ikke si noe, men peke på linjen med sin høyre hånd.

6.3. Dersom linjedommerens sikt var blokkert, og han derfor ikke kan avgjøre om ballen er ut eller inn, skal han informere dommeren om dette umiddelbart ved å holde begge hendene foran øynene.

6.4. Ikke rop eller gi signal før ballen har vært i gulvet.

6.5. Linjedommeren skal alltid dømme ballen, uansett om han antar at dommeren vil dømme for andre feil i ballvekslingen, for eksempel at ballen har vært nær en spiller.

6.6. Foreskrevne signaler

BALLEN ER UTE

Hvis ballen lander utenfor linjene, uansett hvor langt ute den treffer banen, annonser « ut» .Annonseringen skal gjøres straks og være så høy at den høres klart av spillere og tilskuere. Samtidig skal begge armene strekkes horisontalt ut til sidene slik at dommeren tydelig ser det. Tegnet holdes 3 sekunder og gjentas om nødvendig.

BALLEN ER INNE

Hvis ballen lander på eller innenfor linjene, rop ingenting, men pek ned mot linjen med høyre hånd. Tegnes skal holdes 3 sekunder og gjentas om nødvendig.

INGEN SIKT TIL BALLEN.

Hvis det ikke er mulig å se ballens treffpunkt på banen, skal dommeren informeres umiddelbart, ved at hendene holdes foran øynene. Tegnes holdes 3 sekunder og gjentas om nødvendig.

PLASSERING AV LINJEDOMMERE

Når det er praktisk mulig anbefales at linjedommerne plasseres mellom 2,5 og 3,5 meter fra banens yttergrense. Uansett skal linjedommernes sikt ikke blokkeres, for eksempel av fotografer eller reklame.

Forza Thon Stiftelsen VI