Badminton / Praktisk info / Turneringsreglement

Turneringsreglement

Turneringsreglement er bestemt av Tinget, og endringer skjer derfor kun på Tinget, med virkning fra påfølgende sesong.

 1. Anvendelse.

        Dette turneringsreglement og de av NBF til enhver tid utgitte spilleregler skal følges ved alle konkurranser arrangert av NBF, dets kretser og klubber. Turneringsreglementet med tilhørende bestemmelser og spillereglene skal alltid være tilgjengelig ved badmintonturneringer arrangert av NBF, dets kretser og klubber. Forandringer i dette reglement kan kun foretas av et forbundsting og da med alminnelig flertall.

        Utfyllende bestemmelser til dette reglement fastsettes av forbundsstyret.

 

1)    Pr. 1. august 2014 har forbundsstyret fastsatt flg. bestemmelser:

        –Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer.

        –Bestemmelser om oppmenn og dommere ved nasjonale turneringer.

        –Bestemmelser om bruk av dommere, tellere og tellekasser.

        –Bestemmelser om spillere, ledere og NBF-medlemmer ved nasjonale turneringer.

        –Bestemmelser om Ungdommens Badmintonmesterskap.

        –Bestemmelser om Veteranenes Badmintonmesterskap.

        –Bestemmelser om seriespill for klubblag.

        - Bestemmelser om seriespill for klubblag, U13 og U15

        –Bestemmelser om beregning av beste klubb/spiller.

        –Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer.

        –Bestemmelser om Norgesranking (ranking senior).

        –Bestemmelser om spillerutstyr og bruk av reklame.

       

 1. Turneringer.

        Konkurranser i badminton er:

        –Lagturneringer.

        –Enkeltmannsturneringer.

        Foruten disse konkurranser kan der av NBF, dets kretser og klubber arrangeres oppvisningskamper eller konkurranser, hvor der deltar spillere fra klubber tilsluttet NBF, eller World Badminton Federation (BWF).

 

        For at turneringer skal være gjeldende for tildeling av poeng til NBF’s rangerings og klassifiseringslister så skal turneringen gjennomføres ved benyttelse av elektronisk turneringssystem godkjent av forbundet.

 

 1. Lagturneringer.

        Lagturneringer er konkurranser hvor resultatene av flere spilleres kamper mot andre spillere telles sammen. Disse turneringer kan gjelde innbyrdes konkurranser mellom forbund, kretser og klubber og foregår etter statutter som er fastsatt for hver enkelt konkurranse. Dette reglement kommer bare til anvendelse forsåvidt angår de enkelte kamper som utgjør lagkonkurransen.

 

 1. Enkeltmannsturneringer.

        Enkeltmannsturneringer er:

        Mesterskapsturneringer hvor den direkte eller indirekte arrangør enten er forbundet (nasjonale mesterskap) eller en krets (kretsmesterskap).

       

 

 

        Åpne turneringer som er åpne for spillere som er medlemmer av enten klubber tilsluttet NBF (nasjonale turneringer) eller klubber og forbund tilsluttet World Badminton Federation (internasjonale turneringer).

Lukkede turneringer som klubbmesterskap, klubbkamper, vennskapskamper og interne klubbturneringer, som ikke er åpne for alle, generer ikke rankingpoeng.

 

 1. Turneringsform.

        Arrangøren kan velge mellom fire turneringsformer:

        Cupspill

        Seriespill

        Puljespill

        Swiss Ladder

 

 1. Klasser.

        Enkeltmannsturneringer kan omfatte følgende klasser (forkortet klassebetegnelse i parentes):

     a     Under 9 år (U9A,  U9B)

        Spillere som i løpet av året (1/1-31/12), hvor sesongen starter, fyller 8 år eller mindre. Kun lokale turneringer.

 1. Under 11 år og under 11 år nybegynnere (U11A, U11B).

        Spillere som i løpet av året (1/1-31/12), hvor sesongen starter, fyller 10 år eller mindre. Kun lokale turneringer.

     c .   Under 13 år og under 13 år nybegynnere (U13A, U13B).

        Spillere som i løpet av året (1/1-31/12), hvor sesongen starter, fyller 12 år eller mindre.

 1. Under 15 år (U15A, U15B).

        Spillere som i løpet av året (1/1-31/12), hvor sesongen starter, fyller 14 år eller mindre.

     e .   Under 17 år (U17A, U17B).

        Spillere som i løpet av året (1/1-31/12), hvor sesongen starter, fyller 16 år eller mindre.

     f  .   Under 19 år (U19A, U19B).

        Spillere som i løpet av året (1/1-31/12), hvor sesongen starter, fyller 18 år eller mindre.

 1. Senior (Elite (E), A, B, C, D).

        Spillere som i løpet av året (1/1-31/12), hvor sesongen starter, fyller 19 år eller mer.

 1. V35+ Spillere som før 1. januar har fylt 35 år eller mer.
 2. V40+ Spillere som før 1. januar har fylt 40 år eller mer.
 3. V45+ Spillere som før 1. januar har fylt 45 år eller mer.
 4. V50+ Spillere som før 1. januar har fylt 50 år eller mer.
 5. V55+ Spillere som før 1. januar har fylt 55 år eller mer.
 6. V60+ Spillere som før 1. januar har fylt 60 år eller mer.
 7. V65+ Spillere som før 1. januar har fylt 65 år eller mer.
 8. V70+ Spillere som før 1. januar har fylt 70 år eller mer.

 

 1. Kategorier.

        Innenfor hver klasse kan det spilles i følgende kategorier (forkortet kategoribetegnelse i parentes):

       

        Enkeltspill for damer      (DS)

        Enkeltspill for herrer      (HS)

        Dobbeltspill for damer   (DD)

        Dobbeltspill for herrer    (HD)

        Dobbeltspill for damer og herrer (MD)

 

 

Ingen spiller kan delta i samme kategori i flere klasser i samme turnering. Damesingler og damedoubler spilles av damespillere. Herresingler og herredoubler spilles av herrespillere. Mixeddoubler spilles av en dame og en mann.

 

I turneringer utenom mesterskapene, rankingsstevner, Norgesrankinger, Eliteserien og 1. divisjon kan Forbundsstyret gi dispensasjon.

 

 1. Arrangementssøknad.

        NBF har satt opp en elektronisk søknads/turneringsportal på web, og alle søknader om tillatelse til å arrangere konkurranser og oppvisninger kommende sesong (perioden 1/7-30/6) skal være lagt inn. Søknader på mesterskap og rankingstevner har søknadsfrist 15.januar.  Klubbene/kretsene har frist til 1.april med å legge inn andre søknader. Terminlisten skal være klar til 1.mai. NBF/KK kan innvilge senere søknader som ikke kommer i konflikt med den oppsatte terminliste.

       

        Søknaden må inneholde opplysninger om:

 1. Ved lagturnering:
 2. a) Tidspunkt og varighet.
 3. b) Konkurransested og baneforhold.
 4. c) Statutter. (Herunder hvilke kategorier som skal spilles.)
 5. Ved enkeltmannsturneringer:
 6. a) Tidspunkt og varighet.
 7. b) Konkurransested og baneforhold.
 8. c) Turneringstype (Kfr. Kap. I pkt. 4).
 9. d) Klasser og kategorier.
 10. e) Andre forhold av betydning.

        Forbundsstyret legger innen 1. desember ut søknadsskjema online for kommende sesong, inklusive en foreløpig terminliste med forbundets turneringer samt seriespill.

 

 1. Turneringsledelse.

            Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret kan underkjenne     utnevnelsen av oppmann. Til ranking turneringer, mesterskap og lagserie for eliteklassen,        oppnevnes oppmannen med stedfortreder av forbundsstyret.

 • Oppmannen eller hans stedfortreder er ansvarlig for at trekning og turneringsavvikling foregår etter gjeldende regler og bestemmelser.
 • Oppmannen er turneringens øverste myndighet og avgjør alle tvister med bindende virkning.

            Dersom oppmannen er deltaker i turneringen, trer hans stedfortreder i funksjon i saker hvor       oppmannen er part i saken.

 

 1. Turneringsinnbydelse.

Innbydelse til samtlige åpne turneringer og nasjonale mesterskap skal offentliggjøres på                                    forbundets hjemmeside på internett. Offentliggjøringen på forbundets hjemmeside knyttes til den      interaktive terminlisten. Klubbene svarer selv for å legge inn informasjonene under forbundets      turneringsportal (Badmintonportalen) på web. Klubbene betaler en bruksavgift for bruk av Badmintonportalen til NBF.

       

Innbydelsen skal inneholde opplysninger om:

 1. a) Arrangementets navn og arrangør.
 2. b) Klasser og kategorier.
 3. c) Tid og sted.
 4. d) Ballmerke(r) og hvem som stiller med baller (om det er frie baller/spillerne tar med selv/arrangøren sender faktura på baller brukt i etterkant)
 5. e) Startkontingent og innbetalingsform.
 6. f)
 7. g) Navn + telefonnummer + e-postadresse
 8. h) Påmeldingsfrist.
 9. i) Turneringslederens navn og telefonnummer.
 10. j) Turneringsform hvis mulig.
 11. k) Oppmannens navn + telefonnummer + e-postadresse.

        For internasjonale turneringer skal innbydelse til utenlandske organisasjoner sendes gjennom NBF.

 

 1. Påmeldinger.

      Påmeldinger skal foretas av en ansvarlig tillitsmann og skje samlet for alle spillere fra en klubb. For doublekombinasjoner med spillere fra forskjellige klubber skal begge klubber melde på sin deltager og opplyse om makkers navn. Klubben er ansvarlig for at de påmeldte spillerne oppfyller betingelsene for å delta.

Påmeldingsfristen til Norgesmesterskap, UBM landsfinale, Veteranmesterskapet og rangeringsturneringer bestemmes av Konkurransekomiteen etter samråd med arrangøren.

Påmeldingen er bindende for startkontingenten ved påmeldingsfristens utløp eller som bestemt av arrangøren.

Dersom en av deltagerne i et doublepar fra forskjellige klubber uteblir, er vedkommende spillers klubb ansvarlig for startkontingenten for hele doubleparet. Klubbens ansvar bortfaller dersom det blir satt inn reserve i henhold til kap. I pkt. 14.

 

 1. Annullering, sammenslåing av klasser.

         Arrangøren har adgang til å annullere klasser med mindre enn 4 påmeldte deltagere ved

         påmeldingsfristens utløp.

         I klasser med mindre enn 4 deltakere har arrangøren anledning til å slå klassen sammen med nærmeste     klasse høyere eller nærmeste klasse lavere.

         Arrangøren skal rådføre seg med påmeldte spillere/klubber der en klasse har mindre enn 4

         påmeldte og arrangøren ikke har intensjon om å slå sammen med høyere klasse.

 

 1. Seeding.

Styrkeseeding.

I alle turneringer hvor seeding skal benyttes skal seedingen finne sted etter følgende mønster:

 

1.

 • Når det er 128 eller flere påmeldinger, skal 32 spillere/par seedes i hver sin sekstendel av loddtrekningsskjemaet
 • Når det er 64 eller flere påmeldinger, skal 16 spillere/par seedes i hver sin sekstendedel av loddtrekningsskjemaet.
 • Når det er 32 eller flere påmeldinger, skal 8 spillere/par seedes i hver sin åttendedel av loddtrekningsskjemaet.
 • Hvis der er færre enn 32, men minst 16, skal 4 spillere seedes i hver sin fjerdedel av loddtrekningsskjemaet, og hvis det færre enn 16 spillere skal det seedes 2 spillere i hver sin halvdel.

 

Seedete spillere skal plasseres som beskrevet i loddtrekningsskjemaet.

 

 

 

2.

Ved turneringer benyttes NBF´s rankinglister for seeding. Påmeldingsdagen skal være tirsdag innen 24.00. Rangeringslistene baserer seg på poengsummene som står oppført på spillerne/parene for den påfølgende onsdag (dvs. dagen etter påmeldingsfristen). Konkurransekomiteen kan ved spesielle tilfeller gi dispensasjon.

Har to spillere lik poengsum, blir spilleren med de høyeste enkeltpoengene seedet først. Ved double og mixeddouble er det parets samlete poengsum som benyttes.

Listene for dagen etter at fristen går ut skal legges til grunn.

 

3.

Hvis spillere/par fra samme klubb eller gjestende nasjonale forbund skal seedes, skal de plasseres i hver sin halvdel av loddtrekningsskjemaet.

Hvis tre eller fire slike spillere/par påmeldes skal de plasseres i hver sin fjerdedel.

 

4.

NBF/Forbundsstyret kan bestemme at det ikke skal være klubbseeding blant de seedete. De seedete spillere/par trekkes da ut ved fri loddtrekning uten klubbseeding innen seedingsbestemmelsene.

 

5.

Hvis det seedes to spillere/par, plasseres nr. 1 øverst i øverste halvdel og nr. 2 nederst i nederste halvdel.

 

6.

Hvis fire spillere seedes, plasseres nr. 1 øverst i øverste halvdel og nr. 2 nederst i nederste halvdel. Blant nr. 3 og nr. 4 trekkes det lodd, slik at den først uttrukne plasseres øverst i andre fjerdedel og den andre i nederste tredje fjerdedel med mindre bestemmelsene i punkt 4 forhindrer dette.

 

7.

Hvis 8 spillere seedes, plasseres de 4 første som beskrevet i punkt 5 og 6.

Etter loddtrekning plasseres de resterende fire henholdsvis øverst i de åttendedeler i øverste halvdel, hvor der ikke allerede er plassert seedete spillere og nederst i de tilsvarende åttendedeler i nederste halvdel, dog stadig under hensyn av punkt 3.

 

8.

Hvis 16 spillere skal seedes, anbringes de åtte som beskrevet i punkt 6 og 7. Etter loddtrekning plasseres de resterende åtte henholdsvis øverst i de sekstendedeler i øvre halvdel, hvor der ikke allerede er plassert seedete spillere og nederst i de tilsvarende sekstendedeler i nederste halvdel av skjemaet. Det skal tas hensyn til punkt 5.

 

9.

I kombinerte pulje-/cup-turneringer kan det tillates, at et antall spillere/par går direkte inn i cup-turneringen.

 

 1. Trekning.

 

1.

I en turnering avviklet etter pulje- og/eller cup-systemet, skal seedinger og oversittere plasseres som beskrevet i vedlegg (Trekningssystemet figur 1 s. 42 i Håndboka)

 

2.

Ved oppsett av et turneringsskjema skal den enkeltes deltagers plass i skjemaet bestemmes ved loddtrekning under hensyntagende til prinsippene for seeding. Loddtrekningen skal sikre deltagerne mot subjektive disposisjoner fra arrangørenes side og muliggjøre variasjoner i motstandere fra turnering til turnering.

 

3.

En loddtrekning er endelig og kan kun gjøres om i tilfelle av:

 

At turneringsledelsen har gjort en alvorlig feil (for eksempel glemt å ta med spillere som er påmeldt innen fristen).

At det oppstår et større antall forfall i turneringen, som medfører at turneringen ikke kan avvikles med tilfredsstillende kvalitet (typisk ved puljespill).

At det er laget alvorlige feil i seeding eller seedingsrekkefølgen.

 

I forbindelse med Rankingturneringer og mesterskap kan slik omtrekking kun foregå ved at Oppmann og KK godkjenner omtrekkingen.

 

4.

Hvis det kun er forfall fra en seedet spiller/par i en kategori, skal det ikke trekkes om. Hvis det er forfall fra to eller flere seedete spillere/par i en kategori, etter at loddtrekningen er foretatt, kan oppmann foreta nye seedinger og lage ny loddtrekning etter å ha innhentet godkjenning hos KK.

 

5.

Det skal kun lages ny omtrekning dersom turneringslederen sikrer at de berørte klubber/spillere får beskjed i god tid om endringer i programmet.

 

6.

Trekningen skal sendes ut til påmeldte klubber/på Web seneste en uke før turneringsstart.

 

 1. Pauser mellom kamper.

        En spiller kan kreve 15 minutter pause mellom avslutning av en kamp og igangsetting av neste kamp. En spiller har også krav på 15 minutter pause etter å ha fungert som dommer/poengteller/linjedommer.

        Dersom en spiller nekter å starte neste kamp etter de fastsatte pauser, kan vedkommende diskvalifiseres av oppmannen.

 

 1. Premiering.

        I åpne turneringer skal arrangører premiere som følger: 0-4 påmeldte deltakere: 1. premier, 5-8 påmeldte deltakere: 1. og 2. premier. Mer enn 8 deltakere: 1., 2. og 3. premie(r). Arrangøren har anledning til å gi ytterligere premier.

 

        I alle X-klasser skal det minst deles ut 1., 2. og 3. premie.

 

        I U9, U11 og U13 skal det gis deltagerpremie til alle deltagere.

 

 1. Rapportering.

Arrangør av turneringer og lagserier skal senest 1 dag etter turneringen er ferdigspilt sende inn resultatfilen til NBF´s konkurransesystem.  Oppdatering av rankingpoeng skjer automatisk og arrangøren pålegges å kontrollere at slik har skjedd.

 

Dersom komplette resultater og elektronisk rapport ikke er mottatt senest 3 dager etter at turneringen er ferdigspilt, skal arrangøren ilegges en bot stor kr. 300.  Boten skal økes med kr. 300 for hver påbegynt uke etter dette inntil resultater og rapport er mottatt. Boten gjøres ikke gjeldende med mindre NBF sender forutgående varsel minst 3 dager før angjeldende tidsfrist.

 

NBF er ansvarlig for at innrapporterte resultater fortløpende legges ut på web, og legges inn i

rangeringsgrunnlaget.

 

 1. Uteblivelse fra spill

        En spiller/klubb som har meldt seg på til en turnering/lagserie, kan ikke unnlate å møte opp til turnering eller trekke seg fra påbegynt turnering uten gyldig grunn og oppmannens forutgående tillatelse.

 

19    Spillere som trekker seg fra enkeltmannsturneringer.

        I rangeringsturneringer og mesterskap (UBM, NM jr., NM, U23-mesterskapet, veteranmesterskapet og kretsmesterskap) skal spillere som trekker seg fra spill i èn kategori også trekke seg fra spill i øvrige kategorier. Dette gjelder også kategorier, som spilleren har startet å spille i. Dersom spilleren er forhindret fra å møte til første kamp pga. avlyste flyavganger, stengte fjelloverganger o.l. (force majeure) og må trekke seg fra denne, kan oppmannen allikevel godkjenne spill i øvrige kategorier.       

 1. Norgesmesterskap (NM) arrangeres i.h.t. bestemmelsene i kap. I dersom annet ikke er angitt i dette kapitel.
 2. NM arrangeres som separat mesterskap i følgende klasser:

        – Junior (U19)

        – Senior.

 1. Etter NBF´s lov § 6 treffer Forbundstinget beslutning om NM skal arrangeres av Forbundsstyret selv eller om arrangementet skal overlates til en eller flere av Forbundets kretser eller klubber.
 2. I tilfelle hvor et NM overlates til en eller flere kretser eller klubber, skal arrangementet regnes som et fellesarrangement mellom de stedlige arrangører og NBF. De stedlige arrangører står for det tekniske arrangement.
 3. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere NM sender søknad om dette, med opplysninger om baneforhold og hallfasiliteter, til Forbundsstyret senest 15. januar i sesongen før mesterskapet.
 4. Mesterskapene skal normalt avvikles over 3 dager. NBF kan ta forbehold om avvikling over 2 dager. Det kan også bestemmes at mesterskap skal avvikles over 2 dager.
 5. Oppmannen og oppmannens stedfortreder oppnevnes av NBF etter at den stedlige arrangør er gitt anledning til å komme med forslag.
 6. Innbydelsen til NM offentliggjøres på NBF’s terminliste senest 8 uker før NM avholdes. NBF skal godkjenne innbydelsen, herunder startkontingentens størrelse.
 7. Anledning til å delta i NM senior har enhver norsk statsborger som tilhører de aktuelle klasser og som er spillerberettiget for en klubb tilsluttet NBF.

        Anledning til å delta i NM Junior har i tillegg fastboende personer som i minst 18 måneder forut for mesterskapets start har hatt fast bopel i Norge og som er spillerberettiget for en klubb tilsluttet NBF.

        Anmeldelsen til NM skal kun skje gjennom den klubb vedkommende deltaker representerer. Deltakernes fødselsdato må anføres for at deltakelsen skal være gyldig.

 1. NM spilles etter utslagsmetoden (cup-system).

        Det annulleres kategorier hvor det ikke har meldt seg minst 4 deltakere eller par ved anmeldelsesfristens utløp.

 1. Det er anledning til å begrense deltakerantallet i alle klasser for å oppnå et rasjonelt spilleprogram som tar hensyn til spillere, mesterskapets idrettslige verdi samt publikum. Deltakerantallet bør ikke overskride 64 spillere i hver single kategori og 32 par i hver double kategori. Det kan arrangeres kvalifiseringskamper for å begrense deltakelsen i selve hovedturneringen.
 2. Det benyttes styrkeseeding ved trekningen i samtlige kategorier.
 3. Trekning med tidsskjema skal offentliggjøres senest 14 dager før mesterskapet starter.
 4. Tidsskjema utarbeides av arrangøren og skal godkjennes av oppmannen.
 5. Ved samtlige kamper skal det benyttes godkjente dommere. Ved semifinale skal det benyttes godkjent dommer som hoveddommer, samt minst 3 linjedommere. Ved finale benyttes godkjent dommer som hoveddommer samt minst 4 linjedommere og en servedommer. Fra første til siste kamp skal det benyttes tellekasser/siffervendere.
 6. Ved NM og NM-junior skal det benyttes baller godkjent for turneringsspill (FORZA VIP).
 7. I NM spilles det ikke om 3. premie. Det utdeles medaljer i gull, sølv og bronse etter alternativ 3a) i kap. 1, pkt. 16. NBF setter opp medaljene og bekoster dette.
 8. I NM godtas ikke etteranmeldinger. Dersom spiller blir syk/skadet kan kun forhåndsanmeldte spillere gå inn på dennes plass i trekningen i henhold til Turneringsreglementet pkt 14. (Se også bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer pkt 22)”
 9. H.M. Kongens Pokaler tildeles mesterskapenes beste spiller i dame- og herreklassen. Spilleren må ha blitt Norgesmester i minst en kategori.Beste spiller beregnes etter «Bestemmelser om beregning av beste klubb/spiller» som legges til grunn for tildelingen.

 1. NM for lag arrangeres som separat mesterskap i følgende klasser:
  1. Junior (U19)
 2. NM For lag arrangeres i.h.t. bestemmelsene i kap. I dersom annet ikke er angitt i dette kapitel.
 3. Forbundstinget treffer beslutning om NM skal arrangeres av Forbundsstyret selv eller om arrangementet skal overlates til en eller flere av Forbundets kretser eller klubber.
 4. I tilfelle hvor et NM overlates til en eller flere kretser eller klubber, skal arrangementet regnes som et fellesarrangement mellom de stedlige arrangører og NBF. De stedlige arrangører står for det tekniske arrangement.
 5. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere NM sender søknad om dette, med opplysninger om baneforhold og hallfasiliteter, til Forbundsstyret senest 15. januar i sesongen før mesterskapet.
 6. Mesterskapene skal normalt avvikles over 3 dager. NBF kan ta forbehold om avvikling over 2 dager. Det kan også bestemmes at mesterskap skal avvikles over 2 dager.
 7. Oppmannen og oppmannens stedfortreder oppnevnes av NBF etter at den stedlige arrangør er gitt anledning til å komme med forslag.
 8. Innbydelsen offentliggjøres på NBF’s terminliste senest 8 uker før NM avholdes. NBF skal godkjenne innbydelsen, herunder startkontingentens størrelse.
 9. Trekning med tidsskjema skal offentliggjøres senest 14 dager før mesterskapet starter.
 10. Tidsskjema utarbeides av arrangøren og skal godkjennes av oppmannen.
 11. NBF ved styret fastsetter «BESTEMMELSER OM NORGESMESTERSKAP FOR LAG»

 1. NBF´s kretser arrangerer eller lar arrangere KM for sine kretser.
 2. Som turneringsreglement ved KM gjelder bestemmelsene i kap. I forsåvidt intet annet er bestemt i dette kapitel.
 3. Ved KM annulleres alle spill hvor der ikke har meldt seg minst 2 deltakere eller deltakende par ved tegningsfristens utløp.
 4. KM skal approberes av forbundsstyret kfr. kap. I, pkt. 7 og 9.
 5. Ved KM skal styrkeseeding benyttes.

 1. Disse bestemmelser gjelder for NBF´s serier for klubblag. Seriene er åpne for alle klubber tilsluttet NBF. Serien er inndelt i divisjoner fra Eliteserien og nedover.
 2. NBF skal administrere kampene i Eliteserien og 1. divisjon. Til å administrere kampene i 1. divisjon kan NBF oppnevne en administrerende krets, som er ansvarlig for oppsett og gjennomføring. 2. divisjon og lavere administreres av de respektive kretser eller utvalg.
 3. Seriene kan spilles som dobbel serie, med hjemme og bortekamper. NBF eller administrerende krets kan fravike disse prinsipper dersom sportslige og/eller økonomiske hensyn tilsier dette.
 4. I Eliteserien er det en avdeling med inntil 8 lag. Øvrige divisjoner settes opp i geografisk inndelte puljer. Vinneren av Eliteserien får tittelen “Norgesmester for klubblag”.
 5. Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien består lagkampene av 8 kamper fordelt på 2 HS, 2 DS, 1 HD, 1 DD og 2 MD. I 1. divisjon består lagkampen enten av 10 kamper fordelt på 3 HS, 2DS, 2HD, 1DD, 2 MD. eller 8 kamper fordelt på 2 HS, 2DS, 1HD, 1DD, 2 MD. Administrerende ledd bestemmer selv antall kamper. Kvalifisering til Eliteserien spilles etter eliteserieregler.For lavere divisjoner kan administrerende krets eller utvalg før sesongstart bestemme at lagkampene skal ha færre kamper pr. kategori. Utenfor divisjonssystemet kan det også lages lagserier i aldersbestemte klasser og lavterskel lagserier for seniorer etter andre formater og færre kategorier i lagkampene. Lagene settes opp etter spillestyrke med NBFs rangeringslister og klassifisering som grunnlag. I Eliteserien har hver spiller bare anledning til å delta i to enkeltkamper pr. lagkamp. For lavere divisjoner gjelder Turneringsreglementet kapitell 1 pkt. 7. Kategorier.
 6. I divisjonssystemet skal klubbene kun benytte spillere som på spilledagen:
 7. Er lovlig medlem av klubben og spilleberettiget, eller er lovlig medlem og spilleberettiget i en annen klubb og opptrer som en lånt spiller til seriespill.
 8. Ikke i samme sesong har representert en annen norsk klubb i seriespill. Dispensasjon kan søkes NBF, når spilleren flytter så langt fra sitt tidligere bosted i Norge at spilleren ikke med rimelighet kan ventes å representere sin gamle klubb. Flyttingen må være registrert i Folkeregisteret.

Øvrige detaljeringer av spilleberettigelse gis i ”Bestemmelser om seriespill for klubblag”.

 1. Klubbene deltar med lag i serien på eget økonomisk ansvar.
 2. Dersom et lag unnlater å møte til terminfestet lagkamp uten å meddele dette til motstanderen, stilles laget økonomisk ansvarlig for de utgifter motstanderen har hatt p.g.a. den avtalte lagkampen. “Jfr. Bestemmelser om seriespill for klubblag”, økonomi pkt. 38”.
 3. NBF´s styre fastsetter “Bestemmelser om seriespill for klubblag” i henhold til disse bestemmelser.

 1. Klassifisering foretas av spillere tilsluttet Norges Badminton Forbunds klubber etter poeng oppnådd i single, double og mix-double oppnådd i mesterskap,turneringer og lagserier i løpet av en tidsperiode bestemt av forbundsstyret.
 2. Klasseinndelingen av seniorspillere er: Elite, A, B, C og D.

I aldersbestemte klasser er det A-, B og C-klasser.

 1. Poeng for klassifisering og rangering oppnås i turneringer annonsert i terminlister for nasjoner tilsluttet IBF samt norske og utenlandske lagserier.

        Rangeringspoeng tildeles etter de til enhver tid gjeldende matriser publisert på forbundets hjemmeside. Forbundsstyret har fullmakt til å justere poenggivningen i matrisene slik at poenggivningen støtter opp om de prioriteringer NBF har. Justeringer i sesongen skal varsles minst 30 dager før implementering.

        For turneringer gjelder at minst en kamp må være påbegynt for å få poeng. I lagserier gis det ikke poeng dersom hele lagkampen vinnes på w.o. Enkeltkamper som vinnes på w.o. gir poeng etter gjeldende matriser.

 1. De nærmere bestemmelser for poengberegningen fastsettes i ”Bestemmelser om klassifisering og rangering” som fastsettes av NBF’s styre.
 2. Opp- og nedrykk mellom de forskjellige klasser foregår automatisk løpende basert på gjeldende rangerings og klassifiseringsliste på web
 3. Opp- og nedrykk mellom klassene foretas etter plasseringen på rankinglisten.
 4. Forbundsstyret kan gi dispensasjon fra klassifiseringsreglene for enkeltspillere.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken